Vyhľadávací formulár

Yowan 8

Tiparama Garup Atu Yo Iyei Bauk I

1Di tooltool tina ngan timagiri a tila pang rumu kidi atu atu, bong Yesu in imadit a ilo pang kawal Olip. 2Ilo iyepe le muntu bongmai koot, motong la imulu a idu a ilo koongoo lono ke bareme mai ke sungunu. Ngan le di tooltool le imot timan pang ye man tigaua a tigaliuu le tiparkat, motong la du iwur, inbe ipatomonai di nga. 3Inbe di pannoongoo ke ger ke Maro tiye di Paresi tikaua garup atu yo iyei bauk, in a timan le man tipatokode dama kidi tooltool tina, 4inbe tiwete pang Yesu. Tiyei ne, “Pannoongoo, garup i kerenge, bong tikamata yo iye tamoto san tiyei bauk nga. 5Ngan ye ger ke Maro yo iwete pang Mose a iwodo ngan nen, garup atu be iyei dada nen nga, ngan ole takatmate ye pat a imata. Le nookoot nga ole kuwete belei?” 6Di kuto maimai tina ngan tiye di Paresi lodi be titoua. Ngan la le titoru nen nga, a nen ngan be Yesu koon kapsap ye betanga sa nga, ngan tiweteweta a tipaposi ye betanga ki tina yo iwete nga. Bong ngan Yesu itur du iwodowodo tana ye baene buruburene. 7Ngan ye kene tani in di tooltool tina ngan titor tootoo, le nga itot a imadit le lo ikodo, inbe iwete pang di nen, “Kumata be ang tina ngan atu be taukan noonoo nga, ngan ya la be ikaua pat a ikata garup tani in ye muku i.” 8Iwete pang di nen, motong la itur du iwodowodo tana mulu nga.

9Ngan tilongo tina yo Yesu iwete nen nga, le nga di atu atu tipases a tidu pang tana. Di tooltool yo maimai ngan timuku, inbe yo kakase paunu nga, ngan titoo di a tidu le tiwulaia Yesu ya taleu iye garup tani in sila ikododo dama ki. 10Motong la itot a imadit le lo ikodo, inbe itoro garup tani nen, “Garup, di tooltool tina ngan tila ngai koot? Nga yelei a atu kidi iyepe be ipaposong ye urata dook tiap kiong yo kuyeii i, a be nen ngan tiyemenai ong ye, in tiap nga?”

11Ngan garup tani in iyei ne, “Tool mai, tool atu sa iyepe tiap.” Motong la Yesu iwete panga nen, “Au lapau, au i o ke be apaposong ye urata dook tiap kiong yo kuyeii i, in tiap. Le nookoot nga kula ngan kuwulaia dada dook tiap kiong ke yeingi noonoo i.”

Yesu In Dawa Ben Sul Ke Di Tooltool Ke Tana

12Motong la Yesu iwete pang di tooltool tina yo ipatomonai di ngan mulu nen, “Au i la be ayei ben sul pang di tooltool ke tana i. Le kumata sei tool be iman itoo au nga, ngan o ke be ipa todo lono mulu tiap, bong ole ikaua sul ke yepongo dook mata yo taukan motingi i.”

13Le nga di Paresi tiwete panga nen, “Ai, ong i nga ong taum kuwetewete ye urata le dada kiong yo kuyei nga sa. Ngan nanga, di tooltool yo tilongo betanga kiong nga, ngan o ke be titara lodi medana ye betanga kiong pitiap yege.”

14Motong la Yesu iraua betanga kidi nen, “Moolmool, au tauk i awetewete ye urata le dada kiau yo ayei nga, bong di tooltool ke be titara lodi medana ye betanga kiau, yesoo au i lok galanga ye ni yo apa ye a asi i, inbe ye ni yo be amulu a alo pang ye i. Bong ang nga lomim galanga ye ni yo apa ye a asi i, inbe ye ni yo be amulu a alo pang ye i, in tiap. 15Ang nga be kakarata betanga kidi diemim ye dada kidi yo tiyei nga, ngan katoo dada kidi tooltool ke tana i leu. Bong au tauk i akarata betanga ke tool sa ye dada ki yo iyei nga, ngan tiap. 16Bong kumata le be akarata betanga ke tool sa ye dada ki yo iyei nga, ngan matin nga le atoo betanga yo moolmool nga leu. Yesoo, au ataleu la akarata betanga, i tiap, bong aye Tamak yo iwangau a asi i, in la amru amyei urata nen i. 17Ngan ye ger kiang ang tapmim i, in tiwode nen, be di tooltool ru tiwete betanga atu nga, ngan betanga kidi in moolmool. 18Le kumata be au tauk i awetewete ye urata le dada kiau yo ayei nga, inbe Tamak yo iwangau a asi in ikata suanga ye nga, ngan betanga kiau ngan moolmool.”

19Yesu iwete nen, motong la di Paresi tina ngan titoru. Tiyei ne, “Tamam yo kuweta i, in iyepe ngai?”

