Vyhľadávací formulár

Lucas 5

Jesu ĩgʉ buherãre bajarã waire bocacʉ̃ iipʉ

Mt 4.18-22; Mr 1.16-20

1Gajinʉ Jesu Genesare waĩcʉri ditaru tʉrogue ejapʉ. Ero ĩgʉ árĩcʉ̃ ĩarã bajarã masa Goãmʉ yare peediarã ĩgʉre nʉrʉsia ejañorã. Õaro ʉjʉtʉri nʉgajañorã masa bajarã. 2Peeru gasiru imiporo payari gasire Jesu ĩapʉ. Iri gasi majarã wai wejẽnirã majanʉgaja, erã wejẽdi yucʉre coerã iiñorã. 3Eropigʉ Jesu Simo yarugue ñajapʉ. Ñajatuha iriru dohodirure dia tʉro taramujupidorepʉ. Eropigʉ dohodirugue doa, masare buhebeo doapʉ. 4Buhetuha, Jesu Simore õpa arĩpʉ:

—Deco ñari sĩwiuque. Eropirã mʉhʉ, mʉ wapi mera mʉa wejẽdi yucʉre mehyuque wai ñeamorã, arĩpʉ Jesu.

5Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peegʉ Simo Jesure yʉhripʉ:

—Opʉ, wai wejẽbutahmuarabʉ gʉa dohpagã ñamire. Eropiiquererã ta waire wejẽbiraca gʉa. Eropa wejẽbiriquererã ta mʉ dorero dopa ta mehyu ĩarãra, arĩ yʉhripʉ Simo.

6Eropa arĩtuha erã mehyuñorã. Erã eropa mehyucʉ̃ irigʉ wejẽdigʉre bajarã wai ñajañorã. Bajarã erã ñajacʉ̃ wejẽdigʉ yehguea wariyoro. 7Eropa wacʉ̃ ĩarã erã gajiru majarã erã mera majarãre sihubeoñorã.

—Mʉa sã itamuque gʉare, arĩ sihubeoñorã Simo sã.

Erã eropa itamura pʉhrʉ peeru gasiru õaro miriparo bocañorã waire. 8Simo Pedro eropa wai bajarã ñajacʉ̃ ĩagʉ, Jesu pohro mereja, ĩgʉre werepʉ:

—Yʉ opʉ, mʉ mera árĩbogʉ árĩbeaa yʉhʉ. Ñegʉ ãhraa. Eropigʉ yʉre duhuque, arĩpʉ Simo Jesure.

9Ĩgʉ árĩpehrerã ĩgʉ mera majarã sã wai bajarã ñajacʉ̃ ĩarã, ʉca wañorã erã sã. 10Perã Simo mera majarã Zebedeo porã Santiago ĩgʉ pagʉ magʉ Ñu mera, erã sã ĩha ʉca wañorã. Eropa ʉcacʉ̃ ĩagʉ Jesu Simo Pedrore werepʉ:

—Güibita. Dohpaguere waire ñeha gameneogʉ mʉ árĩro dopa ta Goãmʉ yarã árĩmorãre sihu gameneogʉ árĩgʉca mʉhʉ, arĩpʉ Jesu Simore.

11Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ erã erã gasire imiporo taramujupicã, erã ya árĩpehrerire ero ta apicã, Jesu mera waha wañorã.

Jesu cami boagʉre õagʉ wacʉ̃ iipʉ

Mt 8.1-4; Mr 1.40-45

12Jesu gaji maca ĩgʉ árĩcʉ̃ cami boagʉ ĩgʉ pohrogue erapʉ. Eropigʉ ĩgʉ Jesure ĩagʉ mereja turaro serẽpʉ:

—Opʉ, mʉhʉ yʉre õagʉ iidiagʉ yʉre õagʉ iimasia mʉhʉ, arĩ serẽpʉ.

13Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ Jesu ĩgʉre mohmepiñagʉ õpa arĩpʉ:

—Irire iidiaa. Dohpaguere õagʉ árĩque mʉhʉ, arĩpʉ.

Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ta ĩgʉ cami boara mʉra yaria wayoro. 14Eropigʉ Jesu ĩgʉre dorepʉ:

—I yʉ mʉre õpa iirare gajirãre ne werebiricãque. Mʉ ya dʉpʉre õarare pahire ĩhmugʉ waque, “Õaro ãhrimi,” arĩdoregʉ. Tuhajanugu Moisere Goãmʉ ĩgʉ apidiro dopa ta iique. Eropigʉ Goãmʉ wihigue mirimagʉre asũwahgã apique mʉ dore tarirare masa árĩpehrerã masimaja õaro, arĩpʉ Jesu cami boadigʉre.

