Vyhľadávací formulár

2 โครินธ์ 6:16

16กาว่า​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า​จะ​มี​ฮูป​เคารพ​ตั้ง​อยู่​ตวย​ได้​จาใด ย้อน​เฮา​เป๋น​เหมือน​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​จีวิต​อยู่ อย่าง​ตี้​พระเจ้า​ได้​อู้​ไว้​ว่า

“เฮา​จะ​อยู่​กับ​หมู่​เขา กับ​จะ​เตียว​อยู่​กับ​หมู่​เขา

เฮา​จะ​เป๋น​พระเจ้า​ของ​หมู่​เขา

กับ​เขา​ก็​จะ​เป๋น​คน​ของ​เฮา”