Vyhľadávací formulár

1 เปโตร 5:12

กำ​ส่ง​ต๊าย

12ข้าพเจ้า​ได้​เขียน​จดหมาย​สั้นๆ ฉบับ​นี้​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน​ผ่าน​ตาง​สิลวานัส เซิ่ง​ข้าพเจ้า​ถือ​ว่า​เขา​เป๋น​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​ซื่อสัตย์​ใน​พระคริสต์ ข้าพเจ้า​เขียน​มา​เปื้อ​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​กับ​หมู่​ต้าน กับ​เป๋น​พยาน​ได้​ว่า สิ่ง​ตี้​เขียน​มา​ตึงหมด​นี้​เป๋น​พระคุณ​ตี้​แต๊​จริง​ของ​พระเจ้า หื้อ​หมู่​ต้าน​มั่นคง​ใน​พระคุณ​นี้​เต๊อะ