Vyhľadávací formulár

1 โครินธ์ 12

ของ​ประทาน​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์

1ปี้น้อง​ตังหลาย ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​ต้าน​เข้าใจ๋​เรื่อง​ของ​ประทาน​จาก​พระวิญญาณ 2หมู่​ต้าน​ก็​ฮู้​อยู่​แล้ว​ว่า ตะก่อน​ต๋อน​ตี้​ยัง​บ่ฮู้จัก​พระเจ้า​นั้น หมู่​ต้าน​ก็​โดน​จุล่าย​หื้อ​หลง​ตาง​ไป​ไหว้​ฮูป​เคารพ​ตี้​อู้​บ่ได้ 3ย้อน​จาอั้น​ข้าพเจ้า​ขอ​บอก​หื้อ​ฮู้​ไว้​ว่า คน​ตี้​อู้​โดย​มี​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​จะ​บ่อู้​ว่า “ขอ​หื้อ​พระเยซู​ถูก​สาป​แจ้ง” กับ​บ่มี​ใผ​อู้​ได้​ว่า “พระเยซู​เป๋น​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า” นอกจาก​อู้​โดย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์

4ของ​ประทาน​นั้น​มี​ต่าง​กั๋น​ไป แต่​มา​จาก​พระวิญญาณ​องค์​เดียว​กั๋น 5ก๋าน​ฮับใจ๊​พระเจ้า​ก็​มี​ต่าง​กั๋น​ไป แต่​ก็​ฮับใจ๊​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​องค์​เดียว​กั๋น 6ก๋าน​งาน​ก็​มี​ต่าง​กั๋น​ไป แต่​มี​พระเจ้า​องค์​เดียว​กั๋น​ตี้​เยียะ​งาน​หมู่​นี้​ผ่าน​ตาง​กู้​คน 7กู้​คน​ได้ฮับ​ของ​ประทาน​จาก​พระวิญญาณ​เปื้อ​เป๋น​ประโยชน์​ฮ่วม​กั๋น 8พระวิญญาณ​หื้อ​คน​นึ่ง​อู้​ถ้อยกำ​ตี้​มี​ปั๋ญญา กับ​พระวิญญาณ​องค์​เดียว​กั๋น​นั้น​ก็​หื้อ​แหม​คน​นึ่ง​อู้​ถ้อยกำ​ตี้​มี​ความ​ฮู้ 9พระวิญญาณ​องค์​เดียว​กั๋น​นี้​ละ​ตี้​หื้อ​แหม​คน​มี​ความ​เจื้อ หื้อ​แหม​คน​สามารถ​ฮักษา​โรค​ได้ 10หื้อ​คน​นึ่ง​เยียะ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​ได้ หื้อ​แหม​คน​อู้​ถ้อยกำ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า​ได้ หื้อ​แหม​คน​ฮู้​ว่า​สิ่ง​ใด​มา​จาก​พระเจ้า​สิ่ง​ใด​บ่ใจ้ กับ​หื้อ​แหม​คน​อู้​ภาษา​อื่นๆ กับ​หื้อ​แหม​คน​แป๋​ภาษา​หมู่​นั้น​ได้ 11ตึงหมด​นี้​ก็​มา​จาก​พระวิญญาณ​องค์​เดียว​กั๋น กับ​พระองค์​ก็​หื้อ​ของ​ประทาน​แต่​ละ​คน​ต๋าม​ตี้​พระองค์​หัน​สมควร

เฮา​เป๋น​ตั๋ว​เดียว​กั๋น​ใน​พระคริสต์

12ก็​เหมือน​กับ​ตั๋วๆ​เดียว​ตี้​มี​หลาย​ส่วน​อยู่​ตวย​กั๋น เถิงแม้​จะ​มี​หลาย​ส่วน แต่​ตึงหมด​ก็​ยัง​เป๋น​ตั๋ว​เดียว​กั๋น ตั๋ว​ของ​พระคริสต์​ก็​เป๋น​จาอั้น 13ย้อน​ว่า​บ่ว่า​จะ​เป๋น​จาว​ยิว​กาว่า​จาว​กรีก เป๋น​ขี้ข้า​กาว่า​มี​อิสระ กู้​คน​ก็​ได้ฮับ​บัพติศมา​โดย​พระวิญญาณ​องค์​เดียว เปื้อ​หื้อ​เป๋น​ส่วน​นึ่ง​ของ​ตั๋ว​เดียว​กั๋น เฮา​กู้​คน​ก็​ได้ฮับ​พระวิญญาณ​องค์​เดียว​กั๋น​อยู่​ใน​เฮา

