Vyhľadávací formulár

Ioanes 8

E Iesus eia suli la tavile la iruru

1Tio, egiteu la valalua tomi tugati, eala moli e Iesus goio muga te la gove bisi e Oliva. 2Goio mai galigeli te la kavikoki sasaha, eia goio beua soio e Ierusalem, eia goilo lou te la luma la lotu. Goma egite la valalua me hatavivile tomi ititia soio tetalao. Tiele eia pou me eia vimari egiteuo. 3Tio egiteu la tahalo la mari me egiteu e pariseo goio laputi isa la tavile soio te Iesus, egite vimagiri posatia kabili tegiteu la valalua tomi. La tavile ale, egite hilo vutitia, eia taulaiti, eala moli eia igoti la iruru vikapopo la tahalo isasa. 4Goma egite veiale Iesus mago “Tahalo La Vimari, la tavile ale, egite sivutitia, eia taulai, eala moli eia mavuta tomi la tahalo isapolo kama e haruala. 5Oilo te la merera la viputumulila, e Moses veia gatou veia mai isa ge igoa maie, etato ge dumu pehoa me la uati. Eme ge vei la rova ovola e?” 6Eala moli egite tahia maie veia ge tovo lalai e Iesus ovolale veia ge vitiloa veia mai eia ge toi isa la merera ale polo la merera te Moses, egite ge kotiala.

Eala moli e Iesus pou lagu tugu moli me eia kekekesi otalo te la magasa me la kuku la limala. 7Goio egite tahi suku loua, tiele e Iesus hiliti moli ele, eia magiri, eia goio veia giteu mago “Mai la tahalo isa kabili tamutou ele eia souka igo isa la iruru, eia ge soko la ulubi la tavile ale me la uati.” 8Goma e Iesus pou lagu tugu lou, me eia kekesi lou me la kuku la limala otalo la magasao.

9Tio, egite loloa mai ele, egite gali seseke moliti ele. Egite la mulugaluga sokoa giteu, mulimuli egiteu ale isahario, kara te ale mulimuli kililili tegiteu ele. Egite hele taro moliti e Iesus oiole me la tavile oio magirigiri te la lagulao.

10Goma, e Iesus magiri, eia goio veia la tavilele mago “Tavile kokora, egite govei tomiti ele? Mave, isa kamati vimagirime te la vigagiala, ia?”

11Goma, la tavile veiale Iesus mago “Tahalo uru, isa oukati oio ale ge ubi leau la merera.”

Goio, e Iesus veiala mago “Eau tai kama ge vimagiri eme te la vigagiala. Eme ge tuga, eala moli eme umalati ge igigo lou isa la iruru.”]

E Iesus eia la matagaga te la maututula tomi

12La haro isa lou e Iesus goio vimari lou egiteu la valalua me hatavivile maie mago “Eau, eau la matagaga te la maututula. La tahalo ale ge tilimuliau, eia kama ge tatuga te la maligoma, ouka, eia ge sau tola la matagaga la mahulilale.”

13Tiele, egiteu e pariseo loloa mai ele, egite goio veiala mago “Eme valolo rivurivu lou lemei ele, eala la valolo taume eia kama sesele, la merera taume eia kama tikumu.”

14Goio, e Iesus ule baoli loua giteu ele mago “Eia sesele, eau valolo rivu lou leau me la vikararala takue, eala moli la vikararala taku eia sesele. La vuhula maie: Eau rovi la mautu ale eau hiliti tarotia somaie, me eau rovi tai la mautu ale eau masagea ge goio volao. Eala moli amuto kama rovi la mautu sesele taku. Ale eau ge gove, amuto kama rovi taia. 15Amuto veia amutou la tahalo la mari, eala moli la vuhu la viputumulila tamutou la mari te la vovo moli. Eau, eau kama igigo isa la viputumulila te la tahalo isasa. 16Eala moli mai eau ge vimagiri isasa te la vigagiala, la viputumulila taku soio tetala eia ge matata moli, la vuhula kama eau moli, ouka, e Tete ale bahatiau somaie, eia igogolu vikapopo me eaue. 17La vikararala ale amuto veia te la mari tamutou, eia magiri te la viputumulila tamutou maie, mai taho lua egira ge veipala la vikararala, me la vikararala tegirua eia visauru moli, amuto veia mai ele veia la vikararala tegirua eia sesele. 18Ioge, me eau, eau valolo lou leau, goma e Tete ale bahatiau somaie, eia tai valolo leaue, eala amilua taho lua tomiti la vikararala tamilua isa moliti, eala moli amuto kama gabu tikumua veia eia sesele!”

19Tio, egite lolo la vikararala tetala mai ele, egite goio tahi rivu loua mago “Me e tamamu ove, e?”

Goma, e Iesus ule baoli loua giteu ele mago “Mai amuto kama roviau, eala amuto kama rovi e Tetele. Mai ge amuto ge rovitiau, tiele me amuto ge rovi tai e Teteo.” 20Tio e Iesus veia la vikararala ale oilo te la luma la lotu, oio hagagavi moli la baa ale egite Iuda pipigi la uati tegiteu te la visuli te la lotu, la vuhula eia pou oio vola, eia vimari egiteu la valalua me hatavivile. Eala moli isasa tegiteu la mulugaluga kama lao tolea, la vuhula la imamala tetala soukama sibitala.