Motong la iraua betanga kidi nen, “Ang nga lomim galanga yau tiap, ngan la le lomim galanga ye Tamak tiap nga. Kumata be lomim galanga yau nga, ngan ole lomim galanga ye Tamak lapau.” 20Ngan ye kene tani in Yesu iyepe potai pang ye rumu lono sokalanga yo titar pat ke bareme mai ke sungunu ye i, inbe iwete betanga nga a ipatomonai di tooltool ye. Bong tool sa ikauu a be iparama ngan tiap, yesoo lal ki, in pombe tiao.

Di Yuda Lodi Pang Longono Betanga Ke Yesu Tiap

21Motong la Yesu iwete pang di tooltool tina ngan mulu nen, “Au i be ayegang nga, ngan ole kaserau, bong o kakamatau tiap. Inbe ang nga ole kammata ye noonoo kiang yo kayei nga. Ngan nen le ni yo be alo pang ye i, in ang nga o ke be kalo ye tiap.”

22Di Yuda tina ngan tilongo yo Yesu iwete nen nga, le nga di tapdi tipartortor a tiyei ne, “Ai, kakamata ole ya taun iraumate a imata, too? Ye punu in la le iwete nen, ‘Ni yo be alo pang ye i, in ang nga o ke be kalo ye tiap’ nga, too?”

23Di tooltool tina tiwete nen, bong ngan Yesu isootoo betanga pang di a iyei ne, “Ang nga malala kiang naii lopo i, bong au i malala kiau la ete ni. Inbe ang nga ke tana i, bong au i ke tana i tiap. 24Ngan nen la le muku ngan awete pang be ole kammata ye noonoo kiang nga. Le kumata be katara lomim medana pau be Au Tauk I Tool Tani Yo Iyepe Nen I, in tiap nga, ngan ole kammata ye noonoo kiang tina yo kayei nga.” -

25Motong la di tooltool tina ngan titoru nen, “Oo, ngan ong i sei?” Le nga iraua betanga kidi nen, “Au tauk awete ninau pang mukot le se nookoot nga. 26Ngan au i betanga kiau alunu san la be awete a apaposang ye urata dook tiap kiang yo kayei nga. Bong o ayei nen tiap, yesoo Tool yo iwangau a asi i, in betanga ki ngan moolmool. Ngan la betanga yo alongo ye nga, ngan nanga la awete le imot pang di tooltool ke tana i nga.”

27Yesu iwete pang di tooltool tina nen, bong di ngan lodi galanga ye yo nga iwetewete pang di ye Tamana, ngan tiap. 28Motong la iwete pang di nen, “Ye kene yo be kayitmaka Tool Moolmool ke Maro ene ye in nga, ngan ole lomim galanga nen, Au Tauk I Tool Tani Yo Iyepe Nen I. Le au i ayeie so sa ye au tauk lok tiap, bong awete betanga ben tina yo Tamak ipatomonai au ye nga, ngan leu. 29Ngan Tamak yo iwangau a le asi i, in iyepe yau. Le ke be iyegau a si au ataleu ayepe nga tiap, yesoo kanakana ngan atoo lono ye so le imot yo ayei nga.” 30Di tooltool tina tilongo betanga yo Yesu iwetewete nga, ngan le di alunu la titara lodi medana panga nga.

Apram Di Natunu

31Motong la Yesu iwete pang di Yuda tina yo titara lodi medana panga ngan nen, “Kumata be kakap betanga kiau yo apatomonai ang ye nga le katoo nga, ngan ang nga ole kayei ben di galiuk moolmool. 32Inbe ole lomim galanga ye betanga moolmool, inbe betanga moolmool tani ole ipamulang ye so yo ikau ang a iparamang i.”

33Yesu iwete nen, motong la di Yuda tina ngan tiwete panga. Tiyei ne, “Ai, am nga sasa kiam la Apram i, le tool sa ikau am a amyei poranga panga pitiap. E nga yelei kuwete pam be betanga moolmool tani be ipamulam ye so yo be ikau am a iparamam in nga?”

34Motong la Yesu iwete pang di nen, “Awete pang moolmool nen, di tooltool yo tiyei noonoo nga, ngan tiyei ben poranga pang noonoo. 35Ngan tool yo iyei poranga pang tool mai ki i, in ke be iyepe so ye tool mai ki, ngan tiap, bong tool mai tani in natunu leu la be iyepe so ye i. 36Ngan nanga, kumata le be Natunu ipamulang ye so yo be ikau ang a iparamang in nga, ngan ole ipamulang moolmool le kayege so tani in. 37Au i lok galanga yang be ang nga sasa kiang la Apram i. Bong lomim pang betanga kiau tiap, ngan nen le kakapye be karaumatau a amata. 38Au i awetewete pang ye so yo Tamak ipatnai pau nga. E ang ngan kayei so le katoo dada yo tamamim iwete pang ye nga.”

39Yesu iwete nen, motong la di Yuda tina ngan tiyei ne, “Am nga tamamam la Apram i.”

