Vyhľadávací formulár

กาลาเทีย 3:20

20แต๊ๆ แล้ว ถ้า​มี​หลาย​ฝ่าย​ก็​จ๋ำเป๋น​ต้อง​มี​คน​ก๋าง แต่​พระเจ้า​ได้​หื้อ​พระสัญญา​กับ​อับราฮัม​โดย​พระองค์​เอง จึง​บ่ต้อง​มี​คน​ก๋าง