Vyhľadávací formulár

Piɛr e lɛl krɛkrɛ yony ɛm 1

Ɛsŋn

1Ɛm Simↄ Piɛr, mʼel Jesu Krist e juma kok ɛs lel ɛrm ɛs ab, mʼam awŋ agŋ a ekʼↄny ↄmn ekʼil an ɛsɛ ɛy ecʼab af a lɛl. Sʼↄny ↄmn na aŋke Jesu Krist el nɛny nyam ɛs; in lʼel ɛy e Nyam lel ɛy e Sↄg Ɛs ab. 2Ke ↄwrↄ lel ɛrm es ɛy nↄnↄ gbɛl ab ánŋ ↄny ab, Nyam lele Jesu ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ ab ecʼany uw tasi ɛm.

Àtar sos es, ùcur Nyam ecʼɛsŋ a ekʼɛsŋ ↄny a ↄnyn es

3Ɛs Kↄtↄkↄ in ecʼabusu ab ɛm, ↄŋ ɛy ów amamn fɛŋ ekʼit eke si kʼiir ɛb ke sʼúcu sʼↄnyʼn es a. Tasi ɛm a, li yɛgm ɛy sʼuw Nyam ekʼɛsŋ ɛy eke si kʼanŋ in ecʼanygbɛl a lel ɛrm mamn ab ab e low ɛm a. 4Anygbɛl na lel abusu na ɛm ab, Nyam ↄŋ ɛy ów ɛgbɛl lel ów ekʼil an, ke lʼɛwar ab ab. Na sosiɛm, eke ɛŋan yecʼa eke lʼɛwar a, ↄtur eke kʼŋgboŋn ów aw eŋuŋ amua eke ugŋn wus na es ab ɛm ɛtŋ ↄtur eke kʼↄnyn ɛrm nyam coco Nyam in obi ab. 5Ow sosiɛm àtar sos es ebr ów amua igŋn ↄny ecʼↄmn ab af: ìir ɛb low nɛnyɛmbri nyam ɛm, ke úwr low eke Nyam bʼerur a yɛjʼany. 6Ɔ̀nyan sos es, ↄnyn low eku, ke úcur Nyam ↄnyn es. 7Ìjr lawl ↄny ↄfr ɛm, ke ↄ́nyn erur yɛji. 8Ów amua anake el sɛwl mamn eke kʼↄnyn a. Ɛtŋ ekʼↄnyn ɛl -lʼagb ↄny ɛm, bʼow ↄnyn ↄmn eke bi kok juma ɛtŋ bʼow ↄtur uwr ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist any tasi. 9Sica ekʼɛgŋ nyam ↄnym ów amua anm in ɛm a, lʼɛ́knm es ɛtŋ lʼot any eflu es. Li bʼijl es eke wɛl yↄyↄg in e lɛgŋ sig ɛm e sikpl ab es.

10Ow sosiɛm, agŋ lisijimɛl ɛmɛny àtar sos es, ùcur Nyam ecʼɛsŋ a ekʼɛsŋ ↄny a lel ↄny e sↄsum eke li sↄsum lʼot ↄny ab ab e low ↄnyn es. Eke bʼiir ɛb ɛbɛn, kʼow ɛymn low ŋuŋ ɛm ij. 11Ɛtŋ ɛbɛn a, Nyam bʼow fig ↄny, gbreŋgbi usu a ekʼↄnym nuŋ eci lisany a gbada, gbreŋgbi usu a ekʼel Jesu Krist ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ lel ɛy e Sↄg Ɛs ab ecʼa.

Ùcur ɛrm ɛsɛl lele kokoba ↄb ɛsɛl ab eci low yɛgm a ↄnyn es

12Uwr ów amua any godʼɛtŋ ɛtŋ bʼinymn es low nɛnyɛmbri nyam a ekʼebr ab af. Gbɛkↄ mʼerur eke ɛbɛn yɛji mi kʼↄkn ↄny ɛl e low sɛgŋ fɛŋ. 13Mʼɛkn yɛjʼeke ow it akpl, eke mi kʼↄkn ↄny ów amua, eke mʼanŋ owr wus af aŋa a, ke ám ɛwr ɛrm. 14Ɛm mʼuw any eke ɛm e luw e lɛgŋ titm, ɛsɛ elel eke ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist yɛgmʼm mʼuw any ab af. 15Gbɛkↄ mi bʼow mi kok yecʼeke mʼↄtu eke mi ki kok a, ke ɛm e luw a e jam a, ↄ́tur am ↄkan low yɛgm amua fɛŋ e low.

16Tasi ɛm a, ow elm ów yadŋ ɛm, odad ebl eke wɛl tutr mɛwl ɛm, sʼɛlum ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist ecʼow abusu ɛm a, e low ↄkm si yɛgam ↄny. Kↄ ɛy obi ecʼanyamn ɛm sʼɛkn in e sagb a. 17Ɛɛ, nʼɛŋn anygbeŋ lel anygbɛl ab Nyam Ɛs ecʼabu ɛm, lɛgŋ a eke ow ecʼanygbɛl liplemu ab ɛm, ow ↄŋʼn lʼiri odad na a: «Ɛgŋ na el ɛm ecʼIy e mʼerur, ɛtŋ mʼoc ɛm eci sos ɛm iŋn fɛŋ mʼɛluʼl ɛm.» 18Lebl ikŋ na afr ow anŋ ow, ɛy obi yɛji sʼiri, lɛgŋ a eke sʼanŋ Jesu ab lafɛny lala ab af a.

19Na sosiɛm, ow ↄŋ ɛy ecʼↄmn a obn nↄnↄ kokoba ↄb ɛsɛl ecʼamani ab ɛm. Ow akpl eke kʼɛwr ɛrm af, aŋke ow anŋ ɛsɛ kɛniɛ ekʼanŋ ncebn ɛm am iri, toŋ ke lɛgŋ ɛny ecʼusuayl ów, ke ɛnyn ɛnyn eci lɛ́l a ɛ́kan ↄny e mɛrm ab es. 20Ɛtŋ kin low ekʼit eke kʼuwr any: ɛgŋ kaka ↄnym abusu ekʼin obi ɛm, kʼotar kokoba ↄb ɛsɛl e sodad ekʼanŋ Nyam Lɛl ɛm a, e low akr. 21Tasi ɛm a, kokoba ↄb ɛs kaka ↄbm in obi ecʼerur ɛm ecʼamani, kↄ Abŋ Lala ecʼabu ɛlum ɛm anake kokoba ↄb ɛsɛl ↄtu dad Nyam ecʼodad a.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index