14ตั๋ว​บ่ได้​มี​ก้า​ส่วน​เดียว แต่​มี​หลายๆ ส่วน 15ถ้า​ตี๋น​จะ​อู้​ว่า “เฮา​บ่ใจ้​มือ เฮา​เลย​บ่ใจ้​เป๋น​ส่วน​นึ่ง​ของ​ตั๋ว” เถิง​จะ​อู้​จาอั้น​ก็​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​ตี๋น​เลิก​เป๋น​ส่วน​นึ่ง​ของ​ตั๋ว​ได้ 16ถ้า​หู​จะ​อู้​ว่า “เฮา​บ่ใจ้​ต๋า เฮา​เลย​บ่ใจ้​เป๋น​ส่วน​นึ่ง​ของ​ตั๋ว” เถิง​จะ​อู้​จาอั้น​ก็​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​หู​เลิก​เป๋น​ส่วน​นึ่ง​ของ​ตั๋ว​ได้ 17ถ้า​ตั๋ว​เป๋น​ต๋า​ตึงหมด เฮา​จะ​ได้ยิน​ได้​จาใด กาว่า​ถ้า​มี​ก้า​หู​เต้าอั้น เฮา​จะ​ดม​กลิ่น​ได้​จาใด​กั๋น 18ตี้​เป๋น​จาอี้​ก็​ย้อน​พระเจ้า​จัด​แต่​ละ​ส่วน​หื้อ​อยู่​ใน​ตั๋ว​ต๋าม​ตี้​พระองค์​ก๋ำหนด​ไว้ 19ถ้า​ตั๋ว​มี​ก้า​ส่วน​เดียว​เต้าอั้น จะ​เป๋น​ตั๋ว​ได้​จาใด 20แต๊ๆ แล้ว มี​ส่วน​ต่างๆ หลาย​ส่วน แต่​ก็​ยัง​เป๋น​ตั๋ว​เดียว​กั๋น

21จาอั้น ต๋า​จะ​อู้​กับ​มือ​ว่า “เปิ้น​บ่ต้องก๋าน​ตั๋ว” ก็​บ่ได้ กาว่า หัว​จะ​อู้​กับ​ตี๋น​ว่า “เปิ้น​บ่ต้อง​ก๋าน​ตั๋ว” ก็​บ่ได้ 22แต่​หลายๆ ส่วน​ใน​ตั๋ว​ตี้​ผ่อ​เหมือน​ว่า​บ่แข็งแฮง ก็​ยัง​จ๋ำเป๋น​สำหรับ​จีวิต 23กับ​บาง​ส่วน​ตี้​เฮา​กึ๊ด​ว่า​บ่มี​ก้า เฮา​ก็​ยัง​ฮักษา​อย่าง​ดี​ตี้​สุด กับ​ส่วน​ตี้​เฮา​อาย​ตี้​จะ​อวด เฮา​ก็​ยัง​เอา​ใจ๋​ใส่​อย่าง​ดี​ตี้​สุด 24แต่​ส่วน​ตี้​ดี​งาม​แล้ว ก็​บ่ต้อง​เอา​ใจ๋​ใส่​หื้อ​นัก​แหม พระเจ้า​เป๋น​ผู้​ตี้​จัด​วาง​ส่วน​ต่างๆ ของ​ตั๋ว​โดย​หื้อ​ส่วน​ตี้​ต่ำต้อย​ได้ฮับ​เกียรติ​นัก​ขึ้น 25เปื้อ​บ่หื้อ​มี​ก๋าน​แตกแยก​กั๋น​ใน​ตั๋ว แต่​หื้อ​ส่วน​ต่างๆ เอา​ใจ๋​ใส่​เซิ่ง​กั๋น​และ​กั๋น​เต้า​กั๋น​หมด 26ถ้า​ส่วน​ใด​ส่วน​นึ่ง​เจ็บ ส่วน​อื่นๆ ตึงหมด​ใน​ตั๋ว​ก็​เจ็บ​ไป​ตวย ถ้า​ส่วน​ใด​ส่วน​นึ่ง​ได้ฮับ​เกียรติ ส่วน​อื่นๆ ตึงหมด​ก็​ฮ่วม​จื้นจม​ยินดี​ไป​ตวย

27หมู่​ต้าน​ก็​เป๋น​ตั๋ว​ของ​พระคริสต์ แต่​ละ​คน​ก็​เป๋น​ส่วน​นึ่ง​ของ​ตั๋ว​นั้น 28พระเจ้า​ได้​แต่งตั้ง​คน​ของ​พระองค์​กู้​คน​ไว้​ต๋าม​หน้าตี้​คือ นึ่ง อัครทูต สอง ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า สาม อาจ๋ารย์ ต่อ​จาก​นั้น​ก็​คือ คน​ตี้​เยียะ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​ได้ ต่อ​มา​ก็​คือ​คน​ตี้​ฮักษา​โรค​ได้ คน​ตี้​จ้วยเหลือ​คน​อื่น คน​ตี้​เป๋น​หมู่​ผู้​นำ กาว่า​หมู่​ตี้​อู้​ภาษา​อื่นๆ 29กู้​คน​เป๋น​อัครทูต​ตึงหมด​กา กาว่า​กู้​คน​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตึงหมด​กา กาว่า​กู้​คน​เป๋น​อาจ๋ารย์​กั๋น​หมด​กา กาว่า​กู้​คน​เยียะ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​ได้​หมด​กา 30กู้​คน​ฮักษา​โรค​ได้​ตึงหมด​กา กาว่า​อู้​ภาษา​อื่นๆ​ได้​กั๋น​กู้​คน​กา กาว่า​แป๋​ความหมาย​ของ​ภาษา​นั้น​ได้​กั๋น​กู้​คน​กา 31ขอ​หื้อ​ต้าน​ฮิ​หา​ของ​ประทาน​ตี้​สำคัญ​ตี้​สุด

เปาโล​สอน​เรื่อง​ความ​ฮัก

ข้าพเจ้า​จะ​จี๊​หื้อ​หมู่​ต้าน​หัน​เถิง​ตาง​ตี้​ดี​ตี้​สุด