Vyhľadávací formulár

Luk 20

Egite tahi e Iesus veia ere sesele veiala veia eia ge igo la igogolu tetala

(Matiu 21:23-27; Mark 11:27-33)

1Te la haro isasa, e Iesus pou oio la luma la lotu, eia vimari egiteu la valalua me hatavivile tomi, eia valolo tai egiteu te la valolo ale taritigi te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru. Goio egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, egiteu la tahalo la mari, me egiteu la ururu isahari tai tegiteu e Iuda, egite goio tuga tavu e Iesus, 2egite tahia mago “Ere sesele veiamu veia eme ge igo la igogolu taume mai ele? Eme igoa oio te la isale ere sesele?”

3E Iesus goio kolia giteu mago “Eau tai ge tahia mutou isa la tilahi. Amuto ge veiagu, 4e Ioanes la tahalo la vuluhi, la vuluhi tetala, eia loata te La Uru uka eia la paga te la vovo moli?”

5Tio, eia goio tahi egiteu mai ele kaluvu, egite goio vipigi vulo baoli legiteu, egite veia maie mago “Mai etato ge toia veia la vuluhi te Ioanes eia loata te La Uru, eia ge tahi rivu lou etatou mago ‘Me mai ele, ilava amuto kama taua la ilo mutou soio tetala?’ 6Eala moli mai etato ge tahi taro e Ioanes mago ‘La vuluhi tetala eia la paga moli te la vovo’, tio la valalua ge igo totolo, egite ge hiliti, egite ge dumu vulo letatou la uati, la vuhula egite tomi gabu tikumu e Ioanes veia eia isa la bilalaha sesele loata te La Uru.”

7Tio, egite goio marapa seseleti mai ele, egite goio veiale Iesus mago “Amite kama rovi seselea veia la vuluhi te Ioanes, eia loio sesele tere.”

8Tio, e Iesus goio veia giteu mago “Olo, eau tai kama ge vei matagagea mutou veia ere sesele baheau veia eau ge igo la igogolu taku.”

La vikarara la tilovo tegiteu la bilalaha ale baumuli gegeru la mahuma la vaen

(Matiu 21:33-46; Mark 12:1-12)

9E Iesus goio vei loua giteu la valalua me hatavivile isa lou la vikarara la tilovo maie mago “La tahalo isasa, eia galu la mahuma la vaen tetala, eia goio sugu taroa giteu la valalua isahari ale egite kama tahola la magasa, veia egite ge tau la uati soio tetala, egite ge igogolu muga oio te la mahuma tetalale, veia mai la vaen ge vua, egite ge lele luea giteu la mapa ovola. Eia sugu taroa giteu la magasa tetala mai ele kaluvu, eia goio hiliti taro egiteu, eia tuga soio te la mautu isa ale malau, eia goio pouti ovolae. 10Mulimuli la imamala guvi ale la vavua la vaen ge maosa oio vola, eia goio baha la bilalaha tetala isasa veia eia ge goio tegiteu, eia ge abi tomi la uati ale tetala sesele, te la vavua la vaen te la mahuma tetalale. Eala moli egite kue gegeru la bilalaha tetala, egite goio baha taro rivua, e maura kavelevele viruru sesele moli. 11Goio eia baha lou isa la bilalaha tetala soio tegiteu, eala moli egite goio kue gegeru sesele loua, egite igo mahela sesele e maura, egite goio baha taro rivu loua, eia tai kavelevele moli. 12Goio, e taho la mahuma, eia baha lou la vaitolu la bilalaha tetala, egite goio ubia, egite bolea, pigia sogala.

13“Goio, e taho la mahuma eia gabutatala maie mago ‘Eau ge igo la rova sesele soio tegiteu la valalua alele? Ale eau ge baha e latugu la riau, egite ge togoa, la vuhula eia e latugu sesele.’

14“Eala moli egiteu hiloa mai ele veia e latula loioti, egite goio viputumulia maie mago ‘Ale e latula seseleti loiole, la magasa tomi ale te tamala, eia ge mulimuli ge taholea. Etato ge bili taroa, la magasa tomi ale tetalale, etato ge taholea.’ 15Tio egite goio igo seselea mai ale egite veitia, egite goio lao tolea, egite bolea soio, egite pigia sogala, goio egite bili seseletiao.

