Vyhľadávací formulár

Матей 12

Съботата е за човека

Мк. 2:23-28; Лк. 6:1-5

1 По онова време една събота Иисус минаваше през посевите. А учениците Му бяха огладнели и започнаха да късат класове и да ядат. 2Като видяха това, фарисеите Му казаха: „Погледни, Твоите ученици вършат нещо, което не е позволено да се върши в събота.“ 3А Той им каза: „Не сте ли чели какво извърши Давид, когато огладняха той и онези, които бяха с него? 4Как влезе в Божия дом и изяде хлябовете на предложението, които не биваше да яде нито той, нито онези, които бяха с него, но само свещениците? 5И не сте ли чели в Закона, че съботен ден свещениците в храма нарушават съботата и все пак не са виновни? 6Но казвам ви, че тук стои Този, Който е по-голям от храма! 7Ако знаехте какво означава: „Милост искам, а не жертва“, не бихте осъдили невинните. 8Защото Синът човешки е господар и на съботата.“

Излекуване в събота на човек с изсъхнала ръка

Мк. 3:1-6; Лк. 6:6-11

9 И като тръгна оттам, Той влезе в синагогата им. 10Там имаше един човек с изсъхнала ръка. И за да намерят повод да обвинят Иисус, попитаха Го: „Позволено ли е да се изцелява в събота?“ 11А Той им отговори: „Кой от вас, ако има овца и тя падне в съботен ден в яма, няма да я хване и извади? 12А колко по-ценен от овца е човек! Затова в събота е позволено да се прави добро.“ 13Тогава каза на човека: „Протегни си ръката!“ И той я протегна и тя стана здрава като другата. 14А фарисеите излязоха навън и се съвещаваха против Него как да Го погубят.

Пророчество за Христос

15Като разбра това, Иисус се отдалечи оттам. И тръгна след Него много народ и Той изцели всички тях. 16Той обаче им забрани да разгласяват за Него, 17за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:

18 „Ето Моя Служител+, Когото избрах, Моя възлюбен, към Когото благоволи душата Ми. Ще положа Духа Си върху Него и Той ще възвести съд над народите. 19Той няма да спори, няма да вика, нито гласът Му ще се разнася по улиците. 20Той няма да строши пречупена тръстика и няма да угаси тлеещ фитил; ще раздава правосъдие до победа. 21На Него ще възложат надеждата си народите.“

Божествената власт на Иисус Христос

Мк. 3:22-27; Лк. 11:14-23

22 Тогава доведоха при Него сляп и ням човек, обхванат от бяс. Той го изцели, тъй че немият започна да говори и да вижда. 23И целият народ се смая и казваше: „Дали Този не е Давидовият Син+?“ 24А фарисеите чуха това и казаха: „Този изгонва бесовете само със силата на Веелзевул, бесовския княз.“ 25Но Иисус, понеже знаеше техните помисли, им каза: „Всяко царство, разделено на части една против друга, запустява. И никой град или дом, разделен на части една против друга, не може да устои. 26И ако Сатана изгонва Сатана – той се е разделил сам против себе си. Как ще устои царството му? 27И ако Аз чрез силата на Веелзевул изгонвам бесовете, синовете ви+ чрез кого ги изгонват? Затова те ще бъдат ваши съдии. 28Но ако Аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, тогава наистина сред вас е дошло Божието царство. 29Или как може някой да влезе в дома на силен човек и да разграби дома му, ако първо не върже силния? Едва тогава той ще разграби дома му. 30Който не е с Мене, той е против Мене. И който не събира с Мене, той разпилява.

31Затова ви казвам: всеки грях и хула+ ще се простят на хората, но хулата против Духа няма да им се прости. 32И ако някой каже дума против Сина човешки, ще му се прости. Но ако някой говори против Светия Дух, няма да му се прости нито на този свят, ни в бъдещия.

За дървото и неговите плодове

Лк. 6:43-45

33 Или признайте дървото за добро и плода му за добър, или признайте дървото за лошо и плода му за лош. Защото по плода се познава дървото. 34Змийски изчадия! Как можете да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което преизпълва сърцето, говорят устата. 35Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище изнася лошо. 36Казвам ви обаче, че за всяка празна дума, която кажат хората, ще отговарят в Съдния ден. 37Защото по думите си ще бъдеш оправдан и по думите си ще бъдеш осъден.“

Знамението на пророк Йона

Мк. 8:11-12; Лк. 11:29-32

38 Тогава някои от книжниците и фарисеите отвърнаха и казаха: „Учителю, искаме да видим знамение от Тебе.“ 39Но Той в отговор им рече: „Лукав и прелюбодеен род иска знамение, но знамение няма да му се даде освен знамението на пророк Йона. 40Защото, както Йона остана в корема на рибата три дена и три нощи, така и Синът човешки ще бъде в сърцето на земята три дена и три нощи. 41Мъжете на Ниневия ще се явят като свидетели на съд с този род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Йона. А ето – тук стои Един, Който е повече от Йона. 42Южната царица ще се яви в Съда с този род и ще го осъди, защото тя дойде от край-земя, за да чуе мъдростта на Соломон. А ето – тук стои Един, Който е повече от Соломон.

Завръщане на нечистия дух

Лк. 11:24-26

43 Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места, търси покой и не го намира. 44Тогава той казва: „Ще се върна в моя дом, откъдето излязох.“ И той идва, намира го празен, пометен и нареден. 45Тогава отива и довежда със себе си други седем духа, по-зли от него. Те влизат и заживяват там. И последното състояние на такъв човек става по-лошо от първото. Тъй ще бъде и с този зъл род.“

Майката и братята на Иисус Христос

Мк. 3:31-35; Лк. 8:19-21

46 Докато Той още говореше на народа, ето Неговата майка и братята Му стояха вън и искаха да говорят с Него. 47Тогава някой Му рече: „Ето майка Ти и Твоите братя стоят вън и искат да говорят с Тебе.“ 48А Той отговори на този, който Му извести това и рече: „Коя е майка Ми и кои са братята Ми?“ 49След това простря ръката Си към Своите ученици и рече: „Ето Моята майка и Моите братя. 50Защото, който изпълни волята на Моя небесен Отец, той Ми е брат и сестра, и майка.“