Vyhľadávací formulár

Jean 11

Kwei le Lazare

1Dingem karé bè ri’n nè Lazare ndi kêm ɓee ke Béthanie. Ngakon nange ke dinye joo, Marthe se Marie ndii se’n kêm ɓee’t nè nga tɔ. Ndɔ karé bè ratur ra Lazare ngain ade tò tà yo’t. 2E Marie nè nga kuwe á ndɔ ke tête wubu ke dé ra se myrrhe dè Kuwe-ɓee Jésu’t a, tel bɔr njà’n se bin dè’n a tɔ. E ngokon’n Lazare á tò tà yo’t. 3Marthe se Marie ulei kule ra Jésu’t edi nin edi nè:

– Kuwe-ɓee, an! madi ke i tár’n ngain nga tò tà yo’t.

4Loo ke Jésu oo tà nè ɓaa, è tam ede nè:

– Ratur nè nga è ratur ke à tɔl Lazare lé, nè è tede kade dooge an-in tɔgmong le Nube. Takul ratur nè á d’a d’an’n tɔgmong ke Nube ade’m man Ngonn doo nga.

5Jésu tár Marthe se Marie ngain. Ngokon de Lazare géa è tár’n ngain tɔ. 6Jésu oo mbak titeke Lazare tò tà yo’t, nè né è bè géa, è tel è nain loo ke è ndi tutu nga ase ndɔ joo ɓai. 7Go’t gugu ɓita è ede njékuwe-girnge ede nè:

– Adi jè teli j’awi kêm ɓeekon ke Judée gugu.

8Njékuwe-girnge deji nin edi nè:

– Ngar, i a Juipge sangi tilei nin se kuberi her le tɔli nin ɗarinè ɓai nè kuwe, ké a i tel kaw kêm ɓeekon le de ke Judée nga ɓai wa?

9Jésu tel deje de ede nè:

– Loo ke loo ar sár ɓita kade loo ndul nga, ké kàde karé-karé ke kêmé è dɔg-gidé-joo lé wa? Ke nè á doo karé njiye dann kada ɓaa, nyan à tuge’n kade aw tebel-tebel lé tede an lookar le dooge ke dè nang nè. 10Ke nè á doo karé njiye dann loondul’t ɓaa, nyan à tuge’n kade aw tebel-tebel tede lookar goto rann’t.

11Loo ke Jésu tam tàge nè nga gir gang ɓá ɓaa, è ede njékuwe-girnge ede nè:

– Made jéi Lazare nga tò ɓi karè, nè m’a m’aw le ndel’n.

12Njékuwe-gir-Jésuge edi nin edi nè:

– Kuwe-ɓee, ke nè á n’tò ɓi karè ɓaa d’a ndelé ɓai.

13Jésu tam tà ɔje’n dè kwei le Lazare, nè ei njékuwe-girnge ɓaa ei giri kêm de’t titeke è tam tà ɔje’n dè ɓi ke tɔl Lazare ɗêk-ɗêk. 14Loo ke Jésu an bè ɓaa, è tel ede de ndàt ede nè:

– Made jéi Lazare nga wei. 15M’ra ranel tede tà le si. Goto ke m’goto kêm ɓee ke Béthanie loo kwei’t le Lazare nga, è tede kade undei kêm si dèm’t. Nè adi j’awi dènn’t j’an-in nin.

16Thomas ke ri tɔy’n è ndunge ede njékuwegir-Jésu madennge ede nè:

– Jèi géa, adi j’awi j’weii se Jésu nan’t.

Jésu è njè kade dooge undei loo teei koo

17Dé dubu Lazare ra ndɔ sɔ ɓita Jésu ree ɓai. 18Ngonn ɓee ke Béthanie nga tò ngɔr ase kurloo mutege bè se ɓee-bò ke Jérusalem. 19Gir’n ke nè á Juipge reei ngain ra Marthe se Marie le sɔli kêm de tede ngokon de ke wei. 20Loo ke Marthe oo titeke Jésu à ree ɓaa, in aw tile non’n. Nè Marie ɓaa ndi nang kêm kei ɓéee. 21Marthe ede Jésu ede nè:

– Kuwe jé, ke nè á ndɔ ke i nè ɓaa, ngokon’m ayé kwei bè lé ɓai. 22Nè ɗarinè géa, m’ger kêm’t titeke nyan malang ke a i deje Nube nga à adi kuwe.

