Vyhľadávací formulár

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒫᑎᐤ 11

ᒑᓐ ᐅᓯᑲᐋᑖᑫᐎᓕᓕᐤ ᐁ ᐃᔑᑎᓴᐙᑦ ᐊᐌᓇ ᑭᒋ ᑲᑴᒋᒫᒋᒃ ᒋᓴᓴ ᐊᐌᓀᓈᓂᐎᓕᒋ

(ᓘᒃ 7:18–35)

1ᑮ ᐃᑭᓐ ᒫᑲ, ᐃᔅᐱ ᒋᓴᔅ ᑳ ᑮ ᐳᓂ ᐃᑕᔓᒫᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ ᑳ ᓂᔓᔖᐱᓕᒋ, ᐊᓐᑕ ᑮ ᐅᒋ ᑭᑐᑌᐤ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᑦ ᓀᔥᑕ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᑦ ᐅᑦ ᐃᑖᐎᓂᓕᒃ᙮

2ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒑᓐ ᐱᐁᑕᒃ ᑭᐸᐅᑐᐎᑲᒥᑯᒃ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓂᓕᐤ ᙭ᑕ, ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐌᐤ ᓂᔓ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ, 3ᑮ ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑭᓚ ᓈ ᐁᐗᒀᓇ ᑫ ᑕᑯᔑᑭᐸᓐ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑯᑕᒃ ᓈ ᓂ ᑳ ᐊᔕᐙᐸᒫᓈᓐ?

4ᒋᓴᔅ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᒋᐋᑦ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᒫᒑ ᑭᐌᒃ ᐙᐸᑎᓕᒃ ᒫᑲ ᒑᓐ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐯᑕᒣᒃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐙᐸᑕᒣᒃ: 5ᐁᑳ ᑳ ᐙᐱᒋᒃ ᐙᐱᐋᐗᒃ, ᐅᓓᑉᕈᓯᐃᑖᔅᐱᓀᐗᒃ ᐹᔦᑭᐋᐗᒃ, ᐅᑭᐱᑌᐗᒃ ᓇᐃᑕᒶᒃ, ᐅᓂᐱᐗᒃ ᐗᓂᔥᑳᓈᐗᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑭᑎᒫᑭᓯᐗᒃ ᐙᐎᑕᒪᐙᐗᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓕᐤ᙮ 6ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᐤ ᒫᑲ, ᐊᐌᓇ ᐁᑳ ᑫ ᓈᔦᑕᐌᓕᒥᑴ᙮

7ᐁ ᐊᑎ ᑭᑐᑌᓕᒋ ᒫᑲ, ᒋᓴᔅ ᑮ ᒫᒋ ᐃᑌᐤ ᒥᔮᒪᐎᒥᒉᑎᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ ᐁ ᐋᓕᒧᒫᑦ ᒑᓇ, ᑫᒀᓐ ᐙ ᐙᐸᑕᒣᒃ ᐃᔅᐱ ᑳ ᐃᑐᑌᔦᒃ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑲᒃ? ᐎᐹᔉ ᓈ ᐁ ᐌᐌᐹᔅᑕᒃ? 8ᒫᑲ ᑫᒀᓐ ᐙ ᐙᐸᑕᒣᒃ ᐊᓐᑕ ᑳ ᐃᑐᑌᔦᒃ? ᐃᓕᓕᐤ ᓈ ᑳ ᓗᔅᑳᓕᑭ ᐎᓛᒋᑲᓇ ᐁ ᑭᑭᔅᑲᒃ? ᒫᑎᑲ, ᐊᓂᑭ ᑳ ᑭᑭᔥᑲᑭᒃ ᑳ ᓗᔅᑳᓕᑭ ᐎᓛᒋᑲᓇ ᑭᒋᐅᑭᒫᐗ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᓕᒃ ᐃᑖᐗᒃ᙮ 9ᒫᑲ ᑫᒀᓐ ᐙ ᐙᐸᑕᒣᒃ ᐊᓐᑕ ᑳ ᐃᑐᑌᔦᒃ? ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᓈ? ᐁᐁ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐊᐙᓯᑌ ᐃᔥᐱᔥ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ᙮ 10ᐌᓴ ᐊᐗ ᐁᐗᒀᓇ ᑳ ᐅᒋ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᒃ, ᒫᑎᑲ, ᓂᑦ ᐃᔑᑎᔕᐗᐤ ᓂᑦ ᐃᔑᑎᔕᐙᑲᓐ ᑭᒋ ᓂᑳᓄᑖᔉ, ᑫ ᐙᐌᔑᑕᒫᔉ ᑭ ᒣᔅᑲᓇᐤ ᑫ ᐃᔑ ᐃᑐᑌᔭᓐ᙮ 11ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᐃᔅᑴᒃ ᑳ ᐅᒋ ᓂᑖᐎᑭᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᐯᔭᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᔅᐯᓕᑖᑯᓯᐤ ᐁᔅᐯᓕᑖᑯᓯᑦ ᒑᓐ ᐅᓯᑲᐊᑖᑫᐤ: ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᐊᓇ ᑳ ᒫᐗᒋ ᐋᐱᔅᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᑭᒋᑭᔑᑳᐎ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᔅᐯᓕᑖᑯᓯᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᐎᓚ᙮ 12ᐊᔅᐱᓐ ᒫᑲ ᑳ ᐯᒋ ᐅ ᑭᔑᑳᒥᑦ ᒑᓐ ᐅᓯᑲᐋᑖᑫᐤ ᐱᓕᔥ ᐊᓄᒡ, ᑭᒋᑭᔑᑳᐎ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᐎᓴᓶᓕᒧᑐᑖᑲᓂᐗᓐ, ᑳ ᐊᒀᑎᓯᒋᒃ ᒫᑲ ᒪᔅᑲᑗᐗᒃ᙮ 13ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᑮ ᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ ᐱᓕᔥ ᑌᑯᔑᒃ ᒑᓐ᙮ 14ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐙ ᐱᔑᒋᑕᒧᐌᑴ, ᐊᐗ ᐁᐗᒀᓇ ᐃᓛᐃᒐ ᑫ ᑕᑯᔑᑭᐸᓐ᙮ 15ᐊᓇ ᑳ ᐅᑖᐗᑳᑦ ᑭᒋ ᐯᑕᒃ, ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᐯᑕᒻ᙮

