Vyhľadávací formulár

Marc 3

Na Pè Mör̂u Kâmö Ka Pèii Na Ièsu Rèi Nédaa Ar̂ii

Mat 12.9-14; Luk 6.6-11

1Tèi dèxâ nédaa ar̂ii, wè, na wê vi ru rö mwâ waa ar̂ii na Ièsu, na bör̂i tö-i na dèxâ kâmö ka mé na néxar̂a â-ê xè rua. 2Aè cér̂é waa tö rhûû cè ki cér̂é tâwai êr̂ê nè pè mör̂u-é na Ièsu, cè ké-r̂é bör̂i tâwai yè vi kââr̂â i-e wa. 3Na bör̂i dè êr̂ê na ce yè kâmö ka mé na néxar̂a â-ê, êr̂ê: «Tömâ rua na gèi, mâ mi na négowé né-r̂é.» 4Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Na wêr̂êi, na târi rèi nédaa ar̂ii, na ké yè waa dèxâ kââ ka e, ra, ké yè waa kââ ka yaané? Mâ ké yè vi pè mör̂u, ra, ké yè vi yö vè mii?» Aè cér̂é rhau tâwâdê. 5Na bör̂i rhau rhî vè rhédè wa-r̂é wânii na ce rö-i rhôê mâ yéé wa ké mör̂ö i wêê nénââ xé-r̂é, na bör̂i êr̂ê yè wi-ré, êr̂ê: «Yùù néxar̂a â-i.» Na bör̂i yùù, na bör̂i wê mör̂u na néxar̂a â-ê. 6Aè cér̂é wê tù rua na pâr̂â farésaiö, cér̂é bör̂i vi tëvë vèâ cér̂é pâ kâmö i Héroda, êr̂ê, é yè yö vè mii-e tâîî?

Cér̂é Vi Ua Ièsu Na Pâr̂â Kâmö Pa Pôr̂ô Yéyé

7Na bör̂i vi koa na Ièsu na pwar̂awiè, cér̂é pâi pa pâgür̂ü xi-e. Cér̂é bör̂i vi ua-è na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô mi xè Galilé. 8Aè pâr̂â kâmö paxa pôr̂ô mi xè Juda mâ Iérusalèm, mâ Iduméa mâ é mèè né Ioridanô, mâ tö pwânûr̂i Tyro mâ Sidona, cér̂é wê pwêr̂ê rhenô né ké waa xi-e, cér̂é bör̂i vi ua-è bar̂ee. 9Na bör̂i pè aʼ pâi pa pâgür̂ü xi-e cè ki wii na dèxâ kwâ ka yar̂i vè ki-e, cè ké-r̂é da payùr̂î-e na pâr̂â ba pa pôr̂ô. 10Wè na wê pè mör̂u pâr̂â kâmö paxa pôr̂ô na ce, bör̂i rhau cér̂é pa wii na pèii xé-r̂é, wè cér̂é rhau cê ua-è cè ké-r̂é paxè-è. 11Pâr̂â ko yaané bar̂ee na cér̂é tö rhûû-é, wè cér̂é tâ nôô yè-è mâ aʼvè kau êr̂ê: «Gèi o i Bâô.» 12Aè na yakoa yè-r̂é vè mör̂ö cè ké-r̂é da êr̂ê vèa-è.

Na Pâbir̂i Na Ièsu Pâr̂â Aposetolo Pa Pârör̂ö Na Ma Kaar̂u

Mat 10.1-4; Luk 6.12-16

13Na bör̂i tèi rua na gwêêwè na Ièsu, na bör̂i aʼyè mi cér̂é ré na rhî vè e-r̂é, cér̂é bör̂i pwa yèr̂i-e. 14Na bör̂i pè tömâ pârör̂ö na ma kaar̂u cè ké-r̂é tö cér̂é-é, mâ cè ki tùr̂ùwaa-r̂é na ce na ka vi vaa, 15mâ cè ki wii na awir̂è xé-r̂é rö ka yayâwâ pâr̂â u. 16Na pè tömâ pârör̂ö na ma kaar̂u, wè Simona, na ye néé-é Pètèru, 17mâ Iakobo, o i Zébédaio, mâ Ioané, pâdii Iakobo, na bör̂i ye néé-r̂u Boanergès, ökââ nô-né, «o i nör̂ö», 18mâ Adèrè, mâ Filipo, mâ Bartélémi, mâ Mataio, mâ Tomas, mâ Iakobo o i Aléfa, mâ Tadéo, mâ Simona wi xè Kanana, 19mâ Juda Iskariot, wi-ré ârui-e.

