Vyhľadávací formulár

Ronm 1

1Sé mwen Pòl, ki an sèvant Jézi Kwi Bondyé kwiyé pou vini an zapòt épi i chwazi mwen pou pwéché Bon Nouvèl-la. 2Bondyé té ja pwonmèt Bon Nouvèl-la an chay tan ki pasé, lè i té fè sé pwòfèt-la matjéʼy adan lévanjil-la. 3-4Bon Nouvèl sala sé konsèné Gasonʼy Jézi Kwi Senyè nou ki té désandan Wa David an lachè-a, mé sé Lèspwi Bondyé ki ba li pouvwa lè i wésisité hòd lanmò pou i té sa kondwi kon Gason Bondyé. 5Bondyé sèvi Jézi Kwi pou fè mwen wisivwè lagwas épi pwivilaj-la pou vini an zapòt, kon sa pou lapéti Jézi, mwen té kay sa kwiyé moun adan tout nasyon pou vini kwè épi mété lafwa yo an Bondyé. 6Épi zòt osi anpami sé nasyon sala, zòt Bondyé ja kwiyé-a pou vini sa Jézi menm-lan.

7Épi sé kon sa mwen ka ékwi zòt tout an vil Ronm, zòt Bondyé kontan an chay-la épi i ja kwiyé pou vini moun li menm-lan.

Mwen ka mandé Bondyé Papa nou épi Jézi Kwi Senyè pou bay zòt lagwas épi lapé.

Pòl Wimèsyé Bondyé

8Pwèmyéman mwen ka wimèsyé Bondyé an non Jézi Kwi pou zòt tout, paski nouvèl-la konsèné lafwa zòt ka simen an tout latè-a. 9Bondyé sé témwen mwen. Sé li mwen ka sèvi épi tout tjè mwen kon mwen ka pwéché Bon Nouvèl-la konsèné Gasonʼy-lan, épi i sav mwen ka toujou pwédyé bay zòt. 10Mwen toujou ka mandéʼy si i sa kité mwen vini wè zòt.

11Mwen vlé wè zòt an chay kon sa zòt sa jwenn an bennédiksyon ki kay fè lafwa zòt vini fò. 12Sa mwen vlé di-a sé sa, nou kay édé lafwa yonn a lòt vini fò, ni lafwa mwen épi lafwa zòt osi. 13Mwen vlé zòt sav, fwè èk sè, sété toujou antansyon mwen pou vini wè zòt mé mwen pʼòkò té sa vini. Mwen vlé fè moun anpami zòt swiv Jézi menm kon mwen ja fè anpami sé lézòt nasyon-an.

14Mwen ni an obligasyon pou tout moun, ni sa ki savan kon sa ki sovay, sa ki endiké kon sa ki pa endiké. 15Sé sa ki fè mwen anvi pwéché Bon Nouvèl-la bay zòt ki ka wèsté an vil Ronm osi.

Pouvwa Bon Nouvèl-la

16Mwen pa hont pyès pou Bon Nouvèl sala, paski sa sé pouvwa-a Bondyé ja sèvi pou sové tout moun ki ka kwè, pou sé Jwif-la pwèmyéman épi sé sa ki pa Jwif-la osi. 17Paski an Bon Nouvèl-la Bondyé ja wévélé mannyè i ka mété nonm dwèt épiʼy. Épi mannyè-a i ka mété nonm dwèt épiʼy-la dépan asou lafwa nonm, épi sé asou lafwa tousèl. Kon lévanjil-la di, “Nonm-lan Bondyé ja mété dwèt épiʼy-la kay viv laviʼy épi lafwa.”

Tout Moun Koupab Douvan Bondyé

18Paski waj Bondyé ja wévélé sòti an syèl kont tout moun ki pa ni Bondyé an lavi yo, kont tout mové bagay nonm ka fè épi sé sa ki sèvi movèzté yo-a pou anpéché moun konnèt lavéwité-a. 19Sa an moun pé konnèt konsèné Bondyé byen senp pou yo, paski Bondyé ja moutwé yo aklè. 20Dépi tan Bondyé fè latè-a, moun sa konpwann aklè mannyè pouvwaʼy pa sa janmen fini épi i sé vwéman Bondyé. Sé kalité mannyè sala ou sa konpwann li byen. Moun sa konnèt sé bagay sala konsèné Bondyé asou sé bagay-la Bondyé ja fè-a. Pou wézon sala moun pa sa ni pyès èskiz pou sé bagay-la yo ka fè-a.

21Menm si yo sav ki moun Bondyé yé, yo pa ka ni ba li lonnè kon Bondyé-a yo sav i yé-a, ében wimèsyéʼy. Mé sa yo ka katjilé sé bétiz tousèl, épi lidé yo ki té vid-la ja plen épi nwèsè. 22Yo di yo ni lasajès, mé yo kouyon pasé ki. 23Yo doubout adowé Bondyé-a ki pa ka janmen mò-a pou adowé imaj nonm fè ki ka sanm moun, jibyé, zannimo épi sèpan.

24Épi pou wézon sala Bondyé ja abandonnen yo adan menm vyé konmès-la ki an tjè yo-a, pou yo fè malpwòpté épi yonn a lòt. 25Épi menm mannyè-a yo wifizé kwè lavéwité-a konsèné Bondyé-a, sé menm mannyè yo vini kwè mansonj. Épi yo alé adowé épi obéyi bagay Bondyé fè pito yo adowé Bondyé menm, ki fè tout bagay-la épi ki méwité pou moun adowéʼy pou lavi diwant-lan. Ensiswatil.

26Pou menm wézon sala Bondyé abandonnen yo adan vyé dézi honté yo-a. Sé madanm-lan menm, yo gaté mannyè Bondyé té mété pou yo fè zafè yo-a, épi yo ka kouché épi yonn a lòt adan an mannyè ki pa natiwèl. 27Épi sé nonm-lan osi, yo doubout dòmi épi madanm èk yo vlé nonm kon yo pou madanm yo. Nonm ka fè tout sòt kalité malpwòpté épi yonn a lòt. Épi pou lapéti sa, Bondyé pini yo menm kon yo té méwité pou mové mannyè-a yo konpòté kò yo-a.

28Sé pa sa tousèl: Kon yo pa té kwè i nésésè pou konnèt Bondyé, Bondyé abandonnen yo épi vyé lidé sal yo-a, èk sé pou wézon sala yo ka fè tout vyé bagay ki pa bon pou fè-a. 29Lavi yo plen épi tout sòt kalité movèzté: Yo méchan, yo vowas, yo benyen vis, yo jalou an chay, yo ka tjwé, yo ka goumen, yo ka kwennen, yo pa sa dakò épi moun, yo ka malpalé, 30yo ka sali non lézòt, yo hayi Bondyé, yo ka ensilté moun, yo benyen lògèy, yo bava, yo ka katjilé pli mannyè pou fè movèzté, yo ka dézobéyi manman yo épi papa yo, 31yo kouyon, yo pa ka tjenn pwonmèt yo épi yo ka twété moun kon zannimo kon yo menm yé. 32Magwé yo sav Bondyé ja di sé moun-an ki ka fè sé bagay sala méwité mò, sé pa kontiné yo ka kontiné fè sé bagay sala tousèl, mé yo ka jik ankouwajé lòt moun pou fè yo osi.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index