Vyhľadávací formulár

Bɔk 30

Wusulan jɛniyɔrɔ

1- «I bena wusulan jɛniyɔrɔ dilan ni akasiyayiri ye. 2A jaɲa n'a boɲa ka kɛ mɛtɛrɛ tilancɛ ye, a faan naani bɛɛ ka kɛ kelen ye. A jaɲa sanfɛ ka kɛ mɛtɛrɛ kelen ye. I ka gɔɔn bisigiw dilan a la, u ni wusulan jɛniyɔrɔ nin ka nɔrɔ ɲɔgɔn na. 3I k'a sanfɛla n'a gɛrɛnw bɛɛ mɔn ni sanu yɛrɛ yɛrɛ ye, ni gɔɔn nunu, k'a dagolo lamini ni sanu ye, 4ka fɛɛn dɔw dilan ni sanu ye i n'a fɔ bololanigɛ, k'u don wusulan jɛniyɔrɔ nin dakun jukɔrɔ faan fila la. A talɔgɔw bena don o kɔnɔ. 5I bena akasiyayiri dɔw dilan k'o kɛ a talɔgɔw ye, k'u mɔn ni sanu ye. 6I bena wusulan jɛniyɔrɔ nin bila soo cɛtigɛfani kɛnɛmala la, min be layidu taamasiɲɛ kɛsu n'a datugulan ɲafɛ, an bena ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min na. 7Arɔn ka to ka wusulan kasadiman jɛni o yɔrɔ la sɔgɔma o sɔgɔma, fitinɛw labɛnwaati la a fɛ. 8N'a be fitinɛw mana wulafɛ tuma min na, a ka wusulan jɛni. Aw n'aw kɔmɔgɔw bena to ka wusulan nin jɛni Masaba ɲakɔrɔ tuma bɛɛ. 9Aw kana wusulan sifa wɛrɛ jɛni a kan, walima saraka jɛnita, walima ka suman saraka bɔ a kan. Aw kana duvɛn bɔn a kan. 10Arɔn bena hakɛ yafa saraka joli kɛ a gɔɔn bisigi nunu kan siɲɛ kelen saan o saan, janko yafa be sɔrɔ. O ka kan ka kɛ saan o saan aw kɔmɔgɔw bɛɛ cɛma. O sarakabɔyɔrɔ nin bena kɛ ne Masaba ta ye, a saniyanin be kosɔbɛ.»

Bolomafara min be di Alabatoso kama

11Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 12«N'i be Isirayɛlidenw mɔgɔda jati, u kelen kelen bɛɛ ka kan k'u yɛrɛ nii sɔngɔ di ne Masaba ma u jatituma na, janko balabu si kana u sɔrɔ u jatiwaati la. 13- U bena min di, o filɛ nin ye: mɔgɔ minw jatira, olu kelen kelen bɛɛ ka warigwɛ kuru kelen kelen di min be se garamu duuru ma, ka kɛɲɛ ni ne Masaba ka sigiyɔrɔ wari ye. O ye ne boɲafɛn ye. 14Mɔgɔ o mɔgɔ jatira o waati la, n'u ye saan mugan sɔrɔ, walima n'a tɛmɛna o kan, u kelen kelen bɛɛ ka kan ka boɲafɛn di ne Masaba ma. 15N'aw be boɲafɛn nin di ne Masaba ma ka kɛ aw nii sɔngɔ ye, nafolotigi man kan ka dɔ fara o warigwɛ garamu duuru kan, fantan man kan ka dɔ bɔ o la. 16I bena to ka bolomafara minɛ Isirayɛlidenw fɛ, k'o kɛ ka Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu kɔnɔ baara kɛ n'o ye. O ben'a kɛ ne Masaba hakili be jigi Isirayɛlidenw koo la k'aw nii kisi.»