Cér̂é Bar̂i Pè I Ièsu Na Pâr̂â Pâ Ker̂e-É

20Cér̂é bör̂i vi na dèxâ wêê mwâ, aè cér̂é rhau vi ya vèâi-r̂é rö-i na pâr̂â paxa pôr̂ô, na bör̂i da pâr̂i Ièsu mâ pâi pa pâgür̂ü xi-e cè ké-r̂é ara. 21Cér̂é bör̂i tö pwêr̂ê na pâ ker̂e-é, cér̂é bör̂i vi rua na ka pè xi-e, wè cér̂é êr̂ê: «Na vi bwéjé!»

Na Aʼcëi Wa Ké Aʼvè Yaané-É Na Ièsu

Mat 12.22-32; Luk 11.14-23; 12.10

22Aè cér̂é êr̂ê na pâi pa yu ga ré wê vi ria mi na Iérusalèm, êr̂ê: «Na tö xi-e na Bélésébul!» «Na bör̂i dè yayâwâ pâr̂â u xè-i ör̂ökau pâr̂â u na ce.» 23Na bör̂i aʼyè-r̂é mi na Ièsu, mâ êr̂ê yè-r̂é rö-i yeyèè, êr̂ê: «Nè yè tâîî ké yè yayâwâ méavor̂a i méavor̂a? 24Ö mwâcir̂i ka yè vi ya-è, wè nè yè da tâwai tömâ, 25mâ wêê mwâ ka yè vi ya-è, wè nè yè da tâwai tömâ. 26Nè yè tömâ yè-è mâ vi ya-è na méavor̂a, nè yè da tâwai tömâ aau, bör̂i wê léé-é ré.»

27«Na yèri kâmö ka yè vi ru rö mwâ i kâmö ka mör̂ö, mâ muui pâr̂â nékwêêr̂ê-ê, na ki mâ da pöi-e baayê, cè ki mâ wê muui pâr̂â nékwêêr̂ê-ê. 28Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, é yè cöö rai pâlè kâmö pâr̂â nô ka yaané xé-r̂é mâ vi pè kau-r̂é yè Bâô, 29aè ö kâmö ré yè pè kau-é yè Ko-Ar̂ii, é yè da cöö rai-e aau, wè na aʼvè yerii-e na nô ka yaané ka tö aau.»

30Na wê tëvë ûr̂û-ré na Ièsu, xè-i ké wê êr̂ê xé-r̂é, êr̂ê: «Na tö xi-e na ko yaané.»

Pâni Ièsu Mâ Pâr̂â Pâvâdii-E.

Mat 12.46-50; Luk 8.19-21

31Cér̂é wê pwa na pâni-e mâ pâvâdii-e, cér̂é bör̂i tö bwêê wêyê, mâ nôâ yè-è. 32Aè cér̂é cuè pwânûr̂i-e na pâr̂â paxa dö pôr̂ô yéyé. É bör̂i vi êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Tö rhûû, cér̂é tö bwêê wêyê mèyè-i na pâni-i, mâ pâvâdii-i, mâ pâ béé ër̂i-i.» 33Na bör̂i aʼcëi na ce, êr̂ê: «Wîr̂î ré pâni-nya, mâ wîr̂î ré pâvâdii-nya?» 34Na bör̂i rhî vè rhédè wa-r̂é paxa cuè pwânûr̂i-e, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Tö rhûû rö pâni-nya mâ pâvâdii-nya. 35Ö kâmö ré waa kââ ka é rhî vè e i Bâô, wè pâdii-nya ré é, mâ béé ër̂i-nya mâ pâni-nya.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index