Vyhľadávací formulár

GÉNESIS 7

Nopa tlahuel miyac atl

1Teipa TOTECO quiilhui Noé: “San ta tlen nochi masehualme catli ama itztoque tijchihua catli xitlahuac. Yeca xicalaqui ipan cuaacali ininhuaya mosihua huan moconehua. 2Xiquinhuica mohuaya chicome oquichme huan chicome sihuatzitzi tlen nochi tlamantli tlapiyalme catli cuali para tlacajcahualistli. Pero xijhuica san se oquichtli huan se sihuatzi tlen nopa tlapiyalme catli amo motequihuíaj para tlacajcahualistli. 3Nojquiya xiquinhuica chicome oquichme huan chicome sihuatzitzi tlen nochi tlamantli totome para amo polihuis ininxinajcho ipan tlaltipactli. 4Pampa ica chicome tonali nijchihuas ma tlaquiyahui, huan tlaquiyahuis para 40 tonali huan 40 yohuali. Quej nopa niquinpolihuiltis nochi catli yoltoque catli niquinsencajtoc ipan ni tlaltipactli.”

5Huan Noé quichijqui nochi quen TOTECO quinahuatijtoya.

6Huan Noé quipiyayaya 600 xihuitl quema momanqui nochi nopa miyac atl para quiatzonpolihuiltis tlaltipactli. 7Huan Noé calajqui ipan cuaacali ininhuaya iconehua, isihua huan iyexhua para momanahuise tlen nopa miyac atl catli hualas. 8Huajca ojome hualajque nochi nopa tlapiyalme campa Noé. Hualajque tlapiyalme catli cuali para tlacajcahualistli huan catli amo cuali para tlacajcahualistli, catli patlanij huan catli mohuahuatatzaj. 9Ojome nochi hualajque campa Noé huan calajque ipan cuaacali. Calajque se oquichtli huan se sihuatzi tlen sesen tlamantli tlapiyali quen Toteco Dios tlanahuatijtoya.

10Huan ica chicome tonali hualajqui tlahuel miyac atl ipan tlaltipactli. 11Quema Noé quipiyayaya 600 xihuitl, ipan nopa 17 tonali tlen nopa ompa metztli tlapojqui nochi amelme campa meyayaya nopa atl catli onca tlatzintla huan tlahuel pejqui toponi atl. Huan pejqui huetzi nelía miyac atl catli amo moquetzqui. 12Huan para 40 tonali huan 40 yohuali huetziyaya atl ipan tlaltipactli. 13Quena, ipan san se nopa tonal quema pejqui huetzi atl, Noé calajqui ipan cuaacali ihuaya iconehua, Sem, Cam huan Jafet. Huan ihuaya isihua huan eyi iyexhua. 14Huan ininhuaya calajque nochi tlamantli tecuanime catli mosisiníaj, huan tlapiyalme catli maxojtzitzi, huan nochi catli mohuahuatatzaj tlalchi huan nochi tlamantli totome. 15Nochi tlapiyalme calajque ihuaya Noé ipan cuaacali ica ininhuical. 16Calajqui se oquichtli huan se sihuatzi quen Toteco Dios quinahuatijtoya Noé. Teipa TOTECO quitzajqui ipuerta nopa cuaacali.

17Huan para 40 tonali san atl hualayaya. Huan quema pejqui tlejco nopa atl, nopa cuaacali motlananqui huan pejqui aixco nemi. 18Huan nopa atl noja más tlejcoc huan tlahuel huejcatla mochijqui, pero nopa cuaacali nejnentiyajqui aixco. 19Huan teipa noja más tlejcotiyajqui hasta quinatzonpolihuilti nopa tepeme catli más huejcapantique ipan tlaltipactli. 20Huan teipa quema ya quitzactoya nopa tepeme noja tlejcoc nopa atl seyoc chicueyi metros iixco nopa tepeme. 21Yeca quej nopa mijque nochi catli itztoyaj ipan tlaltipactli. Mijque nochi totome, huan tecuanime catli mosisiníaj huan tlapiyalme catli maxojtzitzi. Nojquiya mijque nochi tlamantli piltlapiyaltzitzi catli mohuahuatatzaj tlalchi huan nochi masehualme. 22Nochi catli itztoyaj ipan tlaltipactli catli tlaijiyotilanayayaj mijque. 23San Noé huan nochi catli itztoyaj ipan cuaacali mocajque. Nochi sequinoc quinpolihuilti. Nochi masehualme, tlapiyalme, totome huan nochi catli mohuahuatatzaj mijque. 24Huan nopa atl quitzonpolihuilti nochi tlaltipactli para 150 tonali.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index