23Jésu tel ede Marthe ede nè:

– Ngokoin à unde loo tee dann njé ke koo’t karè.

24Marthe tel ede Jésu ede nè:

– M’ger maje titeke à unde loo tee dann njé ke koo’t ndɔ ke ngeinn’t.

25Jésu tel ede Marthe ede nè:

– Man nga m’ee njèkade dooge undei loo teei dann njé ke koo’t. Man nga, m’ee njèkade dooge ndii kumgajer a tɔ. Nanan ke unde kêm’n dèm’t, ke nè á wei géa à tel ndi kumgajer ɓai. 26Nanan ke unde kêm’n dèm’t loo ke è ndii’n kumgajer ɓai nga à wei ndan lé. Ké um kêmi dè tà’t nè nga kuwe wa?

27Marthe tel ile jésu dè’t ede nè:

– Oiyo Kuwe-ɓee, m’um kêm dè’t titeke i i Krist Ngonn Nube ke ndɔ ke ule’n ade ree dè nang nè nga kuwe mbain.

Jésu non tede kwei le Lazare

28Loo ke Marthe tam tà nè nga titeke bè ɓá ɓaa, ɔte aw ɓar ngokon’n Marie ede’n mêt ede nè:

– Kuwe jé ree nda rebe non, è ɓari kade aw inge’n.

29Loo ke Marie oo tà nè bè ɓaa, ɔse nang kalang in aw tile non Jésu tɔ. 30Jésu ree kêm ɓee’t lé ɓai, nè è nda loo ke kété Marthe aw inge’n tutu nga kuwe ɓai. 31Juipge danni nan pê-pê ra Marie’t kei le sɔli kêm’n. Loo ke ei an-in titeke è ɔse nang rat in le tee nata ɓaa, umi nan goon’t. Ei giri titeke à aw dè ɓada le non. 32Loo ke Marie ree tee loo ke Jésu nda tutu tête kum’n an’n ɓaa, unde burmba nonn’t ede’n ede nè:

– Kuwe jé, ke nè á ndɔ ke i nè ɓaa, ngokon jé ayé kwei bè lé ɓai.

33Jésu an Marie non a, Juipge ke danni nin géa noin a tɔ. Ke loon’t nè kuwe, Jésu an kumndoo le Marie ɓaa, ɔr tà’n deje de ede nè:

34– Ké è loo ke ra á i dubi Lazare tutu wa?

Dé tel d’ile’n dè’t d’ede nè:

– Kuwe-ɓee, i ree aw an.

35Ke loon’t nè kuwe, Jésu ur non sut. 36Juipge tami edi nè:

– An-in! tár ke n’tár’n non.

37Njé ke nange ke dann de’t tami edi nè:

– N’ee ke ndɔ ke n’ade njèkumtɔ an loo nga, ké bain á n’ase kɔge yo tɔl Lazare nga lé wa?

Jésu ade Lazare tɔse ndel in

38Kêm Jésu tel tɔse’n se non mbik-mbik ade ɔte aw dè ɓada. Ɓade nè nga è bolè mbal ke dé son ɓaa, d’utu tà se kuberi her ke bòi. 39Jésu ede de ede nè:

– I ndubri kuberi her nè nga kɔke.

Marthe kon nann njèyo Lazare ede Jésu ede nè:

– Kuwe-ɓee, ninn Lazare in ndum ɓá tede ɓila ra ndɔ sɔ ta.

40Jésu tel ede’n ede nè:

– Ke nè á unde kêmi dèm’t ɓaa a an tɔgmong le Nube se kumi. Ké kété m’edi bè lé wa?

