Vyhľadávací formulár

GÉNESIS 36

Iteipan ixhuihua Esaú

1Huan ya ni iteipan ixhuihua Esaú catli nojquiya itoca Edom.

2Esaú mosihuajti ininhuaya sihuame catli ehuaj tlali Canaán. Isihuajhua inintoca eltoya Ada, iichpoca Elón nopa heteo tlacatl, huan Aholibama, iichpoca Aná huan iixhui Zibeón nopa heveo tlacatl. 3Huan nojquiya mosihuajti ihuaya Basemat, iichpoca Ismael, huan isihua icni Nebaiot.

4Huan Ada quimacac Esaú se icone catli itoca Elifaz. Huan Basemat quitlacatilti Reuel, 5huan Aholibama quintlacatilti Jeús, Jaalam huan Coré. Ya ni iconehua Esaú catli tlacatque quema noja itztoya ipan tlali Canaán.

6Huan Esaú quincuitejqui isihuajhua, itlaca conehua huan isihua conehua huan itequipanojcahua huan yajqui ipan seyoc tlali para moiyocaquixtis tlen iicni, Jacob. Quinhuicac ihuaya nochi itlapiyalhua huan nochi tlamantzitzi catli quisansejcotilijtoya ipan Canaán. 7Nelmiyac quipiyayayaj nochi ome icnime hasta ayacmo hueliyayaj itztoque san sejco. Nopa tlali catli ipan itztoyaj amo quinaxiliyaya para quintlamacase inintlapiyalhua. 8Yeca Esaú catli nojquiya quitocaxtiyayaj Edom yajqui itztoti campa tepeyo ipan tlali Seir.

9Nica eltoc inintoca iteipan ixhuihua Esaú catli quintocaxtijque edomitame. Inijuanti itztoyaj campa tepeyo ipan nopa tlali catli itoca Seir.

10Inintoca iconehua Esaú elque Elifaz huan Reuel.

Elifaz elqui icone isihua, Ada, huan Reuel elqui icone isihua, Basemat.

11Iconehua Elifaz elque Temán, Omar, Zefo, Gatam huan Senaz.

12Elifaz quipixqui se isihua tequipanojca catli itoca Timna catli quimacac se icone catli quitocaxti Amalec. Huan iconehua Elifaz elque iixhuihua Esaú huan isihua, Ada.

13Huan iconehua Reuel elque:

Nahat, Zera, Sama huan Miza. Inijuanti elque iixhuihua Basemat nopa seyoc isihua Esaú.

14Huan Esaú quinpixqui iconehua ica isihua catli itoca eliyaya Aholibama catli elqui iichpoca Aná huan iixhui Zibeón. Inintoca ininconehua elque:

Jeús, Jaalam huan Coré.

15Ama nimitzilhuis nopa tlayacanani ipan iteipan ixhuihua Esaú.

Ipan iconehua Elifaz, iachtihui ejca Esaú, elque:

Tlayacanani Temar, Omar, Zefo, Cenaz, 16Coré, Gatam huan Amalec. Nochi ya ni elque tlayacanani ipan iteipan ixhuihua Elifaz ipan tlali Edom. Huan nochi inijuanti elque iteipan ixhuihua Ada, isihua Esaú.

17Huan iconehua Reuel, icone Esaú, elque:

Tlayacanani Nahat, Zera, Sama huan Miza. Inijuanti tlayacanque ipan iconehua Reuel ipan tlali Edom huan elque iixhuihua Basemat, isihua Esaú.

18Iconehua Esaú ica isihua Aholibama, iichpoca Aná, elque:

Tlayacanani Jeús, Jaalam huan Coré. Inijuanti quinyacanque iniixhuihua.

19Nochi inijuanti elque nopa tlayacanani ipan iteipan ixhuihua Esaú o Edom. Huan sesen inijuanti mochijqui se hueyi familia ica miyac masehualme.

20Iconehua Seir, nopa horeo tlacatl catli itztoyaj ipan nopa tlali, elque:

Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, 21Disón, Ezer huan Disán. Ya ni elque tlayacanani tlen horeos catli elque iixhuihua Seir ipan tlali Edom.

22Iconehua Lotán elque:

Hori huan Hemam. Huan Timna elqui isihua icni Lotán.

23Iconehua Sobal elque:

Alván, Manahat, Ebal, Sefo huan Onam.

24Iconehua Zibeón elque:

Aja huan Aná. Aná elqui catli quipanti campa meya atl totonic ipan nopa huactoc tlali quema quinmocuitlahuiyaya iburrojhua itata.

25Iconehua Aná elque:

Disón huan se isihuapil catli itoca Aholibama.

26Iconehua Disón elque:

Hemdán, Esbán, Itrán huan Querán.

27Iconehua Ezer elque:

Bilhán, Zaaván huan Acán.

28Iconehua Disán elque:

Uz huan Arán.

29Nopa tlayacanani tlen horeos elque:

Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, 30Disón, Ezer huan Disán. Ya ni elque inintlayacancahua nopa horeos ipan sesen pilaltepetzitzi ipan tlali Seir.

Nopa tlanahuatiani ipan tlali Edom

31Nica quiijtohua inintoca nopa huejhueyi tlanahuatiani catli tlanahuatijque ipan tlali Edom achtihuiya quema israelitame ayamo quipiyayayaj se tlanahuatijquetl:

32Bela, icone Beor, elqui tlanahuatijquetl ipan Edom huan ialtepe itoca eliyaya Dinaba.

33Quema Bela mijqui, pejqui tlanahuatía Jobab, icone Zera, catli hualayaya pilaltepetzi Bosra.

34Quema Jobab mijqui, tlanahuati Husam catli hualajqui altepetl Temán.

35Quema Husam mijqui, pejqui tlanahuatía Hadad, icone Bedad, catli quintlanqui nopa tlali Madián ehuani quema quinamiquicoj ipan tlali Moab. Yaya hualajqui altepetl Avit.

36Quema mijqui Hadad, pejqui tlanahuatía Samla catli hualayaya Masreca.

37Quema Samla mijqui, pejqui tlanahuatía Saúl catli hualayaya Rehobot, nopa pilaltepetzi catli eltoc nechca ateno.

38Quema Saúl mijqui, tlanahuati Baal Hanán catli eliyaya icone Acbor.

39Huan quema mijqui Baal Hanán, tlanahuati Hadad. Ialtepe Hanán itoca eliyaya Pau huan Mehetabel catli eliyaya iichpoca Matred huan iixhui Mezaab elqui isihua.

40Nica eltoc inintoca itlayacanca teipan ixhuihua Esaú huan sesen inijuanti quiyacanque ihueyi familia huan campa sesen tlayacanque ipan nopa altepetl catli quihuicac inintoca. Inintoca eltoc:

Timna, Alva, Jetet, 41Aholibama, Ela, Pinón, 42Cenaz, Temán, Mibzar, 43Magdiel huan Iram. Nochi ni tlacame tlayacanque ipan tlali Edom catli quihuicac itoca ininhuejcapan tata, Esaú. Huan sese altepetl catli iniaxcahua quihuicac itoca itlayacanca ixhui catli tlayacanqui nopona.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index