Vyhľadávací formulár

Èfésòs 4

Nou Tout Sé Yonn An Jézi

1Mwen Pòl, ki an pwizon paski mwen sé sèvant Jézi Kwi, ka mandé zòt an fon tjè mwen pou viv lavi-a Bondyé ja kwiyé zòt pou viv-la. 2Sé pou zòt viv san lògèy, sé pou zòt janti épi ni pasyans. Sé pou zòt aksèpté yonn a lòt pou sa yo yé. Mannyè sala zòt kay moutwé lanmityé-a zòt ni bay yonn a lòt-la. 3Lèspwi Bondyé ja bay zòt lapé-a ki ka fè zòt viv ansanm-lan épi zòt sipozé fè kon zòt pé pou pwézèvé lilyon sala. 4Paski zòt tout ni menm Lèspwi Bondyé-a, zòt tout ansanm ka fè yon sèl kò. Nou sipozé mété èspwa nou adan yon sèl bagay menm kon Bondyé ja kwiyé nou pou fè. 5La ni yon sèl Senyè, yon sèl lafwa, épi yon sèl batenm. 6La ni yon sèl Bondyé ki Papa tout lézòm, sé li ki Senyè-a ki ka kondwi tout moun-an, i ka sèvi tout moun pou fè twavay li, épi i ka viv an tout moun. 7Mé Jézi Kwi ban nou chak an diféwan kado menm kon i wè i nésésè pou nou té sa niʼy. 8Kon lévanjil di:

“Apwé i té mouté an plas-la ki ho an chay-la

èk i té fè sé pwizonnyé-a makpat dèyèʼy-la,

i bay sé moun li-an kado.”

9Lè lévanjil-la di i mouté anho, sa vlé di i té ja désann avan, adan twou-a ki pli fon asou latè-a. 10Menm sa ki désann-an, sé li menm ki mouté anho épi pli lwen pasé sé syèl-la. Mannyè sala Jézi té kay plen toupatou épi pwézans li. 11I bay légliz-la adan moun pou sèvi kon zapòt, adan kon pwòfèt, adan pou alé simen Bon Nouvèl-la épi lézòt i ba yo pou gadé apwé sé légliz-la épi pou yo sa enstwi. 12I fè sa kon sa tout sé ich Bondyé-a té kay pwépawé pou fè sa yo oblijé fè. Mannyè sala sé moun-an ki ka kwè an Jézi-a kay vini fò ansanm kon yo sé kò Jézi-a, 13jis tan nou tout vini yonn an lafwa nou épi an mannyè-a nou konnèt Gason Bondyé-a. Lè sala nou kay fò épi nou kay ni menm tit épi Jézi.

14La nou pa kay kon ti manmay ankò pou lanm lanmè woulé nou toupatou, ében kon moun ki ka kité népòt bagay yo tann chayé yo kon van ka chayé fèy sèk. Sé kalité bagay sala ki ka fèt lè nonm kwennad ka enstwi lézòt, yo ka tiwé bèl plan ki ka fè lézòt pwan chimen kochi. 15Mé pito sa, kon nou ka palé lavéwité-a an lanmityé, pli an pli nou kay vini kon Jézi, ki sé mèt légliz-la. 16Menm kon kò-a ni diféwan pa ki ka twavay ansanm pou fè yon sèl kò, sé kon sa légliz-la sipozé yé. Kon chak manm ka manché byen épi yonn a lòt-la anba kondwit Jézi, yo tout ka twavay pou tjenn légliz-la ansanm, épi lè chak manm fè twavay li kon yo sipozé fè, tout légliz-la ka pwofité épi i ka vini pli fò, kon sé manm-lan ka moutwé pli lanmityé bay yonn a lòt.

Lavi Nèf-la An Jézi

17Mwen Pòl ki ka wépwézanté Jézi ka vèti zòt. Zòt pa sipozé maché ankò kon sé moun-an ki pa ni lafwa an Bondyé-a, paski tout katjil yo pa vo pa menm dé sou tjwiv. 18Lidé yo an nwèsè, épi lè i vini pou lavi nèf-la Bondyé ka bay-la, yo sé étwanjé toujou. Yo pa konnèt anyen paski tjè yo ja vini wèd kon wòch. 19Anyen pa ka fè yo hont. Tout vyé vis sé sa yo, épi sé bagay kon sa ki ka toujou kondwi lavi yo. 20Ou sav lavi sala pa ka dakò épi sa zòt apwann konsèné Jézi-a. 21Mé mwen asiwé zòt ja tann konsèné Jézi, épi kon zòt sé moun ki ka swiv li-a, zòt ja apwann lavéwité Bon Nouvèl-la konsèné li menm Jézi Kwi. 22Mété dèyè do zòt vyé kawaktè zòt-la, paski vyé mannyè sala zòt té ka viv avan-an té ka détwi lavi zòt kon i té ka annékòz zòt pou ni sé kalité dézi-a ki ka fè moun pwan vyé chimen. 23Mé apwézan katjil zòt épi lèspwi zòt sipozé twansfòmé nèt, 24épi zòt sipozé mété an kawaktè ki nèf, épi kawaktè sala Bondyé menm ki fèʼy pou zòt sa viv kon li menm ka viv-la. Sa sé an lavi ki dwèt épi yonn ki ka plèʼy an chay.

Déotwa Lwa Pou Lavi Nèf-la

25Kon sa, zòt sipozé doubout manti épi sé pou zòt palé lavéwité bay yonn a lòt, paski nou tout ki an légliz-la sé yonn. 26Lè ou faché, pwan pokosyon pou pa péché. Pa kité sòlèy-la kouché épi ou faché toujou. 27Épi pa bay Denmou-an pyès chans asou zòt. 28Nonm-lan ki ka toujou vòlè-a sipozé doubout vòlè épi koumansé twavay pou lajanʼy. Mannyè sala i kay sa sipòté kòʼy épi i kay sa édé sé maléwé-a. 29Pa kité pyès vyé konmézasyon sòti an bouch ou. Mé palé pawòl ki bon tousèl, sa ki kay édé moun pwofité kon i nésésè. Mannyè sala pawòl-la zòt ka palé-a kay an bennédiksyon pou sé sa ki ka tann zòt-la. 30Épi sé pa pou zòt mété Lèspwi Bondyé-a an lapenn, paski kon zòt ni Lèspwi Bondyé an zòt, sa ka moutwé sé Bondyé ki mèt zòt épi jou-a ka vini lè Bondyé kay délivwé zòt nèt. 31Tiwé tout vyé bagay zòt ni an tjè zòt kont yonn a lòt, tout waj, épi tout faché. Sé pou zòt doubout hélé dèyè ében ensilté moun. Zòt pa sipozé hayi moun pyès ankò. 32Pito sa, fè bon épi ni an tjè fèb pou yonn a lòt. Pawdonnen yonn a lòt menm kon Bondyé pawdonnen nou an Jézi.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index