Vyhľadávací formulár

Gálatas 5

Jesús besti chibain chintuntimakiaki, na janchadan

1Jaska inun, Moisin nemati inun jawen yunuti nun ana chibanyamanunbun Criston nuku kainmaniki, Moisin yusian chibain nun ana jatun esclavo iyamanunan. Matu jaska nemaniken Jesús besti chibain ana shinan betsa wama judiobun yusian danain ana jatun dayadu esclavo iyamakubainkanwen.

2Jaskaken jawada en Pablon en matu yuiai ninkaidakanwen. Ja dukun judiobun jatun beya matu chibanmakin matun jina kubichi matu mextematan januxun Jesús matu ikunwanmaibudan, jamen Cristo nuku mawaxuni man jamen ikunwankanaii. 3Ana matu xabakabi yuinun ea ninkakanwen. Tsuabuda judiobun jatun beya matu chibanmanun, iwanan, Moisin yusiniwen matu ninkamas kemumakin matun jina kubichi matu mextemaibudan, jaska Moisin yununi inun nemani man jawen pepakatsis ikaidan, jatubetan jaska besti menekin chibankubainkanwen.

4Jaska Moisin yusian chibain pepanun ika chintunkidan Dios matuwen nuini pepa danain Cristo jenei man jawenabumaki. 5Janua nukunan, Jesúski dasitan nun ikunwainwen taexun Diosun Yushin Pepatun nuku medabewaya Dios kaneismatun nukun chakabu nuku buaxuniwen pepai nun jabe jiwekuinxanai jawa teama nun manayukubainaii. 6Jaska inun, Jesús ikunwankin jina kubichi mexteaibu inun mexteabuma jamen ikanikiki. Jakia Jesucristo ja besti ikunwain nui benimai nun jaki chiti ikubainaibu besti nun jawenabuki. 7Jaskaken jancha kayabi man ninkajaidakubainaya ¿padankin tsuabun ja jancha chanima man chibanyamanunbun matu nemakubainkanimenkain? 8Jabun matu padainbun jatun yusianan, Diosunamaki. Diosun matu katunitun jaska jancha matu yusinsmaki. 9Jakia misi wakin jawen xaxa wati eskadabes kapan aka xaxai keskai tsuabunda chani jancha eskadabes shinankin chibankin ja kachu chani jancha midima chibanxankanikiki, Jesúskidi ana shinanmadan. 10Jaska yunukin en matu kenexunai uintan jabiaskadi man ikunwandiakubainxanai Dios en ikunwaiin. Jamen tsuabuda mapuxun matu shinan betsa wamakin jabuan matu itimaska waibudan, Diosun jatu unantan kupixanikiki.

11Man en betsabu inun en puibuun, junibu dasibibun jau jatun jina kubichi mextenunbun en jatu yusinmiswen taexun ea ichakawama ikeankanaii. Jakia ean yusinkinan, Jesús juni chakabu keska cruzkia mawani en jatu yusianmaken ea dananbumadi ikeankanaii. 12Jaskaken judiobun beya chibankin juni betsabun jina kubichi matu binun, iwanan, yusin mapuxun matu bikawaibudan, jatun jina jidabi jau mexte keyudianunbunwen.

13En betsabu inun en puibuun, man judiobun beyauma jawama man jiwekubainunbun Diosun matu katuniki. Jaskai jiwekin matun yuda meke chakabuwama nukunabube duanamei jatube nui medabenamekubainkanwen. 14Ja inun, Diosun jawen nemati inun jawen yunuti Moisin nuku yusinmakin ichawani matu yuinun ninkaidakanwen: “Mimebi min nuimis keskawen juni betsa nuitapai jawaumawen nuikin jatu medabewakubainkanwen”, iwanan, Diosun Moisés kenema nukun xenipabu nuku yusinxuniki. 15Jakia yuinaka jawen betsabe keyunamekin tenan keyumis keskakin, matudan, ikunwain betsabube man binunkatsis iki yuananain matudi man bextekei yamatidubuki. Pe mekekin uindakubainkanwen.

Diosun Yushin Pepatun nuku mekekubainmiskiaki, na janchadan

16Eska en matu yusinmis ana matu yuinun ninkakanwen. Jawada Diosun Yushin Pepatun matu yusian ninkatan jaskai besti pepai jiwekubainkanwen. Jamen jaska shinan chakakin matun yudan jaska bechipaiai matu amanun, iwanan, yunuaiwen matumebi chakabukin shinanyamakubainkanwen. 17Jakia jawada chakabu man bechipaiai Diosun Yushin Pepatun dananmiski. Jaska inun, jawada jawen Yushin Pepatun bechipaiai chakabundi danandiamiski. Ja dabe binunanainbun matudi pepapaikin jadatuda man jeneama man kanemiski, ibubisdan. 18Jakia Diosun Yushin Pepatun besti ma matu mekeaya Moisin yunuti inun jawen nematiwen Diosun matu ana jawen mekeamaki.

19Jaska inun, jexe chakabu banabu chakabu jukunmis keskai tsuabuda chakabun jatu mekea jabun akin xabakabi chakabuwakubainaibu jatu uintidubuki, jatun kemu chakabuwen ainbuaibube inun junibube chutanamekinan, atimapa betsa betsapa beya wakinan. 20Jaska inun, yushin chakabu kenwankin jawen kushipawen daunanankinan, yudabu janchaibu jatu nemakinan, kunyan ikidan, jawenabuwen nuiamadan, jawada betsa jayawen taexun jatu binunkatsis ikin danankinan, yuda betsabuki jawaida sinatakinan, jatuki ja ikin jatu sa akin keyukinan, ibubis jawada pepa bikin shinan betsa betsapa wai jiweabuki. 21Jaska inun, jawada tsuada betsa jaya binun, iwanan, jawen kemuidan, beyuskin nuxuti paepa aki paeinan, pikejaida bestinun ika yushin betsa kenwain nawakin jamapai chakabu betsa betsapa wamisbu janu Jesús juaitian ja yuda jaskabu jabe buama ixankanikiki. Jaskaken bebunkidi badi betsatian en matu yusinkin yuima: “Jamapai chakabu betsa betsapa akaibu dunkekubainkanwen”, iwanan, jabiaskadi en ana matu yunuaii.

22Jamen betsadan, jexe pepa banabu pepa jukunmis keskai tsuabuda Diosun Yushin Pepatun mekexun amakin jatu pe jiwemabainaidan, eska xabakabi jatu anua taxnimiski, bechipainamei jawenabuwen nuidan, benimakin Dios kenwainan, unanuma jiwea tsuki sinatamadan, jin jin ikama jawada teneamadan, jatu chikishwabu kunyan akamadan, jatu duawaidan, yaushiama jawada pepa jatu inankubainidan, jawada yubakaxun kaneama akidan, 23babutan janchaisma inun xechakaismadan, jamebi jawen yuda pe mekemisdan. Man jaskakunkainaiwen taexun Moisin yusianwen tsuan matu jawa nematidubumaki. 24Jakia Jesucristo cruzki mastabu mawani keska wakin nun Jesús ikunwainbu nukun chakabu ichawatan Jesúsbe cruzki nuku mastaxunibu keskaki, ana chakabu nun meyamanunan. 25Jaska inun, natian Diosun Yushin Pepatun nuku jiwemaiwen taexun jawada ja bestitun nuku yunukin amai ninkatan jiwekubainankanwen.

26Jaskaken nukubudan, ibubis keanma betsa binunkatsis ikama jawada yuda betsan bimiswen kemuama inun jawen nuiama jiwekubainankanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index