Vyhľadávací formulár

Ronm 10

1Fwè èk sè, mwen té kay kontan épi tout tjè mwen si Bondyé té kay sové nasyon mwen Izwayèl. Mwen ka pwédyé bay Bondyé toulé jou pou yo. 2Paski mwen sa tèstifyé mizi vlé yo vlé fè sèvis Bondyé, mé yo pa ni bon lakonpwann asou sa Bondyé vwéman vlé yo fè-a. 3Paski kon yo pa té konnèt chimen-an Bondyé té fè pou mété moun dwèt épiʼy-la, yo alé épi fè chimen yo menm, épi sé kon sa yo vini wifizé sèvi chimen-an Bondyé té fè ba yo-a. 4Mé Jézi ja kasé pouvwa lwa-a, kon sa népòt moun ki ka kwè an li ja vini dwèt épi Bondyé.

La Pa Ni Pyèsonn Bondyé Pa Sa Sové

5Mi sa Moziz ékwi konsèné mannyè pou vini dwèt épi Bondyé si ou ka obéyi lwa-a. I di, “Moun-an ki fè tout sa lwa-a di pou fè-a kay viv.” 6Mé moun-an lafwaʼy ja météʼy dwèt épi Bondyé-a konpwann sa Moziz di, kon sa i pa ni pou mandé kòʼy, “Ki moun ki kay mouté an syèl,” sa sé pou fè Jézi désann, 7“ében ki moun ki kay désann an plas sé mò-a,” sa sé pou mennen Jézi déviwé. 8Mé mi sa lévanjil-la di, “Sa Bondyé ja di-a byen pwéʼw. I an bouch ou épi andidan tjèʼw,” sa sé konmisyon lafwa-a nou ka pwéché-a. 9Paski si ou tèstifyé épi bouch ou Jézi sé Senyè-a, épi ou kwè an tjèʼw Bondyé wésisitéʼy hòd lanmò, ou kay sové. 10Paski sé an tjè an nonm i ka kwè, épi sa ka fèʼy vini dwèt épi Bondyé, épi i sé an bouch li i ka tèstifyé, èk sa ka fèʼy sové. 11Lévanjil-la di kon sa, “Moun-an ki kwè an Senyè-a pa kay janmen hont.” 12Paski la pa ni pyès diféwans ant Jwif épi lòt nasyon. Yo tout ni menm Senyè-a, épi tout sa ki kwiyé asouʼy, i kay benni yo an chay. 13Kon lévanjil-la di, “Senyè-a kay sové népòt moun ki kwiyé asou nonʼy.”

14Mé ki mannyè yo kay sa kwiyé asouʼy si yo pa ka kwè an li? Épi ki mannyè yo sa fè kwè an li si yo pa janmen tann konmisyon-an? Épi ki mannyè yo kay fè tann konmisyon-an si an moun pa pwéché ba yo? 15Épi ki mannyè nonm sa pwéché si Bondyé pa voyé yo? Kon i ékwi an lévanjil-la, “I sé an bèl bagay pou wè pyé sé moun-an ki ka mennen Bon Nouvèl-la.” 16Mé sé pa yo tout ki ja obéyi Bon Nouvèl-la. Mi sa Izaya ékwi an liv li-a, “Senyè, ki moun ki kwè konmisyon-an nou mennen-an?” 17Pou an moun ni lafwa i ni pou tann, èk sa i ni pou tann sé konmisyon-an konsèné Jézi Kwi.

18Mé mwen di, ès si sa vlé di yo pʼòkò tann? Si, yo ja tann! Lévanjil-la di, “Konmisyon-an ja alé tout oliwon latè-a, épi pawòl-la ja wivé jik an bout latè-a.” 19Mwen mandé ankò, sé jan Izwayèl-la, ès si yo pa té konpwann? Pwèmyéman, mi sa Bondyé di Moziz an lévanjil-la konsèné yo, “Mwen kay sèvi nasyon sala ki pa anyen-an pou fè zòt jalou. Mwen kay pwan nasyon kouyon sala pou fè zòt faché.” 20Épi Izaya té byen bwav lè i di sé moun-an konmisyon sala Bondyé té ba li-a. I di, “Moun ki pa té ka aché pou mwen ja jwenn mwen. Moun ki pa té mandé pou mwen, sé yo mwen moutwé ki moun mwen yé.” 21Mé konsèné Izwayèl, i di, “Tout lajouné mwen ka ouvè lanmen mwen bay an konpanni moun ki pa ka kouté épi ki toujou kont mwen.”

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index