Vyhľadávací formulár

Ɨtaikena Peba 9:4

4Sɨ ton sap otendonj gou wa, dɨde ket ara utkundonj odede yɨt da, “Saul! Saul! Nangga pae man negɨr kɨma b'ɨdgotnena omnɨka yiyenyɨt kor pɨlɨnd?”