Vyhľadávací formulár

Mák 9:29

29Yesu akɛmɛ bhɔ́ bɛ, “Ndiɛrɛ nɛ nɛnɨkímʉɛt nɛ nɛtarɛ́nsay kɛ bákway bɛkʉ ɛnyǔ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛnɛ ɛ́mfu mmu amʉɛt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index