Vyhľadávací formulár

Lúkas 17:5

Nɛka nɛ́bhɔ̌ŋ bɛtaŋ

5Bǒnto Yesu barɛm ntá yi bɛ, “Acha, kwak bɛ́ nɛka ɛnɛsɛ nɛ́ntáŋ nɛndɔk ambɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index