“Tio, mave, e taho la mahuma ge loio, eia ge igo egiteu la valalua la gima tetala mave? 16Eia ge guvi, eia ge bili taro tomi egiteu la valalua alele, la mahuma tetala, eia ge abi poloa giteu ale isapolo.”

Tio, egite la valalua me hatavivile loloa mai ele, egite goio veiala mago “Umala seseleti.”

17Eala moli e Iesus goio mata totoro tavu egiteu, eia veia giteu mago “Me La Buk Tabu Ale Pala, la masovala soioge mave sesele ale e Devit kekesia maie:

‘La sosole magiri ale kabili,

ale egite la valalua la tiligi la luma

muku pile tarotia veia eia magoluti,

eiala moli ale igoie eia magiri,

eia sau tola la tikumu la luma tomi.’

18Eala moli eau vei seselea mutou, mai isasa eia ge boru talu la sosole la luma aleie, la tatuhala ge putua momomo sesele.”

Egite tahi lalai e Iesus te la piligi la takes soio te Sisa

(Matiu 22:15-22; Mark 12:13-17)

19Egiteu la tahalo la mari, me egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, egite rovitia veia e Iesus eia ubiti legiteu la vikarara la tilovo tetalale, eala egite masaga pepehoa veia ge lao tola mugea, eala moli egite taga la valalua me hatavivile. 20Tio egite goio mata mulimulia, egite baha taro isahari tai la valalua veia egite ge tutugoloa, egite ge tahia la tilahi isahari veia egite masaga seselea veia egite ge rovi la kilolila. Eala moli egite masaga molia veia ge lolo bakisi la merera tetala ale mave, egite ge vulo gegeru la masova la vikararala te Iesus ele, ge veipalea soio tegiteu la uru tegiteu e Rom, veia egite ge vilaia. 21Goio egite goio tutugoloa la tilahi isa maie “Tahalo La Vimari, amite rovitia veia la vikarakarala tomi taume, eia matata moli, eme kama taho bebebe loio te isasa, eme tovo tataho sesele la gauru te La Uru. 22Eala amite veia ge tahi matagagame maie ‘Mai etatou e Iuda ge pigi la takes soio te Sisa, etato poloti la merera te Moses, ka ouka?’”

23Eala moli e Iesus rovitia veia egite masagea veia tutugoloa, tio eia goio veia giteu mago 24“Abiagu isa somai e kina, eau ge hiloa.” Egite goio abiale Iesus e kina isasa mai ale eia masagea, tio eia goio tahiti egiteu mago “Omai te kinae, amuto hilo la halulule ere, me la isale ere tai egite kekesia omai ovolale?”

25Egite goio koliala mago “Ale la halulule Sisa, me la isale Sisa tai egite kekesia oio vola.”

Tio, eia goio veia giteu mago “Ioge, amuto ge abiale Sisa la papaga ale te Sisa sesele, me amuto ge abia La Tahalo Uru la papaga ale tetala sesele tai.” 26Tio oio vola, egite hiloa veia egite kama koramulia ge vitiloa te la merera ale eia veitia giteu ele te la mata giteu la valalua me hatavivile tomi. Egite karutu sesele tai te la merera tetalale, egite goio pou makovu tomitio.

Egite tahi lalai e Iesus te la mahuli rivula

(Matiu 22:23-33; Mark 12:18-27)

27Egiteu e Sadiusi isahari, egite goio tuga tavu e Iesus veia ge tahi lalaia isa la tilahi. Egiteu la valalua alele, te la viputumulila tegiteu, egite veia mai la tahalo isa ge pehoti, eia kamati ge mahuli rivu lou. 28Goio, egite tahi e Iesus mago “Tahalo La Vimari, oio te la kekesi te Moses, eia matagagati veia mai la tahalo isa ge peho taro e rutula, e latu girua ge ouka, tio e tarila ge puli loua, ge savu e latu girua, ge igo la kilolile tuala ale pehoti. 29Tio egiteu e tau me tari taho vitu oio. E tua giteu puli pala muga la tavile isa, goio eia peho taroa, egira kama savu isa e latu girua. 30Tio mulimuli, la iluala puli lou la tavilele. Goio eia tai peho taroa, e latu girua ouka. 31Goio, la itolula tai goio igo loua mai moli lou ele. Tio mai moli ele, egiteu tomi ale taho vitu ele, egite peho taro tomi la tavilele, egite isa kama savu isa e latu giteu. 32Mulimulito vola, la tavile tai goio peho. 33Ale, amite ge tahime, mulimuli mai egiteu tomi ele ge mahuli rivu lou, la tavilele, eia ge rutule ere sesele? La vuhula egiteu taho vitu tomi ele pulitia.”

