Vyhľadávací formulár

1 Corintios 5:7

7Jamen Diosun nai tsuma debuwanikatun judiobun bakebu dunkebaini Egiptonawabun juni bake iyuabu tenanitian shinain Pascua nawakin xaxa wati dasibi judiobun putatan xaxa watiuma misi waxun chaxuwan bake detetan pi nawakubainmisbuki. Jamen nukudan, chanima nun xaxa wati bena keskaki. Jaskawen taea Cristo chaxuwan detenibu keskai nuku mawaxunkin nukun chakabu nun jenexanubun nuku ixuniki. Man ma shinan betsa wadan, jamapai chakabu man jayadi jenedikanwen. Jaska waxun xaxa wati misi xaxa wamisbu keskawen matun shinan chakabun matu ana chakabuwatidumaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index