Vyhľadávací formulár

Luk ma Peba 15:18

18Sɨ kon tutnyisɨn, ɨ neken kor b'uɨm tungg wa, ɨ dɨde ket tin omnyɨn odede da, “Abu! Kon kea negɨr mɨle yomnɨkond wub kumb rɨgam pɨlwa dɨde mor pɨlwa.