Vyhľadávací formulár

Ronm 2

Jijman Bondyé

1Kon sa zòt pa ni pyès èskiz, zòt tout ki ka jijé-a, mwen pa mélé ki moun ou yé. Lè ou jijé an lòt moun, kon ou ka pasé jijman asouʼy-la, ou ka kondanné kòʼw, paski ou ki jij-la ka fè sé menm bagay-la. 2Nou sav lè Bondyé ka jijé sé moun-an ki ka fè sé bagay sala, i ka jijé dwèt. 3Ès si ou kwè, ou majò sala ki ka jijé-a, lè ou pasé jijman asou sé moun-an ki ka fè sé bagay sala épi ou ka fè sé menm bagay-la, ou kay chapé jijman Bondyé? 4Magwé nou sav Bondyé ni an tjè fèb pou nou, épi i pa pwésé pou jijé èk i ni pasyans, mé wannman zòt pa ka pwan sa pou anyen. Ès si zòt pʼòkò wéyalizé wézon-an Bondyé otan bon pou nou-an sé paski i vlé nou wépanti?

5Mé kon tjèʼw épi tèt ou wèd otan-an, ou ka asanblé waj Bondyé kont kòʼw asou jou sala lè tout moun kay konpwann mizi faché Bondyé faché épi mannyè jijmanʼy toujou dwèt-la. 6Bondyé kay bay tout moun sa yo méwité asou twavay-la yo ja fè-a. 7Sé sa ki ni pasyans kon yo ka chaché pou sé bèl bagay-la Bondyé kay di konsèné yo an dènyé tan-an épi lonnè-a i kay ba yo-a, yo kay jwenn lavi étonnèl. 8Mé sé sa ki ka gadé pou lantéwé yo tousèl-la, épi pito yo obéyi lavéwité yo ka obéyi movèzté-a, Bondyé kay vidé tout waj li asou yo. 9La kay ni asé twibilasyon épi soufwans pou tout moun ki ka fè movèzté, pou sé Jwif-la avan, épi pou sé sa ki pa Jwif-la osi. 10Mé pou sé sa ki ka fè bon-an, Bondyé kay di tout bèl bagay konsèné yo, épi i kay ba yo lonnè èk lapé, sé Jwif-la avan épi sé sa ki pa Jwif-la osi, 11paski Bondyé ka twété tout moun menm mannyè.

12Sé sa ki péché paski yo pa té sav sa lwa-a di-a kay péwi menm si yo pa té konnèt lwa-a, épi tout sa ki péché lè yo té konnèt lwa-a, Bondyé kay sèvi menm sé bagay-la ki ékwi an lwa-a pou jijé yo. 13Bondyé pa ka mété moun dwèt épiʼy paski yo ka kouté lè lwa-a ka li, mé i ka mété moun dwèt épiʼy lè yo fè sa lwa-a di yo pou fè. 14Sé nasyon-an ki pa Jwif-la, ki pa menm ni lwa-a, lè lidé yo ka di yo fè sé bagay-la lwa-a ka di moun pou fè-a, yo ka moutwé kon sa yo sav ki sa an moun ni pou fè épi sa i pa pou fè, menm si yo pa té ni lwa-a ékwi. 15Yo ka moutwé ankò, sa lwa-a ka di pou fè-a ékwi an tjè yo. Konsyans yo menm ka tèstifyé sa vwé, épi délè lidé yo ka di yo yo fè an bagay ki pa bon, épi an lòt lè i ka di yo sa yo fè-a bon. 16Épi sa kay vini aklè asou jou-a Bondyé kay sèvi Jézi Kwi pou jijé tout sigwé nonm, menm kon Bon Nouvèl-la mwen ka pwéché-a di.

Sa Lwa-a Di Konsèné Sé Jwif-la

17Bon, ou menm ki kwiyé kòʼw an Jwif, épi ki ka dépan asou lwa-a, épi ki ka bavadé tèlman konsèné wilasyon-an ou ni épi Bondyé-a, 18épi ou sav ki sa Bondyé vléʼw fè, épi ou ja aksèpté sé bagay-la ki pli bon-an paski lwa-a ja moutwéʼw sé bagay sala, 19épi si ou asiwé ou sa moutwé moun ki avèg chimen-an, épi ou sé klèté pou sé sa ki an nwèsè-a, 20ou sé yonn ki ka enstwi sa ki kouyon épi sa ki manmay toujou, anfen ou asiwé, paski ou ni lwa-a, ou konnèt tout bagay byen épi sa ou di sé lavéwité fyèplé — 21ou apwézan ki ka enstwi lézòt-la, ès si ou pa sa enstwi kòʼw? Kon ou ka di an moun pa ni pou vòlè-a, ès si ou menm ka vòlè? 22Ou di an moun pa sipozé fè adiltè kouman. Ès si ou menm ka fè adiltè? Ou ki pa sa sipòté fo bondyé-a, ès si ou ka kasé kay sé fo bondyé sala épi vòlè bagay adan yo? 23Ou ki ka bavadé konsèné lwa-a, ès si ou ka annékòz moun pou déwèspèkté Bondyé paski ou menm ka kasé lwa-a? 24Kon lévanjil-la di, “Sé pou lapéti zòt, sé nasyon-an ki pa Jwif-la ka ensilté non Bondyé.”

25Sèl mannyè sikonsizyon sa bennéfis an moun sé si i ka tjenn lwa-a, mé si i kasé lwa-a sikonsizyonʼy-lan pa kay sinifyéʼy anyen. 26Kon sa si an moun ki pa sikonsayz ka tjenn lwa Bondyé, Bondyé ka gadé moun sala menm kon an moun ki sikonsayz. 27Sa ki pa sikonsayz-la mé yo ka obéyi lwa-a kay kondanné zòt, paski menm si zòt ni lwa-a matjé épi zòt sikonsayz, zòt ka kasé lwa-a toujou.

28Sé pa paski ou ka gadé kon an Jwif ou sé an Jwif pou vwé. Ni kon ou sikonsayz-la ou sé vwéman an Jwif. 29Okontwè ou sé an Jwif pou vwé épi ou sikonsayz pou vwé lè ou bay Bondyé tjèʼw. Lwa-a ki matjé-a pa sa fè sa. Sé Lèspwi Bondyé tousèl ki ka fè sa. Épi sé Bondyé épi pa lòt nonm ki ka bay an nonm kon sa lonnè.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index