16ᒫᑲ ᐊᐌᓕᐗ ᑫ ᐃᑗᔮᓐ ᐁ ᓇᔅᐱᑕᐙᒋᒃ ᐅᑯ ᐊᓄᒡ ᐯᒫᑎᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ? ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᐙᔑᔕᒃ ᐁ ᐊᐱᒋᒃ ᐃᑕ ᐁ ᐊᑖᒥᑐᓈᓂᐗᒃ, ᐁ ᑌᑆᑖᒋᒃ ᐅ ᐎᒉᐙᑲᓂᐙᐗ, 17ᐁ ᐃᑗᒋᒃ ᒫᑲ, ᑭ ᑮ ᐳᑖᑕᒫᑎᓈᓐ, ᓇᒪ ᒫᑲ ᑭ ᐅᒋ ᓂᒥᓇᐗᐤ; ᑭ ᑮ ᒫᑐᑖᑎᓈᓐ, ᓇᒪ ᒫᑲ ᑮ ᐅᒋ ᓇᓀᑳᑗᐎᑌᓇᐗᐤ᙮ 18ᐌᓴ ᒑᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᐁ ᒥᒋᓱᑦ ᓀᔥᑕ ᐁ ᒥᓂᑴᑦ, ᐃᑗᐗᒃ ᒫᑲ, ᐋᔭᐌᐤ ᒪᒋ ᐊᒑᑾ᙮ 19ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓐ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐤ ᐁ ᒥᒋᓱᑦ ᓀᔥᑕ ᐁ ᒥᓂᑴᑦ, ᐃᑗᐗᒃ ᒫᑲ, ᒫᑎᑲ, ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᐅᑳᔑᑭᒥᑦ ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᑖᒥᓂᑴᑦ, ᑳ ᐅᑐᑌᒥᒫᑦ ᐸᑉᓕᑳᓇ ᓀᔥᑕ ᐅᒪᒋᑣᐗ᙮ ᒫᑲ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓐ ᐱᔑᒋᑖᑯ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ᙮

ᐃᑖᐎᓇ ᑖᓐᑕ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᒥᔅᑲᒃ ᑖᐺᑕᒧᐎᓐ

(ᓘᒃ 10:13–15)