41Dé ndubri kuberi her ke bòi nga d’ile rang. Jésu an loo ke dɔ danrán tam ede nè:

– Bɔ’m, m’rai oiyo tede i oo ndu kɔ le’m. 42Kerɔte kuwe man ɓaa, m’ger mbak tite oo ndu kɔ le’m se ndɔge malang. Nè m’tam tà nè nga tede tà le doobulege ke an-in dè’m girm nè, tede kade undei kêm de dèm’t titeke è i kuwe ule’m dè nang nè.

43Loo ke Jésu tam tà nè nga titeke bè ɓá ɓaa, è tam tà se ndu’n ke bòi beng ede nè:

– Lazare unde loo i tee nata.

44Njèyo nga unde loo tee se tà kubu ke dé ɓir’n njannge se jinnge se kum’n bere mbak. Jésu ede dooge ede nè:

– I tuti n’ee adi n’aw.

Juipge ɔri nan tà dè Jésu’t le tɔl’n

(An-in Matt 26.1-5; Marc 14.1-2; Luc 22.1-2 tɔ)

45Dooge bule dann Juipge’t reei ra Marie’t. Loo ke ei teri nyange ke Jésu ra an-in ɓaa, undei kêm de dènn’t. 46Nè njé ke nange dann de’t in-in awi ra Pharisienge’t ɔri ser nyange ke Jésu ra ade ooi. 47Maw njékuje nyan-mesege se Pharisienge ɔsi nja njégangtàge nan’t deji de edi nè:

– Ké ri á j’à rai ta wa? Doo nyan le doo ke dé ɓar’n Jésu nè nga ra nyankɔbege ngain. 48Ke nè á j’inyei nin j’adi ra nyankɔbege nè kum’n ke kété-kété ɓaa, dooge malang à undei kêm de dènn’t. Taɓai njékonɓeege ke Rome géa à reei le tuji kei le Nube se girkoje le jéi.

49E ke karé dann de’t ri’n nè Caiphe. E maw njèkuje nyan-mese kêm ɓaln’t nè nga, è ede de ede nè:

50– Sei geri nyan karé lé. Kwei le doo karé tede le kosdooge le jéi è soo’t dum kade Juipge bere mbak tuji. Ké sei giri an-in bè lé wa?

51E Caiphe á in se dè’n tam tà nè nga lé. Nè è Nube kuwe á ule tà nè tànn’t tede k’ee ke è maw njèkuje nyan-mese kêm ɓaln’t nè nga. Gir’n ke nè è tam’n ede nè: Gar-gar Jésu à wei tede le girkoje le Juipge. 52Jésu à wei tede girkoje le Juipge á go karé lé, nè le kɔse nja ngann le Nube ke ɗarinè yali nan se loo-loo nan’t tede kade teli umi nan’t bɔk tite kosdooge ke karé bere. 53Unn gir kêm ndɔn’t nè nga njékɔr non Juipge ɔji njáng le kade dé tɔl Jésu.

54Gir’n nè á Jésu ringe’n tàkum Juipge’t malang se kêmnda káng titeke kété lé ta. E ɔr ra’n se njékuwe-girnge awi kêm ɓeekon karé’t awi ndii kêm ɓee-bò ke ri’n nè Ephraim. Ɓee-bò nè nga è ngɔr se kêm dile . 55Ndɔ ra nan Paque le Juipge nain ngɔr. Dooge ngain in-in se kêm ɓee-ɓee reei kêm ɓee-bò ke Jérusalem kété tede kɔr ra de gonm. 56Dé sang Jésu kêm kei’t le Nube ke dé ndi tutu nga. Loo ke d’an’n lé ɓaa, dé deje nan d’ede nè:

– Ké tà ri á i giri wa? Ké n’ee Jésu nga n’a n’ree loo ra nan’t nè lé njing ta wa?

57Maw njékuje nyan-mesege se Pharisienge unni ndu de edi nè:

– Ke nè á doo karé ger loo ke n’ee Jésu nga n’ee tutu ɓaa, maje kade tɔje jè looyé le kade j’ade d’aw d’uwé.

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index