15“Werebita,” ĩgʉ arĩquerecʉ̃ ta árĩpehrerogue masa ĩgʉ iirare weresiripehoñorã. Erã eropa quere peerã masa bajarã Jesu pohrogue ejañorã. Dorecʉrã õarã wadiarã erã sã ĩgʉ pohrogue ejañorã. 16Erã eropa ejaquerecʉ̃ ta Jesu masa marirogue Goãmʉ ĩgʉ Pagʉre serẽgʉ waha wapʉ.

Jesu dʉpʉ bʉhadigʉre õagʉ wacʉ̃ iipʉ

Mt 9.1-8; Mr 2.1-12

17Gajinʉ Jesu ĩgʉ buhecʉ̃ fariseo masa, judio masare buherã sã ero doañorã. Erã árĩpehrerã Galilea macari majarã, Judea macari majarã, Jerusalén majarã árĩñorã. Eropigʉ Jesu Goãmʉ turari mera dorecʉrãre õarã iipʉ. 18Irisubu bajamerãgã ʉma dʉpʉ bʉhadigʉre oyariñe mera coã erañorã. Eropirã ĩgʉre Jesu pohro apidiarã, wihigue aĩ ñajariñorã erã ĩgʉre. 19Eropa ñajadiaquererã masa bajarã árĩcʉ̃ erã ĩgʉre aĩ ñaja masibiriñorã. Eropirã ĩgʉre wihi wecague aĩ mʉrija, miri gobe aĩ wea iri gobegue dʉpʉ bʉhadigʉre oyariñe mera pihri dijuñorã Jesu pohro árĩrã watope. 20“Jesu ihĩ ĩgʉ dorecʉrire taricʉ̃ iigʉcumi,” arĩ pepiñorã erã. Erã eroparĩ pepicʉ̃ masigʉ Jesupʉ dorecʉgʉre õpa arĩ werepʉ:

—Mahgʉ, mʉ ñero iirare yʉhʉ cóãtuhabʉ, arĩpʉ dʉpʉ bʉhadire Jesu.

21Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ peerã fariseo masa, judio masare buherã sã erã basi õpa arĩ pepiriñorã: “Ihĩ eropa arĩ wereniguiri mera Goãmʉre ñero arĩgʉ iimi. Ĩgʉ masʉ mari iro dopa árĩgʉ ĩgʉ masa erã ñerire cóãmasibeami. Goãmʉ dihta masa erã ñeri iirire cóãmasimi,” arĩ pepiriñorã erã.

22Jesu erã pepirire masigʉ õpa arĩpʉ:

—¿Duhpirã eropa arĩ pepiri mʉa? 23“Mʉ ñeri iirire yʉ cóãtuha,” yʉ arĩcʉ̃, “Gʉyagʉ ãhrimi,” yʉre arãa mʉa masibiriquererã ta. “Wahgãnʉgajaque. Curique,” yʉ arĩcʉ̃ yʉ arĩra diaye árĩri árĩcʉ̃ mata masirãca mʉa. 24Yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ i yeba majarã erã ñeri iirire cóãmasia yʉhʉ. Mʉa ire masiboro dopa õpa ta ĩgʉ wahgãnʉgacʉ̃ iigʉra, arĩpʉ Jesu.

Eropa arĩtuha dʉpʉ bʉhadigʉre õpa arĩpʉ:

—Mʉre arĩgʉ iiaa. Wahgãnʉgajaque. Mʉ oyarañere aĩgãque. Mʉ ya wihigue waque, arĩpʉ ĩgʉre.

25Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ ta mata árĩpehrerã erã ĩhuro wahgãnʉgaja, ĩgʉ oyarañere aĩ ĩgʉ ya wihigue waha wapʉ. Eropa wagʉ ĩgʉ Goãmʉre umupeogʉ mucubiriri mera õaro wereniguipʉ. 26Ĩgʉ eropiicʉ̃ ĩarã masapʉ árĩpehrerã ĩha ʉca wañorã. Goãmʉre umupeorã mucubiriri mera õaro wereniguiñorã:

—Dohpagãre gajiropa árĩrire ĩabʉ gʉa, arĩñorã erã.

