Vyhľadávací formulár

BILANGEN 32

Suku-suku si arah Timur Lau Jordan

(Ul. 3:12-22)

1Suku Ruben ras Gat mbue kal lembuna. Asum iidahna kuga cocokna taneh Jaser ras Gileat jadi ingan erlembu, 2idahina Musa, Eleasar, ras kerina peminpin-peminpin perpulungen e, jenari nina, 3-4“Daerah enda, si enggo iingani bangsanta bekas penampat TUHAN, e me kap kuta-kuta Atarot, Dibon, Jaser, Nimras, Hesbon, Eleale, Sipma, Nebo, ras Beon, tuhu-tuhu mehuli man ingan ngasuhi lembu, janah kami melala lembu kami. 5Adi banci, berelah taneh enda jadi sikerajangen kami, janah ola kami suruh ngepari Lau Jordan, janah ringan i jah.”

6Erjabap Musa nina, “Uga? Atendu ringan tetap i jenda sedang senina-seninandu lawes erperang? 7Engkai maka iurakindu semangat bangsa Israel ngepari Lau Jordan ku bas taneh si enggo ibereken TUHAN man bana? 8Bagenda me perbahanen bapa-bapandu pe asum kusuruh ia i Kades-Barnea nari gelah iselidikina taneh e. 9Lawes ia seh ku berneh Eskol janah idahna taneh e, tapi kenca ia mulih, ipebiar-biarna bangsa e gelah ola mengketi taneh si enggo ibereken TUHAN man bana. 10I bas wari e merawa TUHAN, jenari ibahanNa sada padan, nina, 11‘Ersumpah Aku maka erkite-kiteken la kalak enda tetap erkemalangen man bangKu, la lit sada pe si umurna dua puluh tahun ntah pe lebih si ndarat i Mesir nari banci ngidah taneh si enggo Kupadanken man Abraham, Isak, ras Jakup,’ 12seakatan Kalep anak Jepune, terpuk Kenis, ras Josua anak Nun; ia duana tetap ngikutken TUHAN alu bulat ukur. 13TUHAN merawa man bangsa e jenari ibahanNa maka mampa-mampa ia i taneh si mesawang empat puluh tahun dekahna, seh maka kalak si erbahanca Ia nembeh ndai enggo mate kerina. 14Janah genduari perbahanenndu enggo ka bali ras bapa-bapandu ndai, o kam kesusuren manusia si perdosa, si erbahanca maka gara ka mulihken pernembeh ate TUHAN man Israel. 15Adi kam suku Ruben ras Gat la nggit ngikutken ia genduari, la banci la itadingkenNa ka mulihken bangsa enda kerina mampa-mampa i bas taneh si mesawang, janah erkite-kiteken kam maka ia bene kerina.”

16Tapi meseksek pemindon kalak e man Musa nina, “Berelah min kami lebe erbahan karang biri-biri kami i bas batu nari ras erbahan benteng kuta-kuta man ingan tading ndehara ras anak-anak kami i jenda. 17Kenca dung si e kami enggo banci lawes erperang ras senina-senina kami kalak Israel, janah kami gia arah lebe, seh enggo ipetetap kami inganna i bas taneh si jadi sikerajangenna. Tupung si e, ndehara ras anak-anak kami banci ringan i jenda i bas kuta-kuta si erbenteng, aman i bas ganggun kalak si ringan i bas taneh enda nari. 18La kami mulih ku rumah kami seh kerina bangsa Israel si debanna enggo ndat baginna i bas taneh si enggo itentuken man bana. 19Taneh si arah lepar Lau Jordan si man bana e la sitik pe ibuat kami jadi sikerajangen kami, sabap enggo ialoken kami bagin kami i jenda arah Timur Lau Jordan.”

20Ngaloi Musa nina, “Adi payo kin i bas ukurndu nari si ikatakenndu e, i jenda, i lebe-lebe TUHAN, ersikap dage kam guna lawes ku bas peperangen. 21Kerina dilaki i bas kam si ngasup erperang arus ngepari Lau Jordan, janah i teruh perentah TUHAN arus iserang musuh-musuhta seh italuken TUHAN kerina musuh e, 22janah ibuatNa negeri e. Kenca si e, banci kam mulih, sabap enggo isehkenndu tanggung jawabndu man TUHAN ras man senina-seninandu bangsa Israel. Jenari taneh enda si arah Timur Lau Jordan iakui TUHAN man sikerajangenndu. 23Tapi adi la itepatindu padanndu, kupersingeti man bandu maka erdosa kam man TUHAN. Ola tipu bandu, sabap la banci la kam iukum erkite-kiteken dosandu. 24E maka bahanlah dage benteng kuta-kutandu ras karang biri-birindu, tapi bahanlah kai si enggo ipadankenndu!”

25Nina dilaki-dilaki i bas merga Gat ras Ruben, “Sue ras perentahndu, bage me ibahan kami. 26Ndehara ras anak-anak kami bage pe lembu ras biri-biri kami tading i jenda i bas kuta-kuta Gileat. 27Tapi kerina kami enggo sikap lawes erperang i teruh perentah TUHAN. Ikepari kami Lau Jordan guna erperang, sue ras si enggo ikatakenndu.”

28E maka ibereken Musa perentah-perentah enda man Eleasar, Josua, ras peminpin-peminpin suku-suku Israel nina, 29“Adi ikepari kalak Gat ras Ruben Lau Jordan janah nggit ia erperang i teruh perentah TUHAN, jenari adi arah penampatna ngasup kam engkuasai taneh e, e maka berekenlah man bana taneh Gileat jadi sikerajangenna. 30Tapi adi la ikeparina Lau Jordan janah la ia nggit lawes ras kam erperang, ia la banci lang ngaloken taneh baginna i bas taneh Kanaan, bali ras kam.”

31Nina kalak Gat ras Ruben erjabap, “Sue ras si enggo iperentahken TUHAN, bage me ibahan kami. 32I teruh perentahNa nggit kami ngepar ku taneh Kanaan janah erperang, gelah taneh si arah Timur Lau Jordan enda banci jadi sikerajangen kami.”

33E maka ibereken Musa man suku Gat ras Ruben bage pe man setengah i bas suku Manase kerina daerah Raja Sihon, kalak Amori e, ras daerah Raja Og i Basan nari, subuk kuta-kuta ras taneh si lit i sekelewetna. 34Ibangun suku Gat mulihken kuta-kuta si ibentasi, e me: Dibon, Atarot, Aroer, 35Atarot-Sopan, Jaser, Jokbeha, 36Bet-Nimra ras Bet-Haran. 37Kuta-kuta si ibangun merga Ruben mulihken, e me: Hesbon, Eleale, Kiriataim, 38Nebo, Baal Meon (gelar kuta si enda isambari), ras Sipma. Ibahanna gelar si mbaru man kuta-kuta si ibangun e mulihken. 39Terpuk Mahir anak Manase iserangna taneh Gileat, iinganina taneh e, jenari ipelawesna kalak Amori si ringan i je. 40E maka ibereken Musa taneh Gileat man terpuk Mahir, janah i je me ia ringan. 41Jair, i bas suku Manase nari, iserangna ras ikuasaina piga-piga kuta jenari igelarina kuta-kuta e “Kuta-kuta Jair”. 42Nobah, iserang ras ikuasaina Kenat ras kuta-kutana, jenari isambarina gelar kuta e jadi Nobah, sue ras gelarna jine.

Pustaka Si Badia

Pustaka Si Badia, Today's Batak Karo Version © 2003, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index