E Iesus veia eia ge goio la mautu ale egite kama koramulia ge goio vola

21Goio, e Iesus hiliti, eia soko lou la vikararala soio tegiteu la valalua me hatavivile me egiteu la mulugaluga tai, eia veia giteu mago “Male, eau ge tuga, amuto kamati ge hilo louau, la iruru tamutou ale amuto igigoa, eia soloio. Tio amuto ge peho, la iruru tamutou soloio kisi tola vagari amutou. Amuto kama koramulia ge goio te la mautu ale eau ge goio volao.”

22Tiele, egiteu e Iuda goio vitahi baoli lou egiteu mago “Ilava sesele eia veia maie ‘Amuto kama koramulia ge goio te la mautu ale eau ge goio volao’? Soioge eia ge bili rivu lou eia, ia?”

23Goma, eia veia giteu mago “Amuto la tahalo moli la magasa, eau ouka, eau loata te la mori, eau kama la tahalo la magasa mai amutou. 24Mai ale eau vei mugatia mutou veia amuto ge vilua te la iruru tamutou ele, mai ge amuto kama ge tautaulailo taku sekela, tiele amuto ge peho, la iruru tamutou soloio kisi tatola amutou ele.”

25Tio, egite lolo la vikararala te Iesus mai ele, egite goio tahi rivu loua mago “Eme ere tahalo, e?”

Goma, e Iesus ule baoli loua giteu mago “Eau moli la tahalo mai ale eau vei mugatia mutouo. 26Male, la vikarakarala usu eau masagea ge veia mutou te la vulovulo mutou ale amuto igigoa. Eau mulimuli ge mata muli la vulovulo mutou tomi mai la tahalo la viputumulila sesele. Eala moli eia ale baheau somai, la vulovulola eia sesele. Tiele la vikararala tomi ale eau loloa tetalao, eiala eau valolo egiteu la valalua me hatavivile te la maututula.”

27Eia veia giteu mai ele, eala moli egite kama matagaga veia eia veveia giteu ele te Tamalao. 28Tio goio e Iesus veitia giteu mago “Mulimuli amuto ge bili tarotiau e Latu La Tahalo, tiele te la imamala alele amuto ge mata kilalati veia eau e Kraist, me amuto ge rovi taia veia eau kama igo bulalahu la paga isa te la gabutatalala taku moli, ouka. La vikarakarala tomi ale eau veveia mutou ele, e Tete moli vei mulimuliagu mai ele. 29E Tete sesele baha taroau somaie, me eia pou takue. Eia kama hele tataroau, veia eau sekela moli ge igogolu, ouka. La igogolu tomi ale eau igigoae, eia sagege sesele ovolale.” 30Tiele ale eia veitia maie, la valalua me hatavivile usu goio tautaulailo tetalao.

La merera la mahulila te Iesus eia ge lube etatou taro la kilisi te Satan

31Goio, e Iesus veia giteu e Iuda ale tautia la ilo giteu soio tetala veia la merera tetala eia sesele, eia veia giteu mago “Mai ge amuto ge pou sesele te la vikararala takue, amuto ge la valalua la vimari taku seselele. 32Tiele amuto ge rovi la merera la mahuli ale sesele, me la merera ale seselele eia ge lube amutou taro la kilisi ale kisi tola amutou, amuto ge mavulaha sesele.”

33E Iesus veia giteu mai ele, eala moli egite goio veiala mago “Amiteu la hilile Abraham. Amite souka pou mai la bilalaha oio te la tahalo isasa veia eia ge kisi tola amiteu mai te la iligo la masasagala tetala. Ilava eme vei maie veia ‘Amuto ge pou sauba, la kilisi ge ouka’?”

34Goma, e Iesus koli la vikararala tegiteu ele mago “Ale eau ge vei seselea mutoue ge, egiteu la valalua me hatavivile tomi ale egite igigo la iruru, egite pouti te la kilisi te la vulovulo ale kama kokorale. 35La bilalaha, eia kama pou tatola te la uluva la luma te la uru tetala. Eala moli eau e Latule Tete, eau ge pou tola te la uluva la luma te Tete sesele, 36tiele mai eau e Latula ge vagoilo amutou taku, ale amuto ge sauba seselele, amuto ge pou mai e latatu La Uru sesele, la vuhula eau lubeti amutou te la kilisi. 37Eau roviti amutou veia amuto la hilile Abraham. Eala moli amuto masagea ge bili pehoau, la vuhula la vikarakarala taku eia kama pou sesele te la ilo mutou ele. 38Eau valolo te la papaga ale eau hiloa oio te Tete. Mai amutou tai, amuto mulimuli la merera tomi te tama mutou e Satan ale kama kokorale.”

E Iesus ubi legiteu la merera veia egiteu e latatule Satan

39Goio, egite koli la vikararala te Iesus mago “E tama miteu e Abraham.”