20ᐁᑯ ᒥᐋᒋ ᑭᑐᑕᒃ ᐊᓂᐃ ᐃᑖᐎᓇ ᐃᑕ ᑳ ᐃᑐᒋᑳᑌᓕᑭ ᐅᓵᒻ ᐅ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᐊᑑᔅᑫᐎᓇ, ᐁᑳ ᐁ ᑴᔅᑳᑎᓯᓕᒋ᙮ 21ᑭ ᑳ ᑲᒀᑕᑭᓰᓐ, ᑭᓚ ᑯᕃᓯᓐ! ᑭ ᑳ ᑲᒀᑕᑭᓰᓐ, ᑭᓚ ᐯᑦᓭᑕ! ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᓂᐃ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᐊᑑᔅᑫᐎᓇ ᑫ ᑮ ᑐᒋᑳᑐᑌᑭ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔦᒃ, ᑮ ᐃᑐᒋᑳᑌᐙᑯᐸᓀ ᑖᐃᕆᒃ ᓀᔥᑕ ᓵᐃᑕᓂᒃ, ᑳᔮᔥ ᑲᑕ ᑮ ᑴᔅᑳᑎᓯᐸᓇᒃ ᐁ ᐎᓛᑕᑭᒃ ᓱᑫᑭᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᐱᑯᑌᓕᐤ᙮ 22ᒫᑲ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐊᐙᓯᑌ ᑲᑕ ᒥᓗ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᐗᒃ ᑖᐃᕐ ᓀᔥᑕ ᓵᐃᑕᓐ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎ ᑭᔑᑳᑭ ᐃᔥᐱᔥ ᑭᓚᐗᐤ᙮ 23ᑭᓚ ᓀᔥᑕ ᑲᐸᕐᓀᔭᒻ, ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᔑ ᐅᐱᓂᑲᐎᔭᓐ, ᒪᒋᐃᔥᑯᑌᒃ ᑭ ᑳ ᐃᔑ ᓂᒋᐌᐱᓂᑲᐎᓐ: ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᓂᐃ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᐊᑑᔅᑫᐎᓇ ᑳ ᑮ ᑐᒋᑳᑌᑭ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔭᓐ ᑮ ᐃᑐᒋᑳᑌᐙᑯᐸᓀ ᓴᑕᒥᒃ, ᑫᔮᐸᒡ ᐱᓕᔥ ᐊᓄᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᑲᑕ ᑮ ᐃᑕᑾᓄᐸᓐ᙮ 24ᒫᑲ ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐊᐙᓯᑌ ᑲᑕ ᒥᓗ ᐃᑌᓕᑖᑾᓐ ᓴᑕᒻ ᐊᔅᑭ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎ ᑭᔑᑳᑫ ᐃᔥᐱᔥ ᑭᓚ᙮

ᐯᒋ ᓈᔑᒃ ᑭᒋ ᐋᓜᐱᔦᒃ, ᐁ ᐃᑗᑦ

(ᓘᒃ 10:21–22)

25ᐁᑯᔅᐱ, ᒋᓴᔅ ᑮ ᑭᑐ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᑭ ᓇᓈᔅᑯᒥᑎᓐ, ᐅ ᐌᐅᑖᐎᒪᐎᔭᓐ, ᑌᐯᓕᒋᑫᔭᓐ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑮᒃ, ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᐁ ᑮ ᑳᑕᐗᒋᒃ ᐅᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒶᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᓕᑆᑳᐗᒃ, ᐁ ᑮ ᐙᐸᑎᓚᒋᒃ ᒫᑲ ᐅᔥᑲᐙᔑᔕᒃ᙮ 26ᐁᑯᔑ ᐁᑯ ᑫ ᐃᑭᒃ, ᓄᑖ; ᐌᓴ ᐁᐗᑯ ᐁᔑ ᒥᓗ ᐃᑌᓕᑕᒪᓐ᙮

27ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᓂ ᐸᑭᑎᓇᒫᒃ ᓄᑖᐎ: ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑫᓕᒣᐤ ᐅᑯᓯᓯᒫᐗ, ᐎᓚ ᐱᑯ ᐅᑖᐎᒪᐤ; ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐊᐌᓇ ᑭᔅᑫᓕᒣᐤ ᐅᑖᐎᒫᐗ, ᐎᓚ ᐱᑯ ᐅᑯᓯᓯᒪᐤ, ᐊᓂᐃ ᓀᔥᑕ ᐅᑯᓯᓯᒪᐤ ᑫ ᐙᐸᑎᓛᑴ᙮

28ᐯᒋ ᓈᔒᒃ, ᒥᓯᐌ ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᐋᑑᔅᑫᔦᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑄᐗᑌᔦᒃ, ᑭ ᑳ ᒥᓕᑎᓇᐗᐤ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐋᓜᐱᔦᒃ᙮ 29ᐅᑎᓇᒫᓱᒃ ᓂ ᑖᐱᔅᑳᑲᓐ, ᑭᔅᑭᓄᐙᐸᒦᒃ ᒫᑲ, ᐌᓴ ᓂ ᓗᔅᐹᑎᓰᓐ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑕᐸᑎᓕᒧᓐ ᓂᑌᐃᒃ: ᑭ ᑳ ᒥᔅᑫᓇᐗᐤ ᒫᑲ ᑫ ᐃᔑ ᐋᓜᐱᒋᒃ ᑭᑦ ᐊᒑᑯᐙᐗᒃ᙮ 30ᐌᓴ ᓂ ᑖᐱᔅᑳᑲᓐ ᐌᑕᓐ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᐎᐗᔑᐎᓐ ᓛᑲᔑᓐ᙮