Vyhľadávací formulár

Pagpakatu'an 7

I 144,000 Nagtagama mga A'a

1Kahuman sinan, aniya' namay sakulawan-ko patangan anghel nga agparapanunggo si ampat may kantu-na si kalibutan ngan agparapamugungan-na mga iya i bariyo tikang si ampat lugar nagtikangan-na basi' gana' mangigo' si pitak, si kalawot o bisan adda si mga kakayuhan. 2Mangno aniya' namay la'in anghel sakulawan-ko nga pahulwa' tikang si sirangan nga agbawa si silyu-na si gana' kamatayun-na Diyos. Anggasod iya pagpina si ampat ka'anghelan nga aniya' gahum-na pagpirwisyo si pitak pati' si kalawot. 3Aminugad iya, “Dakam dahulo agpirwisyo si pitak, si kalawot pati' si mga kakayuhan hasta nga ga'i pa agpakasilyuhan i ruwa-na si mga rilihugun-na si Diyus-ta kam.” 4Mangno sabati'an-ko kon pira gayod i mga magpakasilyuhan: 144,000 mga iya intiro, tikang si dimu'an pamilya si mga a'a-na si Israel.

5Dusi mil si pamilya Juda,

dusi mil si pamilya Ruben,

dusi mil si pamilya Gad,

6dusi mil si pamilya Aser,

dusi mil si pamilya Neftali,

dusi mil si pamilya Manases,

7dusi mil si pamilya Simeon,

dusi mil si pamilya Levi,

dusi mil si pamilya Isacar,

8dusi mil si pamilya Sabulon,

dusi mil si pamilya Jose,

dusi mil si pamilya Benjamin.

I Ga'i Makwinta Ka'aha'an

9Pakahuman-na sinan, aniya' namay satili'an-ko kalabbatan mga a'a atubang si ako nga gana' maka'isip. Aggurubok mga iya atubang si truno nga tikang si kada nasyon, pamilya, ka'aha'an pati' linggwahi ngan agpanunggo atubang si Nati Karniro. Mga disutana mga iya puti' ngan aniya' nagpangantanan-na day mga paklang-na si pinang. 10Sigi mga iya panurakaw,

“Gana' makatalwas kon ma'in i Diyus-ta kam

nga awinan agtingkulo' si truno;

gana' la'in kon ma'in i Nati Karniro.”

11Agpanunggo i dimu'an mga ka'anghelan palibot si truno hasta si mga mahanak si pagtu'o pati' si ampat allom hinimu-na si Diyos. Pa'akkom mga iya atubang si truno ngan agpangampo' si Diyos 12si pagpinugad,

“Amen!

Angay pirinugaron atubang si Diyus-ta kam

darayawon kaw, maka'angayan kaw, madunong kaw, parasalamatan kaw,

papa'unrahan kaw, gamhanan kaw ngan makusog kaw hasta si kahastahan.

Amen!”

13Mangno aniya' si mga mahanak si pagtu'o i mamatilaw si ako, “Kas say ba' nan mga disutanay nan puti' ngan singngay nan mga iya tikang?”

14Anaruman may ako, “Sinyor, ka'aw sinan i makatu'anan.”

Aminugad may iya, “Mga iyay nan i magpakalampas si panahon si grabi kakurihan.+ Sapamaputi'-na mga iya i mga sutana-na pina'agi si pagpu'po' sito si laha'-na si Nati Karniro. 15Tungod sinan,

agpakapwisto mga iya atubang si trunu-na si Diyos

ngan agpakasirbi si iya allaw sangom ari si templu-na.

Ga'i agliyat patunggu-na si magtingkulo' si truno i tulda-na pagpandong si mga iya.

16Ga'i na mga iya agkaralinganto pa,

ngan ga'i na liwat nag'uhaw utro.

Ga'i na mga iya apa'i si panas-na si allaw,

ni pangabat pa lanit si sirak-na.

17Ada'ito i kamutangan kay i mangngangataman si mga iya i Nati Karniro

nga awinan si tangnga'-na si magpalibot si truno,

ngan papatuttutun-na mga iya si mga pagbubulwangan-na si allom buwahi'.

Katapos parahitan-na si Diyos i kada luha'

nga manlanay tikang si mga mata-na.”

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index