Eala moli e Iesus vei loua giteu mago “Mai amutou e latatule Abraham sesele, tiele me amuto ge abi la vulovulole Abrahamo, eala moli ouka. 40Male, eau vimarimari le amutou te la vikarakarala ale sesele, eau loloa te La Tahalo Uruo, eala moli amuto masagea ge bili pehoaue. Eala moli e Abraham kama igigoa mai ele. 41Ale amuto igigo mai la vulovulole tama mutou ale kama kokora.”

Goio, egite vei louala mago “Ko, e tatila miteu kama savu amiteu te la gauru. Amiteu e tama miteu isa moli, La Tahalo Uru.”

42Goma, e Iesus vei loua giteu mago “Mai ge amutou e latatu La Tahalo Uru seseleo, amuto ge masageau, la vuhula eau loio seseleti te Tete, eau gomai tamutoue. Eau kama gomai te la masasagala taku moli, ouka. Eia sesele baha taroau somaie. 43Ilava amuto kama matagaga tigi te la vikarakarala taku e? La vuhu la vareagila tamutou ele eia loio te Satan moli, eia sugu roboti la hova la gavusa mutou, eala amuto kama matagaga tigi te la merera taku. 44Amutou e latatule tama mutou e Satan. Eala amuto vagari sesele veia ge tilimuli la masasagala te la tiale tama mutou ele. Alaurati eia la tahalo la bili peho la valalua, me eia kama tilimuli la vulovulo ale matata, la vuhula la vulovulo la visigologolola moli eia oio volu tetala. Eia la tahalo la visigolola sesele, me eia e tama la vulovulo la visigologololale. 45Eala moli eau veipalala la vikararala ale sesele, eala moli amuto kama roromuli la vikararala takue. 46Ere tahalo isa kabili tamutou ele eia koramulia ge toi pala isasa la iruru omai taku, e? Eala moli mai eau valolo me la vikararala ale sesele, ilava amuto kama roromuli la vikararala taku, e? 47Egiteu e latatu La Tahalo Uru sesele, egite roromuli la vikarakarala te La Tahalo Uru ele. Amuto kama tetala, eala amuto kama roromulimuli la vikarakarala tetalale.”

E Iesus veia pala muga te la imamala te Abraham, eia oioti

48Goio, egiteu e Iuda koli la vikararala tetala mago “A ge, amite veia eme la mumugu la tau Sameria moli ge! La hitu ale kama kokora isa oio pou taumele. Eala la vikararala tamiteu palati taumele eia sesele moli, eme la tahalo la pauala moli.”

49Goma, e Iesus koli lou la vikararala tegiteu ele mago “Eau la hitu ale kama kokora isa kama pou takue, ouka. Eau togo e Tete, eala moli amuto kama togoau, amuto vile pasiau. 50Eau kama vaisale rivurivu lou eau. La Tahalo isasa moli sekela masagea ge vauruau, La Uru moli ale la vuhu la viputumulila tomi. Eia ge mata muli la gabutatalala tamutou somai taku, 51me eau vei seselea mutou maie veia mai ge la tahalo isasa eia ge roromuli tigi la vikararala taku, tetala ge la mahulila ale sesele, eia kama ge peho lou.”

52Tiele, egiteu e Iuda loloa mai ele, egite goio vei louala mago “Ale amite rovi seseletimei ele, la hitu ale kama kokora isa pouti taumele. E tama miteu e Abraham pehoti, me egiteu la bilalaha te La Uru ale pala tai peho tomitio. Ale eme veitia maie ‘Mai la tahalo isasa ge roromuli la vikarakarala taku, eia kama ge peho lou!’ 53Ale mave, e? Soioge eme uru te tubu gatou e Abraham, ia? Eia pehoti, me egiteu la bilalaha ale pala tai peho tomitio. Eme soioge veia eme ere?”

54Goio, e Iesus koli loua giteu mago “Mai eau ge vaisale rivu lou la isagu, la isagu ge la golu bulalahu moli. Eala moli e Tete sesele vahiliti la isagu. Ale moli amuto totoia veia eia La Tahalo Uru tamutouo, eala moli amuto kama rovi eia. 55Eau moli rovi tigia. Mai eau ge veia maie veia eau kama rovi e Tete, eau tai ge la tahalo la visigolola mai amutou ele. Eala moli eau rovi seselea, me eau roromuli tigi sesele la vikararala tetalale. 56E tubu mutou e Abraham, eia sagege seseleeia eia ge hilo la guluvi taku. Goma eia hilotia, me eia sagege pepeho seseleti ovolale.”

57Goio, egiteu e Iuda veiala mago “Mave, la leavala taume souka savulu lima, soioge eme hiloti e Abraham, ia?”

58Goma, e Iesus veia giteu mago “Ale eau vei seselea mutou, ale alaura te baruata e Abraham souka sibitala, te la imamala alele eau pouti.”

59Tiele, egite lolo la vikararala tetala mai ele, egite goio abi la uati veia ge ubi leia. Eala moli e Iesus eia paru keke taro moli egiteu ele, eia galiti sogalao.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index