Vyhľadávací formulár

Lúkas 9:27

27Nchí ghati bhe bɛ, mbɔk bho báchi fá abhɛn bápú gu kpátɛ mángɔ ndǔ Mandɛm abhak nɛ bhɔ mbɔ Mfɔ wap.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index