Vyhľadávací formulár

Salecebaicne 21:32

32Yowa inguc ngagelu iwahac hudu-baba ngic feicne waicne bacebame gasackelu ngic-ngigac habu yengela hauibong. Haulu nganibong ngic yenge Pol welu gabong damong sugucne nga ngicfocine kwesibong, nganicebalu akikic hegileibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index