Vyhľadávací formulár

Efesus 2:12

12Dameng iwa ngenge Kristo mikac galu Israel ngic yengele alingka taockenogale kpatalangelebong gaibong. Aime Wapongti mimipang sanangnele yowa hefelu Israel ngic-ngigac weduyelewec, ilec lobeina gaibong. Ngenge himong yagowa Wapong mikac gaibong, aime gaga madicne monic fikengeledaicte, yogo mi ngagelu gaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index