Vyhľadávací formulár

Ɨtaikena Peba 15:21

21Mop nokɨp re Ju rɨga kantri b'engabenga wa wetaweta auka wuwenonj, ton kea Mosemna gog yɨt pɨtapɨta omnena eyenento komkesa taun nata, ɨ ton ket ogenka eyenento ita Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd towaina yɨr opmitenapu met nata. Ɨ ɨtemb mɨle re kea auka yikenenonj ngɨrpu yu. Sɨ nɨnda gog re yu rɨrɨrjog im omnɨkam.”