Dagaba

17O kɔ, Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 18- «I bena dagaba n'a jusigilan dilan ni zira ye yɛrɛ saniyali kama, k'a sigi Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu, ni sarakabɔyɔrɔ cɛ, ka jii don a la. 19Arɔn n'a deenw bena to k'u bolo n'u seenw ko n'o jii ye. 20N'u be don Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu kɔnɔ tuma o tuma, u k'u bolo n'u seenw ko n'o jii ye janko u kana na sa. N'u be gwɛrɛ sarakabɔyɔrɔ la tuma min na fana ka saraka jɛni ne Masaba ye, 21u k'u bolo n'u seenw ko janko u kana na sa. O ka kɛ landa yɛlɛmabali ye u fɛ, Arɔn n'a kɔmɔgɔw bɛɛ fɛ, min tena bɔ yen abada.»

Tulu kasadiman dilancogo

22- O kɔ, Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 23«I ka fɛɛn kasadiman ɲanaman nunu ta: i ka tulu kasadiman kilo duuru bɔ, ni kanɛlifara kasadiman kilo fila ni tilan. O ye jii nin hakɛ tilancɛ ye, ani lili kasadiman dɔ kilo fila ni tilan, 24ni kanɛlifeeren kilo duuru, ka kɛɲɛ ni ne Masaba ka sigiyɔrɔ wari hakɛ ye. Ani olivutulu litiri wɔɔrɔ. 25I k'a to tulu kasadiman dilanbaga k'o ɲagami ka kɛ tulu mɔnta ye, tulu kasadiman, min bena kɛ ka fɛɛnw, walima mɔgɔw mɔn u donwaati la ne Masaba ka baara la. 26I ka Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu ni layidu taamasiɲɛ kɛsu mɔn n'a ye, 27ka tabali n'a minanw bɛɛ mɔn, ni fitinɛ n'a minanw, ni wusulan jɛniyɔrɔ, 28ni saraka jɛnita bɔyɔrɔ n'a minanw bɛɛ, ani dagaba n'a jusigilan. 29O fɛɛn nunu kɛ ne ta ye janko u ka kɛ fɛɛn ye min saniyanin be kosɔbɛ. Ni fɛɛn o fɛɛn magara u la, o be sa. 30I ka Arɔn n'a dencɛw mɔn k'u kɛ ne ta ye, janko u ka se ka sarakalasebaara kɛ ne ye. 31A fɔ Isirayɛlidenw ye ko: ‹Nin bena kɛ tulu mɔnta ye kudayi min saniyanin lo. Ne ta lo. 32Aw kan'a mɔn mɔgɔ si fari la ni sarakalasebaga tɛ. Aw kan'a ɲɔgɔn dilan aw yɛrɛ ye fana. A saniyanin lo, aw k'a jati fɛɛn saniyanin ye. 33Mɔgɔ o mɔgɔ m'ana ɲɔgɔn dilan, walima k'a dɔ mɔn mɔgɔ wɛrɛ la, min te sarakalasebaga ye, o tigi nii ka kan ka bɔ a ka mɔgɔw cɛma.› »

Wusulan dilancogo

34Masaba y'a fɔ Musa ye tugu ko: «I ka fɛɛn kasadiman nunu ta: sitorakisi, ni anbere, ani galibanumu, ani wusulan ɲanaman. O fɛɛn nunu hakɛ ka kɛ kelen ye. 35I k'a to tulu kasadiman dilanbaga k'u ɲagami ɲɔgɔn na k'u kɛ wusulan kasadiman ye. Kɔgɔ ka kɛ a la. A ka kan ka kɛ fɛɛn saniyanin ye, aw fɛ. 36I k'a dɔ cici k'a kɛ mugu ye k'o bila layidu taamasiɲɛ kɛsu ɲafɛ, Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu kɔnɔ, an bena ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min na. O bena kɛ fɛɛn ye min saniyanin be kosɔbɛ aw fɛ. 37Aw kana wusulan nin ɲɔgɔn dilan aw yɛrɛw ye o cogo kelen na. Aw k'o jati ne Masaba dɔrɔn ta ye. 38Mɔgɔ o mɔgɔ mana o ɲɔgɔn dilan janko ka nisɔndiya o kasa kosɔn, o tigi niin ka kan ka bɔ a ka mɔgɔw cɛma.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index