Vyhľadávací formulár

Metiyu 20:9

9“Ganapiya, lika aburr-gata minypa jurdach jama aburr-ji, birripa ngardapa ngardapa mbi-menga aburr-bona mun-ngardapa rrupiya mun-mama jilpa mu-maya.