34Goio, e Iesus koli la tilahi tegiteu maie mago “La valalua me hatavivile te la vovo, egite vipulipuli, 35eala moli egiteu ale maroka, ale La Uru mulimuli ge vimahuli rivu lou egiteu te la imamala la mahuli rivula, egite kamati ge vipulipuli. 36Me egite kamati ge rovi tai la pileho. La vuhula egite ge maiti egiteu la angelo. Egite ge mai e latatu La Tahalo Uru, egite mai la vavua la mahuli rivula sesele. 37Eala moli eia matagagati tegatou veia egiteu ale pehoti, egite ge mahuli rivu lou, mai La Buk Tabu Ale Pala eia veipalatia te la veimulipolola te Moses, ale eia hilo la popopo la obu, la havi gutua, eia kama goho. Oio te la merera te Moses ale ovolale, eia goio toi La Tahalo Uru veia eia ‘La Urule Abraham, La Urule Isak, me La Urule Iakob.’ Ale, eia matagagati mai ele veia eia toi legiteu ale pehoti mai ale egite so mahulihuli. 38La Uru, eia kama La Uru giteu ale pehoti, ouka, eia La Uru giteu ale la kalulu giteu oio mahuli. Oio te la matala, la valalua me hatavivile tomi ale pehoti, egite mai ale so mahulihuli.”

39Egiteu la tahalo la mari isahari, egite oio popou ele, egite lolo la merera te Iesus mai ele, 40egite goio veiala mago “Tahalo La Vimari, taritigi pepeho sesele la merera taume ele, eia kama galo!” Me oio moli ovolale, egite isa kamati tahi loua isa la tilahi, egite tomi tagatia.

E Iesus tahi egiteu e pariseo veia e Kraist eia e latule ere sesele?

(Matiu 22:41-46; Mark 12:35-37)

41Goio, e Iesus goio tahi egiteu e pariseo isa la tilahi mago “Ilava sesele egiteu usu kauale Kraist veia eia e latule Devit? 42La vuhula e Devit sesele te La Buk Tabu Ale Pala, oio te la buk la bilau, oilo vola eia veia maie:

La Tahalo uru, eia veitia La Uru taku mago

‘Eme ge pou la pulolou la uru

omai te la baligu e gata,

43eau ge pigi egiteu la gima taume

sotalo la uluva la vahamu,

eme ge soa kurukuru egiteu!’

44Tio oio volale, eau ge tahi amutou, mai e Devit ge toi le Kraist veia eia La Uru tetala, ilava sesele amuto ge vulo loua veia e Kraist eia e tubule Devit?”

E Iesus vile la vulovulo giteu la tahalo la mari

(Matiu 23:1-36; Mark 12:38-40)

45Egiteu la valalua me hatavivile usu pepeho oio magirigiri, laba gelegele la merera te Iesus, eia goio vulo gele tavu egiteu la valalua la vimari tetala, eia veia giteu mago 46“Amuto ge vibaumuli tigi tegiteu la tahalo la mari. Egite lavalava malalau sotalo, egite tatuga te la tia la mautu veia la valalua ge laharoa giteu, veia egite ge pou te la ilali, veia mai egite ge lotu tai, egite masaga molia veia ge pou te la pulolou tegiteu la ururu. 47Egite tutugolo e maura miteu la tavile la baharu, egite pakali la uati me la magasa tegiteu, eala moli egite ge goio ge pou tabaa pepeho lou te la kilaka te la mata giteu la valalua tomi, veia la valalua ge isu egiteu, egite vei tataho egiteu. Mulimuli egite ge poga tavu la kiloli la iruru tegiteu ale vagari sesele, ale ge koramuli sesele la vulovulo giteu ale kama kokorale.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index