Vyhľadávací formulár

Mafyou 11

Sé Disip Jan Batis-la Kwèsyonnen Jézi

(Louk 7:18-35)

1Lè Jézi fin bay douz disip li-a sé lison sala, i kité koté i té yé-a épi i alé enstwi épi pwéché adan sé vil-la ki té an Galili-a.

2Paditan Jan Batis té an pwizon, i tann tout sé bagay-la Jézi Kwi té ka fè-a épi i voyé dé disip li alé 3mandé Jézi, “Ès ou sé Mèsaya-a Bondyé té pwonmèt pou voyé-a ében ès nou ni pou kontiné gadé pou an lòt moun?”

4Jézi di yo, “Alé di Jan Batis ki sa ou ka wè épi tann. 5Moun ki té avèg ka wè, sa ki té enfim ka maché, sa ki té ni maladi lapo ka djéwi, sa ki té soud ka tann, sa ki té mò ka wésisité, épi moun ki maléwé ka tann Bon Nouvèl Bondyé-a ka pwéché ba yo. 6Pa dé bon i bon pou moun-an ki pa pèdi lafwaʼy an mwen.”

7Paditan sé disip Jan Batis-la té ka pati, Jézi koumansé palé épi sé moun-an konsèné Jan Batis, i di yo, “Ki sa ou té ay wè byen lwen an hòtè? An nonm ki pa sav sa i vlé, menm kon an bwanch zèb van-an ka vanté toupatou? 8Si sé pa sa, ki sa ou té ay wè? An nonm ki té byen abiyé? Non. Si ou alé pou wè an nonm ki byen abiyé, sé adan kay an wa ou té kay wè nonm sala. 9Di mwen ki sa ou té alé wè. An pwòfèt? Wi, mwen ka diʼw, ou wè plis pasé an pwòfèt. 10Sété konsèné Jan Batis lévanjil-la té ka palé lè Bondyé té di,

‘Mwen kay voyé konmisyonnè mwen avanʼw

pou pwépawé an chimen baʼw.’

11Mwen ka asiwéʼw, la pa ni pyèsonn ki ja janmen viv ki pli enpòtan pasé Jan Batis. Mé anpami sé moun-an Bondyé ka kondwi-a, moun-an ki mwens enpòtan ni plis pwivilaj pasé Jan Batis. 12Dépi tan Jan Batis té ka pwéché pou jis apwézan, Bon Nouvèl-la ka pwéché épi an pil kouway, paski Bondyé vlé ich li vini viv anba kondwit li, épi an chay moun ka kouwi vini aksèpté Bon Nouvèl-la. 13Avan Jan Batis té vini, sé pwòfèt-la épi lwa Moziz-la té palé konsènéʼy. 14Si ou ka kwè sa yo ka di-a, ou kay sav sé Jan Batis yo té ka palé lè yo té di pwòfèt Ilaydja té kay viwé asou latè-a. 15Tout sa ki ni zòwèy pou yo tann sipozé kouté!

16“Ki mannyè mwen kay di moun jòdi-a yé? Yo pa sav ki sa yo vlé, menm kon manmay ki asid bò chimen-an épi yon konpanni ka andjélé bay lòt konpanni-an,

17‘Nou jwé mizik cho pouʼw té dansé,

mé ou pa dansé.

Nou chanté chanté lapenn pouʼw té pléwé,

mé ou pa pléwé.’

18Lè Jan Batis vini, i té ka wèsté san manjé souvan épi i pa té ka bwè, épi yo di, ‘Nonm sala ni an vyé lèspwi.’ 19Lè mwen Gason Lézòm-lan vini, mwen té ka manjé èk bwè épi moun, épi yo di, ‘Nonm sala sé an vowas épi an gògè. I sé kanmawad sé péchè-a épi sé moun-an ki ka anmasé taks-la.’ Mé lè ou wè mannyè lasajès Bondyé ka twavay andidan an moun, ou kay konnèt sé Bondyé ki dwèt an tout sa i ka fè.”

Vil Ki Pa Té Vlé Kwè An Jézi

(Louk 10:13-15)

20Jézi kondanné sé moun-an adan sé vil-la koté i té fè pwèskè tout sé miwak li-a, paski yo pa tounen hòd péché yo. I di yo, 21“Ki mizi téwib i kay téwib pou zòt jan Korazin! Ki mizi téwib i kay téwib pou zòt jan Bèfsayda! Si tout sé miwak sala mwen fè anpami zòt-la té fèt anpami jan Taya épi Sidon, yo té kay abiyé épi had sak anlè yo épi yo té kay mété sann asou tèt yo dépi lontan pou moutwé yo té ja tounen hòd péché yo. 22Mwen ka asiwé zòt, jou jijman-an Bondyé kay ni pli konpasyon asou jan Taya épi Sidon pasé asou zòt! 23Épi zòt menm, jan Kapènéyòm, zòt vlé lévé kò zòt mouté jis an syèl, mé Bondyé kay mennenʼw désann an lanfè! Si tout sé miwak-la ki fèt anpami zòt-la té fèt adan vil Sòdonm, i pa té kay détwi! I té kay la pou jis atjwèlman! 24Mwen ka asiwé zòt, jou jijman-an Bondyé kay ni pli konpasyon asou Sòdonm pasé asou zòt!”

Jézi Di Sé Moun-an Vini Pouʼy Soulajé Yo

(Louk 10:21-22)

25An tan sala Jézi pwédyé, i di, “Papa, mèt latè épi syèl, mwen ka wimèsyéʼw paski ou ja séwé lavéwité-a hòd moun ki entélijan épi ki ni lasajès, mé ou ja wévéléʼy bay ti manmay ki pa konnèt anyen. 26Wi Papa, sé kon sa ou té vlé sé bagay sala fèt.”

27Jézi di sé moun-an, “Papa mwen ja ban mwen tout bagay. Pyèsonn pa konnèt Gason-an antiwan Papa-a, épi pyèsonn pa konnèt Papa-a antiwan Gason-an èk moun Gason-an vlé fè konnèt Papa-a.

28“Vin jwenn mwen, zòt tout ki las épi ka pòté chay lou, épi mwen kay soulajéʼw. 29Obéyi sa mwen ka enstwiʼw-la, paski mwen ni pasyans épi mwen dous, épi ou kay jwenn lapé an tjèʼw. 30Sé bagay-la mwen ka enstwiʼw-la ézé pou swiv, épi sa mwen ka diʼw pou fè-a ézé pou fè.”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index