Vyhľadávací formulár

Juan 11:17-19

Jesúsdan, mawabu bestenwankin jiwemanikakiaki, na janchadan

17-19jaska ninkatan Jesúsbe nun kaya Betania dapixun: “Uxa dabe inun dabe ka Lázaro maiwashinabuki”, akin nuku yuiabu Jerusalén chaima kilómetro dabe inun besti anua judio xanen ibubu ichapa bexun jatun pui mawashinken Marta inun María kaxaibu jatuwen nuikin daewakin jatu nese wai beabun 20Jesús juai bana ninkatan Martan itanun ika kai Jesúski nukui kaya Maríandi jawa ninkama jiwetan jiweken

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index