Vyhľadávací formulár

Hebrews int

Roube’aten Ana Tur

Hebrew isah fef hikikirum ana Kirisiyan sabuw kou’ay ta ta nati’imaim hima’am. Bai’akir kakafin hibai biyah baban naatu Kirisiyan ana baitumatum baihamiyin isan hibinotanot. Imih kirumayan iti fef kirum koufair itih iuwih eo, “A baitumatum kwanabukikin kwanabat. Anayabin Jesu Keriso akisinamo i turobe naatu i akisinamo God ana itinin baina irerereb.” Iti na’atube eo naatu tur aubitanaka tur anababatun buh tounu isah eo. (1) Wanatoro’orot Jesu i God wanatowanin Natun, Tamah fanan bai bosiyasiyar biyan baban i’akir wainab in yomanin isawar. Jesu i God Natun, i Buk Atamanin hai dinab oro’orot, tounamatar, Moses auman etei natabirih tafahimaim. (2) Bairu’abin God eorereb Jesu i wanatowan ana firis, Buk Atamanin ana firis etei natabirih. (3) Baitaunin Jesu wanawananamaim baitumatumayan boro ana kakafihine yawas nab, ana bir boro nasawar naatu boro men namorob, Jesu i Firis Gagamin, yawas baititayan. Hebrew sabuw hai kouksouwen ana binanakwar for rouw sibor ya naatu Hebrew sabuw hai kwafiren etei i marasika hio nonowat hi’inu’in.

Sabuw baitumatumayah wabih gagamih marasika Israel sabuw hai kik owe’owen hima’am imaim (teten 11) bai tit ana baiyabayah koufair itih, bosunusunubamaim bat isan iuwih. Naatu teten 12 wanawanan imaim koufair itih ifefeyanih eo, “Kwana bosunusunub kwanan yomanin kwanatit, mata etei Jesu akisin kwana’itin, nawainabi biyababan bai’akir roukoukuwen wanawanan kwanabat totofar kwanabat.” Buk yomaninamaim binan naatu baimatnuwen itih.

Fef wanawanan tur iti na’atube hi’asgidigid

Roube’aten ana tur. Keriso i God ana’itin baina irerereb (1.1-3)

Keriso i tounamatar etei natabirih (1.4–2.18)

Keriso i Moses naatu Joshua hairi natabirih (3.1–4.13)

Keriso i firis etei natabirih (4.14–7.28)

Keriso i obaibasit natabir (8.1–9.22)

Keriso i sibor etei natabirih (9.23–10.39)

Baitumatum ana itinin gewasin (11.1–12.29)

God ana yasisir (13.1-19)

Yomanin ana yoyoban (13.20-21)

Tur yomanin (13.22-25)

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index