Vyhľadávací formulár

Lūkas 3

1Bet ķeizara Tiberija piecpadsmitajā valdības gadā, kad Poncijs Pilāts bija zemes valdītājs Jūdejā un Hērods valdnieks Galilejā, un Filips, viņa brālis, valdnieks Iturejā un Trahonijā, un Lizanijs valdnieks Abilenē, 2augsto priesteru Annas un Kajafas laikā, Dieva vārds nāca pār Jāni, Caharijas dēlu, tuksnesī. 3Un viņš sāka staigāt pa visu Jordānas apgabalu, sludinādams grēku nožēlošanas kristību uz grēku piedošanu, 4kā ir rakstīts pravieša Jesajas grāmatā: saucēja balss tuksnesī: sataisait Tā Kunga ceļu, darait līdzenas Viņa tekas! 5Katrai ielejai jātop pildītai un katram kalnam un pakalnam nolīdzinātam, kas līks, tam jātop taisnam un, kas celmains, - par staigājamu ceļu. 6Un visai miesai būs redzēt Tā Kunga pestīšanu. 7Ļaužu pulkiem, kas nāca pie viņa kristīties, viņš sacīja: "Jūs odžu dzimums, kas jums norādījis, kā izbēgsit nākamai dusmībai? 8Tad nu nesiet patiesus atgriešanās augļus un nesāciet pie sevis sacīt: mums ir Ābrahāms par tēvu! - Jo es jums saku: Dievs spēj no šiem akmeņiem radīt Ābrahāmam bērnus! 9Jau cirvis pielikts kokiem pie saknes: katru koku, kas nenesīs labus augļus, nocirtīs un iemetīs ugunī." 10Un ļaudis viņu jautāja: "Ko tad mums būs darīt?" 11Bet viņš tiem atbildēja, sacīdams: "Kam divi svārki, tas lai dod tam, kam nav, un, kam ir pārtika, lai dara tāpat." 12Bet arī muitnieki nāca kristīties un to jautāja: "Mācītāj, ko mums būs darīt?" 13Tad viņš teica: "Neņemiet vairāk, kā jums nolikts." 14Bet arī kareivji to jautāja: "Ko tad mums būs darīt?" Un viņš tiem atbildēja: "Neaplaupait nevienu un neizspiediet nevienam naudu un esiet mierā ar savu algu." 15Bet, kad ļaudis savās gaidās par Jāni savās sirdīs domāja, vai tas varbūt neesot Kristus, 16tad Jānis visiem atbildēdams sacīja: "Es kristīju jūs ar ūdeni, bet pēc manis nāks viens spēcīgāks, nekā es esmu, kam es neesmu cienīgs atraisīt kurpju siksnas. Tas jūs kristīs ar Svēto Garu un uguni. 17Tam vēteklis ir rokā, un Viņš tīrīs Savu klonu caurcaurīm un sakrās kviešus Savā klētī, bet pelavas sadedzinās neizdziestošā ugunī." 18Arī vēl daudz citas pamācības viņš deva ļaudīm, sludinādams evaņģēliju. 19Bet tetrarhs Hērods, kam Jānis pārmeta viņa laulību ar viņa brāļasievu Hērodiju un visus viņa pārējos ļaunos darbus, 20pievienoja visiem ļauniem darbiem vēl to, ka viņš lika iemest Jāni cietumā. 21Kad nu visi ļaudis likās kristīties un arī Jēzus bija kristīts, tad, Viņam Dievu lūdzot, debesis piepeši atvērās, 22un Svētais Gars redzamā veidā uz Viņu kā balodis nolaidās, un balss atskanēja no debesīm: "Tu esi Mans mīļais Dēls, uz Tevi Man labs prāts." 23Un Jēzus pats, kad Viņš Savu darbu sāka, bija trīsdesmit gadus vecs. Viņš bija, kā mēdza domāt, Jāzepa dēls, Jāzeps - Ēļa, 24tas Matata, tas Levija, tas Melhija, tas Janaja, tas Jāzepa dēls, 25tas Matatija, tas Amosa, tas Nauma, tas Eslija, tas Nagaja dēls, 26tas Maāta, tas Matatija, tas Semeina, tas Jozeha, tas Jodas dēls, 27tas Joanana, tas Rezas, tas Zorobabela, tas Šalatiēla, tas Nerija dēls, 28tas Melhija, tas Adīja, tas Kozama, tas Elmadama, tas Era dēls, 29tas Jozuas, tas Ēliēzera, tas Jorima, tas Matata, tas Levija dēls, 30tas Sīmeana, tas Jūdas, tas Jāzepa, tas Jonama, tas Eljakīma dēls, 31tas Melejas, tas Mennas, tas Matata, tas Nātāna, tas Dāvida dēls, 32tas Isaja, tas Jobeda, tas Boāsa, tas Salas, tas Naāsona dēls, 33tas Aminadaba, tas Admina, tas Arnija, tas Hecrona, tas Faresa, tas Jūdas dēls, 34tas Jēkaba, tas Īzāka, tas Ābrahāma, tas Taras, tas Nahora dēls, 35tas Seruha, tas Reus, tas Faleka, tas Ēbera, tas Salas dēls, 36tas Kainana, tas Arfaksada, tas Šema, tas Noas, tas Lameha dēls, 37tas Metuzāla, tas Ēnoha, tas Jareda, tas Maleleēla, tas Kainana dēls, 38tas Ēnoša, tas Seta, tas Ādama dēls, tas Dieva.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index