Vyhľadávací formulár

Tu Gimet 8:1-2

1-2Nadid, ta éya a mismo a aldew, éy nagsapul du tolay ta Jerusalem a méngloko du méniwala ni Jesus. Mahigpit i pékialam de dide, a hanggan minasiwéd-sewéd dén side ta iba-iba a banuwan ta Hudea, sakay ta Samaria. Basta du apostol san i nabuhaya ta Jerusalem. 3Samantala ti Saulo, éy pinumilit siya a mangloko du méniwala ni Jesus. Pinasdép na du tolay na ta bili-bile, sakay pinadikép na du méniwala, sakay nipepihesu na side. Lélake éy ta bébe.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index