Vyhľadávací formulár

Ronm 3

1Ki lavantay ou ni si ou sé an Jwif, ében ki valè ki an sikonsizyon? 2I ni an chay lavantay an sa. Pwèmyéman, Bondyé bay sé Jwif-la lévanjil-la pou yo té sa pwézèvéʼy.

3Mé ki mannyè i té kay yé si adan sé Jwif-la pa té fè sa yo té sipozé fè-a? Ès si sa kay anpéché Bondyé fè sa i di i kay fè-a? 4Awa! Sa Bondyé di toujou vwé menm si tout moun sé an mantè. Kon lévanjil-la di,

“Dépi ou menm Bondyé palé,

tout moun kay wè nètaman sa ou di-a sé lavéwité,

épi népòt lè ou fè défans kòʼw,

ou kay moutwé moun sa ou fè-a dwèt.”

5Mé lè nou fè mové, si sa ka moutwé aklè mizi dwèt Bondyé dwèt, ki sa nou kay di? Ès si nou kay di Bondyé pa dwèt kon i ka pini nou pou movèzté sala? (Mwen ka palé kon an nonm té kay palé.) 6Awa! Paski si Bondyé pa dwèt, ki mannyè i ka fè jijé latè-a? 7Mé si kon mwen ka fè mové-a, sa kay édé moun wè mizi dwèt Bondyé dwèt épi i kay jwenn pli lonnè pou sa, pouki mwen kondanné toujou kon an péchè? 8Ében pouki ou pa ka annèk di toubonnman, “Annou fè movèzté, paski sé bonté nou kay jwenn?” Pou byen diʼw, an chay moun ka ensilté mwen épi yo ka sali non mwen pou sa, paski yo di sé sa mwen ka pwéché. Kanmenm Bondyé kay kondanné sé moun sala menm kon yo méwité.

Pyèsonn Pa Ka Toujou Fè Sa Ki Dwèt

9Ki sa nou sa di pou vwé? Nou sé Jwif-la pli mèyè pasé sé sa ki pa Jwif-la? Awa! Paski fini nou fini moutwé mannyè nou tout, Jwif kon sa ki pa Jwif, anba pouvwa péché. 10Kon i ékwi an lévanjil,

“La pa ni pyèsonn ki ka viv dwèt, pa menm yonn.

11La pa ni pyèsonn ki ka konpwann.

La pa ni pyèsonn ki ka gadé pou Bondyé.

12Yo tout ja tounen do yo asou Bondyé,

yo pyès pa vo anyen.

Pyèsonn pa ka fè sa ki bon, pa menm yonn.

13Lè yo ouvè bouch yo pou palé,

i menm kon an twou ki ouvè an tè-a pou valé moun.

Épi yo ka sèvi lanng yo pou toujou kwennen moun.

Dèyè lèv yo ni vlen menm kon an danjéwé sèpan.

14Tout lè yo ouvè bouch yo pou palé, yo toujou ka jiwé,

épi pawòl yo toujou anmè.

15Yo ka gadé pou tout ti chans yo jwenn pou yo sa tjwé moun,

16Toupatou yo pasé yo ka kité an ling mizè épi soufwans.

17Yo pa konnèt ki mannyè pou viv an lapé.

18Konsyans yo pa ka janmen ba yo pou yo sa abésé kò yo douvan Bondyé.”

19Bon, nou sav tout bagay ki matjé an lwa-a matjé bay sé moun-an ki anba lwa-a. Kon sa pyèsonn pa sa ni an èskiz, épi nou kay wè mannyè tout latè-a koupab douvan Bondyé. 20Menm si an moun fè sa lwa-a diʼy pou fè, sa pa vlé di moun sala dwèt épi Bondyé. Okontwè sa lwa-a ka fè sé sa: I ka fè moun sav yo sé péchè.

Mannyè Bondyé Mété Nonm Dwèt Épiʼy

21Mé apwézan Bondyé té ja wévélé mannyè-a i ka mété moun dwèt épiʼy-la épi i pa té sèvi lwa-a pou fè sa, magwé sa ki ékwi an lwa Bondyé-a épi osi sa sé pwòfèt-la ékwi-a té palé konsèné sa. 22Épi mannyè-a Bondyé ka mété an moun dwèt épiʼy-la sé lè moun sala mété lafwaʼy an Jézi Kwi, épi sé kon sa i ka fè bay tout moun ki ka kwè an li. La pa ni pyès diféwans, 23paski tout moun ja péché, épi pyèsonn pa bon asé pou fè Bondyé aksèptéʼy. 24Bondyé ja moutwé nou mizi lib lagwas li lib, lè i sèvi Jézi Kwi pou mété nonm dwèt épiʼy. Épi sé Jézi Kwi menm ki ban nou libèté nou. 25Bondyé ofè Jézi kon sa Jézi té kay moun-an ki té kay pawdonnen péché nonm. Jézi fè sa lè i té mò, épi péché nonm pawdonnen lè yo mété lafwa yo an li. Bondyé fè sa pou moutwé nou i té vlé mété nonm dwèt épiʼy. An tan avan, lè moun péché Bondyé pwan pasyans épi yo épi i pa di anyen. 26Bondyé fè sa pou moutwé nou an tan-an nou ka viv apwézan-an i menm Bondyé ka fè sa ki dwèt, épi moun-an ki ni lafwa an Jézi-a, i kay mété moun sala dwèt épiʼy.

27Ki wézon an nonm ni pou bavadé? Mwen kay di i pa ni pyès wézon. Mé, i ka swiv lwa-a, kouman. Ès si i pa sa bavadé? Awa! Lè ou swiv lwa-a sa pa kay fè ou vini dwèt douvan Bondyé. Sèl mannyè an moun sa vini dwèt épi Bondyé sé lè i mété lafwaʼy an Jézi. 28Kon sa nou ka wè nètaman sé lafwa tousèl ki ka fè an nonm vini dwèt épi Bondyé, épi sé pa lè i swiv lwa-a. 29Ében ès si Bondyé sé Bondyé sé Jwif-la tousèl épi i pa Bondyé sé sa ki pa Jwif-la? Mé non! I sé Bondyé yo osi. 30Bondyé sé sèl Bondyé ki ni, épi i kay mété moun dwèt épiʼy ki ou sikonsayz opa, dépi ou mété lafwaʼw an Jézi Kwi. 31Ès si sa vlé di kon nou mété lafwa nou an Jézi-a nou sa jété lwa-a? Awa! Okontwè nou ka bay lwa-a valè-a i sipozé ni-an.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index