Vyhľadávací formulár

ᓂᔓ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 12:11

ᑳ ᐃᔑ ᓵᑭᐋᑦ ᐹᓪ ᐅᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐗ ᑯᕆᓐᑎᒃ

11ᓂ ᑮ ᐊᑎ ᑭᔥᑴᑳᓂᐎᓐ ᐁ ᒫᒪᑖᑯᒧᔮᓐ; ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᑮ ᑲᔥᑭᐃᔦᒃ: ᐌᓴ ᔮᓕᑌᓐ ᑭ ᑳ ᑮ ᒥᓗᐋᓕᒧᒥᑕᐗᐤ; ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓐ ᓂ ᐅᒋ ᓄᑌᐸᓕᓐ ᐊᓂᑭ ᒪᐗᒡ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᒋᒃ ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ᙮