Vyhľadávací formulár

Romains 12

Mör̂u Ka Döwöö Rö-I Ké Waa Nêr̂ê Bâô

1Gö vi pur̂â-ve, pâ kaavèâi-nya, rö-i vi méar̂i i Bâô, cè ké-ve nââ kar̂ö-ve vè êê pwaér̂ö ka mör̂u mâ ar̂ii mâ e yè Bâô, wè ökâré waa ar̂ii xe-ve ka yè e. 2Gëve da dö köiwaa nô né ka tö yawi xina, aè pugèwè-ve rö-i ké yè waa vè döwöö tëë ko-ve cè ke-ve tâ pêê, êr̂ê âri rhî vè e i Bâô, ka e, mâ ka târi mâ ka kîjaa.

3Rö-i vi méar̂i vi bwir̂i é nââ yè-nya, gö bör̂i êr̂ê yè-ve vidù, êr̂ê, koa yè tâ néxâi ké yè pè kau-é i dèxâ kâmö, na e na ki tâ néxâi yè ka yè pâr̂i ki mâ tâ néxâi yè, rö-i dâ né tâ néwèi ré na nââ yè-è na Bâô. 4Wè na pôr̂ô na pâr̂â böömèè rö kar̂ö-ré ka rhaaxâ, na bör̂i da rhaaxâ na nêr̂ê-r̂é. 5Na ûr̂û-ré bar̂ee na gèré pôr̂ô, mâ rhaaxâ rö kar̂ö gèré Kérisö; aè gèré vidù, wè gèré pâr̂â böömèè pa vi nââbéé-ré. 6Na bör̂i da virù na pâr̂â kââ ré gèré cëi rö-i vi méar̂i vi bwir̂i, wè na cëi na dèxâ rö-i tâ néwèi xi-e ké yè pérövéta; 7dèxâ, wè na cëi ké yè waa nêr̂ê né diköna, rö-i wêyê né nêr̂ê né diköna; dèxâ, wè na cëi nêr̂ê né ké yè vi aʼpâgür̂ü, na e na ki vi aʼpâgür̂ü, 8dèxâ, na cëi nêr̂ê né vi pur̂â, na e na ki vi pur̂â vèr̂i. Dèxâ, wè na kâmö ka yè vi wii, na e na ki vi wii rö-i wêê nénââ ka rhauadè; na vi winô na dèxâ, na e na ki waa rö-i rhî vè e ka e; na waa câwâ né vi kââwaa na dèxâ, na e na ki waa xar̂a vi or̂o.

Ké Pôr̂ô Kétöné Ké Waa I Vi Méar̂i

1Pet 3.8-12; 4.7-9; 5.8; Héb 13.1-3,16

9Na e na ki yèri ka veevee rö vi méar̂i xe-ve. Rhîaa i yaané na gëve, pö vè gür̂ü-ve yè nô ka e. 10Rö-i ké vi néparii xe-ve, gëve vi méar̂i-ve, mâ vi nââbéé-ve rö-i vi pè kau-ve xe-ve. 11Tö vi waa nêr̂ê ka e, koa yè yör̂a. Na e na ki mör̂ö na ko-ve, mâ waa-ve vè dö kâmö yar̂i i Ör̂ökau. 12Na e na gëve vi or̂o rö ka vi târ̂î xe-ve. Târâdâ rö ké vi nénââwêr̂ê xe-ve. Mör̂ö rhùr̂ùù na gëve rö ké pwaér̂ö. 13Nââbéé-r̂é paxa vi rheewaa-r̂é. Ki vië na wêê mwâ xe-ve yè paxa döwöö.

14Aʼvui ko paxa kôjuwaa-ve, aʼvui-r̂é, aè koa yè aʼvè yerii-r̂é. 15Vi or̂o na gëve vèâ paxa vi or̂o, aè tââ na gëve vèâ pâr̂â pa vi tââ. 16Na e na ki vi rhaaxâ na wêê nénââ xe-ve. Koa yè wêêgûr̂û-ve na pâr̂â kââ ka tö vè kwé rua, aè cëi na gëve pâr̂â kââ ka tö vè kwé ria. Koa yè vi pè gaamëë-ve rö némèè-ve.

17Koa yè waa pè kwê nô ka yaané i nô ka yaané. Kâ vè tö vâ-ve cè gëve bâ waa pâr̂â kââ ka e rö némèè pâr̂â kâmö. 18Na ki wii na wêyê xè xe-ve, cuè gëve pâr̂â kâmö xar̂a nâânévâ. 19Pâr̂â dö wêê nénââ xi-nya éé, koa yè waa pè urhii yè kâmö na gëve, aè kâyâi yè vi rhôê i Bâô cè ki waa, wè, é wê yu mâ êr̂ê: «Na êr̂ê na Ör̂ökau êr̂ê, ki-nya na ké yè waa pè kwê, aè gènyâ ré yè waa pè urhii. 20Nè yè mêr̂ê na kâmö ka rhîaa xi-i, pè ara-è; na ki bar̂i wâyö, nââ wâyö-è; wè na ki gè waa ûr̂û-ré, gè yè vâi pâr̂â jöxavé kêmör̂u rö gwâ-ê.» 21Koa wi bëwir̂è-i na yaané, aè na e na gèi bëwir̂è yaané na gèi i nô ka e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index