Jesu Levíre sihupʉ

Mt 9.9-13; Mr 2.13-17

27Eropiituha waha, Leví waĩcʉgʉre ĩgʉ mohmeri taribugue ĩgʉ árĩgʉre bocajapʉ Jesu. Levípʉ oparã ya árĩburire masare wajasea coregʉ árĩpʉ. Eropa bocajagʉ ĩgʉre õpa arĩpʉ:

—Yʉ mera majagʉ árĩbu arique, arĩpʉ ĩgʉ Levíre.

28Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Levípʉ árĩpehreri ĩgʉ mohmerare duhucã, Jesu mera waha wapʉ.

29Pʉhrʉ Leví ya wihi Jesu ya árĩburire bosenʉ iirã iiñorã. Ero bajarã wajasea corerã, gajirã Leví sã mera ba doañorã. 30Erã mera Jesu ĩgʉ doacʉ̃ ĩarã bajamerãgã fariseo masa, judio masare buherã mera gua ũrugã Jesu buherãre arĩ dʉyasoñorã:

—¿Duhpirã ñero iirã wajasea corerã mera bahari mʉa? arĩ turiñorã erã.

31Erã eroparĩcʉ̃ peegʉ Jesu yʉhripʉ erãre.

—Dorecʉbirã duhturure amabeama. Dorecʉrã dihta duhturure ahmama. Dorecʉrã duhturu amaro dopa ta “Ñerã ãhraa,” arĩrã yʉre amarãcoma. 32Eropigʉ “Ñerã ãhraa,” arĩrã dihtare erã ñero iirare bʉjaweredore, õaripʉre gohrotocʉ̃ iigʉ aribʉ yʉhʉ. Erã basi “Õarã ãhraa gʉa,” arĩ pepirãre itamugʉ aribiribʉ yʉhʉ, arĩpʉ Jesu.

Ba duhurire Jesure serẽpiñorã gajirã

Mt 9.14-17; Mr 2.18-22

33Eropirã bajamerã masa Jesure õpa arĩ serẽpiñorã:

—Ñu buherã bajasuburi Goãmʉ ya árĩburire iimorã ba duhuma. Eropi erã bajasuburi Goãmʉ mera wereniguima. Fariseo buherã sã erã iro dopa ta iima. ¿Duhpirã mʉ buherãpʉ Goãmʉ ya árĩburire ba duhubeari erã? arĩñorã erã Jesure.

34Erã eroparĩcʉ̃ Jesu erãre õpa arĩ yʉhripʉ.

—Õpa ãhraa iri: Mojoto diridigʉ ĩgʉ bosenʉ iicʉ̃ ĩgʉ mera majarã bʉjawererã ba duhunirã árĩbeama. Ĩgʉ mera árĩrã mucubiriri mera barã iima. Eropa ta yʉ buherã sã yʉ mera árĩrã ba duhumasibeama. 35Yujunʉ yʉre Goãmʉ aĩcãgʉcumi. Eropa ĩgʉ aĩra pʉhrʉ yʉ buherã mera árĩsome yʉhʉ. Irisubugue ta yʉ buherã ba duhurãcoma, arĩpʉ Jesu.

36Iribojegue maja buheri mama buheri mera erã buhemoresũdiacʉ̃ ĩagʉ õpa arĩ werenemopʉ Jesu erãre.

—Ne mama suhrirore miri gasirogã yehgue aĩ, mʉrañe suhrirore seretuma masiya mara. Mari eropa seretura pʉhrʉ mama gasirore mari coecʉ̃, mʉra gasiro árĩro tara gameneo yehgueacʉ̃ iiaa. Eropirã mʉra buheri mama buheri mera wapimoa buhebiricãro gahmea. 37Eropirã ne igui decore imisĩri decore waibʉgʉ gasiro ajurore, mʉra ajurore diyebiricãro gahmea. Eropa iicʉ̃ igui deco pahmuro mʉra ajurore yehgue dija wahaa. Iri ajuro yehguecʉ̃ igui deco iri ajuro sã cohmoa wahaa. 38Eropirã igui deco mama decore mama ajuro mera diyero gahmea. Eropa ta mama buheri mʉra buheri mera buhebiricãro gahmea. 39Vino deco mʉra decore masa erã ihrira pʉhrʉ mama decore gamebeama erã. Õpa arĩma masa. “Vino mʉra deco mama decore õatarinʉgaa,” arĩma masa, arĩpʉ Jesu erãre.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index