Vyhľadávací formulár

ᓂᔥᑕᒻ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 3

ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑕᑐᔅᑫᓛᑲᓇ

1ᓂᓚ ᒫᑲ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᓇᒫᐎᓚ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐊᒑᑯᐎᐃᑖᑎᓯᒋᒃ ᑭ ᑮ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᐃᑎᓇᐗᐤ, ᒫᑲ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐎᔮᓯᐃᑖᑎᓯᒋᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅᑎ ᐅᔥᑲᐙᔑᔕᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᙭ᑎᒃ᙮ 2ᒍᒍᔑᒫᐳ ᑭ ᑮ ᐅᒋ ᐊᔕᒥᑎᓇᐗᐤ, ᓇᒪ ᒫᑲ ᐎᔮᔅ: ᐌᓴ ᐁᔥᑾ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑮ ᑌᐱ ᑲᔥᑭᑖᓇᐗᐤ ᑭᒋ ᐅᑎᓇᒣᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐁᔥᑾ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑲᔥᑭᑖᓇᐗᐤ᙮ 3ᐌᓴ ᑫᔮᐸᒡ ᑭ ᐎᔮᓯᐃᑖᑎᓯᓇᐗᐤ: ᐌᓴ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔦᒃ ᐃᑕᑾᓐ ᐅᑌᓕᒥᑐᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᒀᓗᑐᑖᑐᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᐸᑳᓂᐃᓱᐎᓇ, ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᐎᔮᓯᐃᑖᑎᓯᓇᐗᐤ, ᓀᔥᑕ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑭᑦ ᐃᔑ ᐱᒧᑖᓇᐗᐤ? 4ᐌᓴ ᒣᒀᒡ ᐊᐌᓇ ᐁᑗᑦ, ᓂᓚ ᓂ ᓄᔅᐱᓇᑕᐤ ᐹᓪ; ᓀᔥᑕ ᑯᑕᒃ, ᓂᓚ ᓂ ᓄᔅᐱᓇᑕᐤ ᐊᐸᓚᔅ; ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᐎᔮᓯᐃᑖᑎᓯᓇᐗᐤ?

5ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᐹᓪ, ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᐊᐸᓚᔅ, ᐱᑯ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇᒃ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᑖᐺᔦᓕᑕᒣᒃ, ᐱᑯ ᑳ ᐃᔑ ᒥᓛᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐗ? 6ᓂᓚ ᓂ ᑮ ᓂᑕᐎᑭᒋᑳᓐ, ᐊᐸᓚᔅ ᑮ ᐗᓴᓶᐯᑲᐃᑫᐤ; ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑮ ᓚᑭᑭᑫᐤ᙮ 7ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐊᓇ ᑳ ᓂᑕᐎᑭᒋᑫᑦ ᓇᒪᐎᓚ ᐙᔦᔥ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᐤ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᑳ ᐗᓴᓶᐯᑲᐃᑫᑦ; ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐱᑯ ᑳ ᓚᑭᑭᑫᑦ᙮ 8ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᓂᑕᐎᑭᒋᑫᑦ, ᐊᓇ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐗᓴᓶᐯᑲᐃᑫᑦ ᐯᔭᑯᐗᒃ: ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᒫᑲ ᑲᑕ ᒥᓛᑲᓂᐎᐤ ᑎᐱᓚᐌ ᐅ ᑎᐸᐊᒫᑯᓯᐎᓐ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᐊᑑᔅᑫᑦ᙮ 9ᐌᓴ ᓂ ᐎᒋᐊᑑᔅᑫᒫᓈᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ:

ᑭᓚᐗᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᓂᑕᐎᑭᒋᑫᐎᓐ, ᑭᓚᐗᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑫᐎᓐ᙮ 10ᑳ ᐃᔑ ᒥᓕᑲᐎᔮᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑫᑫᑕᐌᓕᑕᒃ ᐅᓂᑲᓂ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᑫᐤ, ᓂ ᑮ ᐅᓚᔅᑕᒋᑳᓐ, ᑯᑕᒃ ᒫᑲ ᐁᑯᑕ ᐎᐋᔅᑳᔨᑲᓂᑫᑦ᙮ ᒫᑲ ᐁᑯᔑ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᑲᑕ ᔮᒀᒥᓯᐤ ᐁ ᐃᔑ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᑫᑦ ᐁᑯᑕ᙮ 11ᐌᓴ ᑯᑕᑭᓕᐤ ᐅᓚᔅᑖᒋᑲᓂᓕᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᑲᑕ ᑮ ᐅᓚᔅᑕᐤ, ᐱᑯ ᐊᓂᒪ ᑳ ᑮ ᐅᓚᔅᑖᓂᐗᒃ, ᐁᐗᑯ ᒋᓴᔅ ᙭᙮ 12ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᑫᑦ ᐗᑮᒡ ᐅᒪ ᐅᓚᔅᑕᒋᑲᓇᒃ ᐅᓵᐎᔔᓕᐋᓈᐱᔉ, ᔔᓕᐋᓃᐱᔉ, ᑳ ᑭᔅᑕᑭᓯᓕᒋ ᐊᓯᓂᔭ, ᒥᔅᑎᑾ, ᒪᔅᑯᔑᔭ, ᐃᔅᑯᓵᐗᒋᑲᓐ; 13ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓐ ᑲᑕ ᑭᔅᑫᓕᑖᑾᓂᓕᐤ: ᐌᓴ ᐊᓂᒪ ᑭᔑᑳᐤ ᑲᑕ ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᒪᑲᓐ, ᐌᓴ ᐃᔥᑯᑌᒃ ᑲᑕ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᑖᑾᓐ; ᓀᔥᑕ ᐃᔥᑯᑌᒃ ᑲᑕ ᐅᒋ ᑲᑴᒋᑖᓂᐙᓂᓕᐤ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓐ ᑫᑯ ᑐᐎᑲᓂᐗᓂᓕᑴ᙮ 14ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓐ ᐊᔨᑕᔅᑌᓕᑫ ᐁᑯᑕ ᑳ ᑮ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᑫᑦ, ᑲᑕ ᒥᓛᑲᓂᐎᐤ ᑎᐸᐊᒫᑯᓯᐎᓂᓕᐤ᙮ 15ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓐ ᑫ ᐃᔥᒀᑌᓕᑴ, ᑲᑕ ᐗᓂᑖᓱ: ᒫᑲ ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᑲᑕ ᐱᒫᒋᐊᐤ; ᑖᐎᔅᑯᒡ ᒫᑲ ᐃᔥᑯᑌᒃ ᐅᒋ᙮

16ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᐁ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᒥᑯᔦᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᒥᑖᒃ? 17ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᓂᔑᐗᓈᒋᑕᐙᑌ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓕᐤ, ᐁᐗᒀᓇ ᑫ ᓂᔑᐗᓈᒋᐃᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ: ᐌᓴ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐸᓓᑲᓂᓕᐤ; ᑭᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᐁᐗᑯ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᒃ᙮

18ᐁᑯᔑ ᐁᑳᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᑲᑕ ᐙᔦᔑᐃᑎᓱ: ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᑫᑫᑕᐌᓕᒥᒋ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ, ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᑮᔥᑴᑲᓂᐎᐤ, ᐁᑯ ᐃᔑ ᑭᒋ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒃ᙮ 19ᐌᓴ ᐅᒪ ᐊᔅᑭ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓐ ᑲᑫᐹᑎᓯᐎᓐ ᐃᑌᓕᑕᒻ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ ᐌᓴ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᐤ, ᑎᐱᓚᐌ ᐅ ᑲᑳᔦᓕᓯᐎᓂᓕᒃ ᒫᒋᑯᓀᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒥᓕᒋ᙮ 20ᒥᓇ ᒫᑲ, ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑭᔅᑫᓕᑕᒬᐤ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐗ ᑫᑫᑕᐌᓕᑕᒥᓕᒋ, ᐸᑾᓐᑕᐤ ᐁ ᐃᑌᓕᑖᑾᓂᓕᑭ᙮ 21ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐁᑳᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᑲᑕ ᒫᒪᑖᑯᒧ ᐃᓕᓕᓈᒃ ᐃᔑ; ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑭᑦ ᐅᑦ ᐋᔮᓂᓇᐗᐤ: 22ᑮᔥᐱᓐ ᐹᓪ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐊᐸᓚᔅ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᓯᐸᔅ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᒪ ᐊᔅᑭ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐱᒪᑎᓯᐎᓈ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᓂᐱᐎᑦ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑫᒀᓇ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐃᑕᑾᑭ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑫᒀᓇ ᐁᔥᑾ ᑫ ᐃᑕᑾᑭ; ᒥᓯᐌ ᑭᓚᐗᐤ ᑭᑦ ᐅᑦ ᐋᔮᓂᓇᐗᐤ; 23ᑭᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᙭ ᑳ ᐅᑦ ᐗᔮᓇᑦ; ᓀᔥᑕ ᙭ ᑳ ᐅᑦ ᐋᔮᓂᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