Vyhľadávací formulár

1 Timoteo 6

1Jamen betsadan, tsuada juni betsan esclavo dayadutunan, Jesucristo ikunwankin jau jatun tsuma duawakin ninkai jau jatukidi pe shinankubainunbunwen, jatu jeneamadan. Jatu jaska uinmamaken Jesucristokidi nun jatu yusiain inun Diosun kena yuda betsabun yuantidubuki, “Janis jatu yusinkanidaka”, nuku wamakinan. 2Ja inun, jatun tsumapan Jesucristo ikunwanyan jabetan ikunwandiaidan, jawen betsa keskai jau jaki mesekubainunbunwen. Uatian imisbu keskama jau dayai pexunkin jatu binumakubainunbunwen, jatun tsumapan jatu dayaxunbiamisbu jabetan ikunwainan, betsa nuikipa keskaya jau jaki chiti ikubainunbunwen.

Jawada nun jayawen besti benimakunkaintikiaki, na janchadan

Na jaska tibi yusinkin jatu tapinmakubainwen. 3Tsuanda jatu yusinkatsis ikin jatun shinan betsajaida itimaskakidi jaska jatu yusianan, nukun Xanen Ibu Jesucriston nuku yusini keskama inun jaska jakidi shinankin nun jatu yusinmis keskama jatun shinanen besti kenkin yusinkatsis ikanikiki. 4Jawen taea besti kein unanmabia ja iki jaskakidi shinain jamebi jatun shinan jatu atimapa wamamisbuki. Eska tibi jatun shinan medanua taxnidan, jawada betsana ja jawena jaska jayama uin jaskai ja besti jaska jayamen iki sinataidan, yuananain betsabube danananainan, bechipainameama xeti ikama jatuki ja ikidan, 5yuda betsa betsapabube jatun yusian jancha kayabi unanbumabe kemanamei jeneisma inun jaska ikunwankin yusiainwen taexun pei ichapa bitikidi shinankanikiki. Jatu uindakubainwen. 6Jaskakidi nukubun nun jadidi shinankin ikunwainbudan, chanima kayabiki. Diosun jawen pepa tibi mabu keyumis keskama nuku inain inun nuku inanxanaiwen taea nun benimajaidakunkainaii. Jaskaken natian jaska nun jaya bestiwen benimayunankanwen. 7Na mai anu taxnidan, nun jawauma kainiki. Janua mawakainkin nun jawa buama idiaxanaii. 8Jaskawen taea Dios nun ikunwainbudan, tadi inun piti inun janu uxati jaya ja besti nun jayadan, jaskawen besti benimakubainankanwen. 9Jakia tsuabuda mabu inun pei bestiwen kemuaibudan, jabun jawa unanmawen taeadan, bidun tibi keska jatun kemu pae tibiwen jatu achi keyua jaska tibi taxniaiwen taea jawa shinanma: “En peaii”, i bestikin jamapai chakabu jawendua besti bechipai jawen jiwe chakai pikukunkaini jawen jiwea benui janu kupiaitian jawa pepa biama benuxankanikiki. 10Pei inun mabudan, jatun kemuti pae chakabun jatu achia janu jayaki. Jaska mabu inun peiwen kemui Jesucristo ikunwainbu bestibu jas besti dayanun ika jaska bechipaiai jatun shinan pe jenetan ana Jesucristo ikunwain shinanma ma jakimawen taea janua jakidi jawen chakabu betsa betsapa taxnibidankin jatu nuitapawamiski.

Jesucristo chibankin jau pe besti yusinkubainun Pablon Timoteo yununikiaki, na janchadan

11Jakia miadan, Diosun ma mia jawena wakin katuniwen taexun jawada chakabu betsa betsapa bechitan danain ana jadi kayamawe. Min pe dayai jiwekatsi ikaidan, min daya bikabiaken Diosun mia unainwen taea ikunwain nui bechipainamei kushipai juinti kushiama babutan jatu uinmai jatube jiwekunkainwen. 12Jaska min jiwea ikibi ika bibiatan min benutiduma Diosun mia inankatsi mia kenakin katuniwen taexun jaska min ikunwain min ma ichabu anua xabakabi chanini jatu unanmakubainwen, Jesucristo chibain chintuanma dasibi Diosun mia yunumis dateama shinankin akubainkinan. 13Diosun dasibi damiwakin jiwea jatu inankin keyumis inun nukun Xanen Ibu Jesucriston jaska xabakabi juni dateama romano xanen ibu Poncio Pilatoki chanikin ma yuinitun natian nuku uiainbun mia medabewakin en mia yunuaii. 14Na jaska tibi en mia yunuai jaska chibankin min jiwea pe mekexun kaneama mikidi pe jatu uinmaidakubainwen, janu nukun Xanen Ibu Jesucristo kushipai juaitian jau mikidi jawa chakabu tsuan yuiyamaxanunan. 15Januxun Dios dasibi binu keyuatun jatun besti pepa meke keyua jatun yununika xanen ibubu dasibi inun xanen ibu bexmasbu dasibidi binu keyuatun janu nukun Xanen Ibu ana nuku anu taxnimakatsis ikin ma janu yubakani meneaya nichinxanikiki. 16Ja ibubis mawatiduma inun, ja besti jiwemis xaba chaxakapa jiweaki tsua jadi jaki kematidumadan, tsuan uintiduma inun tsuan uinakama jiweaki. Jaskaken jawen kushipa pae nukaisma duawakin jau kenwanpakenunbunwen, niti ikamadan. Jaskakidan.

17Tsuanda ikunwain jawen pei inun jawen mabu ichapa jayabun shinain: “Natian en mabu en jayawen en jawen jiwei peaki”, ikin jau ana jaskakidi shinain jawen kenyamanunbun jatu yuiwe. Ja jaskakidi shinanmisbudan, jatun mabu chapumiswen jatu mestenwantan jiwematidumaki. Jaskaken uatian imisbu jaska shinanma jakia natianan, Diosun nuku benimawakin jatun jamapai betsa betsapa yaushiama nuku inankubainmis jaska besti bi jau jiwekubainunbunwen. 18Jaska inun, jatun jamapai mabu jaya betsabudi paxkaxunti shinankin jaska Diosun bechipaiai aki jau pepakubainunbun jatu yunudiawe. 19Jaska wakubainmiswen taexun Dios jatuwen benimakin jatun duapa pepawen badi jawen jeneaitian Diosun jatu manakuxanai chanima jiwekuian kayabi bi jaki nukununbadikanikiki.

20-21Timoteoon, min shinan mekeidawe, jaska Jesucristoki min chiti ikawen taeadan. Jaskai betsabu tatimai unanepanun ika kemanamei ana Jesucristo ikunwanma jatun shinan medibi watan ma chintuanbuki. Jaskaken mianan, ja janchachakaibudan, jatun yusian chakabuwen padananain: “Nukun jancha unanepati kayabiki”, ikin yusian pepa bextenun ikaibu jamen jatu ninkayamakubainwen.

Nukun Xanen Ibun jau jatube mia duawakubainunwen.

Jatiski, en janchadan.

Pablo

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index