Vyhľadávací formulár

มาระโก 9:43

43ถ้า​มือ​ของ​ต้าน​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​ต้าน​เป๋น​บาป ก็​หื้อ​กก​ขว้าง​เหีย ย้อน​ว่า​ถ้า​มี​มือ​กุด​แต่​ยัง​มี​จีวิต​นิรันดร์ ยัง​ดี​เหลือ​มี​มือ​ตึง​สอง​ข้าง​ดี​ครบ​หมด แต่​ต้อง​ตก​หม้อหน้าฮก​ตี้​มี​ไฟ​ไหม้​บ่ฮู้จัก​ดับ