Motong la Yesu iwete nen, “Kumata be ang nga Apram di natunu moolmool nga, ngan matin nga le dada kiang ngan gaongo ben ke Apram. 40Ngan au i awete pang ye betanga moolmool yo alongo ye Maro nga. Bong ang nga kakapye be karaumatau a amata. Ngan Apram in iyei dada yo nen, ngan tiap. 41Le ang nga kayei dada ben yo ang tapmim tamamim iyei nga.”

Yesu iwete pang di nen, ngan le tiraua betanga ki nen, “Am nga di tinamam tiyei bauk la le kapodi a tipasui am, nga tiap. Am nga Tamamam ataleu in la Maro i.”

Ang Nga Tool Kuto Mai Kidi So Sadi Di Natunu

42Motong la Yesu iwete pang di nen, “Kumata le ang nga Tamamim moolmool la Maro in nga, ngan matin nga le lomim pau mai san, yesoo au i aye Maro amyepe, motong la asi nga. Inbe au i atoo au tauk lok la asi, nga tiap, bong ya la iwangau a asi i. 43Bong nga yelei a lomim galanga ye betanga kiau yo awete ngan tiap nga? Ngan ye punu in nen, ang nga lomim be kalongo betanga kiau tina ngan kaparama, ngan tiap. 44Le ang nga tamamim la tool kuto mai kidi so sadi i. Ngan nen le lomim mede be katoo dada yo ya lon dook mata ye nga. Ngan kulkulunu yege nga, ngan ya in tool ke raumatenge di tooltool. Inbe iparama betanga yo moolmool in tiap, yesoo betanga moolmool ngan sa iken ye tiap. Ngan ye kene yo be illung nga, ngan ole iwete betanga ki ke kaplungunu, yesoo ya in tool ke lungunu, inbe betanga yo ke kaplungunu nga, ngan tamana la ya in. 45Bong au i awete betanga yo moolmool ngan pang, ngan le katara lomim medana ye betanga kiau, nga tiap. 46Ngan ang nga sei tool ikamatau ben au i akapsap ye noonoo i? Le kumata be au i nga awetewete pang ye betanga moolmool nga, ngan yelei a katara lomim medana ye betanga kiau tiap nga? 47Maro di natunu nga, ngan ole tilongo betanga ki yo iwete nga. Le ye punu yo lomim be kalongo betanga ke Maro ye tiap i, in nen, ang nga Maro di natunu tiap.”

Yesu Iwete Apram In Pombe Tiao, Ngan Ya In Iyepe Mukot

48Yesu iwete nen, motong la di Yuda tiraua betanga ki. Tiyei ne, “Am nga amwete be ong in tool ke Samaria, inbe so sadi la idiwidiwong i. Ngan moolmool, too?”

49Motong la Yesu iyei ne, “Tiap! Au i so sadi sa idiwidiwau tiap. Ngan au i nga ayitmaka Tamak ene, bong ang nga karautoo ek. 50Au tauk i lok be ayeie ek le ilo ete ke be di tooltool tipayitau ye, nga tiap, bong Maro la lono be iyei dada nen pau i. Inbe ya in la tool ke karatanga betanga kidi tooltool i. 51Le awete pang moolmool nen, kumata sei tool be ikap betanga kiau nga le itoo nga, ngan o ke be imata pitiap yege.”

52Di Yuda tilongo tina yo iwete nen nga, le nga tiyei ne, “Nookoot nga la lomam galanga yong nga, ong i so sadi idiwidiwong. Kumata, Apram iye di Maro koonoo ngan di le imot timmata. Bong ngan kuwete nen, ‘Kumata sei tool be ikap betanga kiau le itoo nga, ngan o ke be imata pitiap yege.’ 53Nga yelei, ong in em mai le kulloso tamada Apram iye di Maro koonoo yo timmata koot nga, too? Ngan lom tar be ong in tool belei a le kuwete nen nga?”

54Motong la Yesu iraua betanga kidi nen, “Kumata be au tauk i ayeie ek le ilo ete ke be di tooltool tipayitau ye nga, ngan urata kiau yo ayei ngan ben so sokorai. Bong Tamak yo kawete be ya in Maro kiang i, in ya la iyeie ek le ilo ete i. 55Ngan ang nga lomim galanga ye tiap, bong au i lok galanga ye. Ngan kumata le awete be au i lok galanga ye tiap nga, ngan au i tool ke kaplungunu dawa ben ang nga. Bong lok galanga ye, ngan la le akap betanga ki inbe atoo nga. 56Muku ngan tamamim yo Apram in lon ponana be ikamata lal kiau yo be asi ye i. Yeisa be ikamata, ngan le lon ponana kaiye.”

57Di Yuda tilongo tina yo Yesu iwete pang di nen nga, le nga tiwete panga. Tiyei ne, “Ona, ong i rai kiong sangaul limi tiao, e nga yelei a kuwete be kumata Apram nga?”

58Motong la Yesu iraua betanga kidi nen, “Awete pang moolmool nen, ye kene yo tipasuiu Apram tani in tiao nga, ngan Au I Ayepe Nen mukot yege.” 59Yesu iwete nen, motong la di Yuda tina tikap pat a be tikatu ye, bong ngan itarkoo a iyege bareme mai ke sungunu lono inbe idu pang tana.

Rau Ke Maro

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index