Vyhľadávací formulár

มัทธิว 12:50

50ย้อนว่า​คน​ตี้​เยียะ​ตวย​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระบิดา​ของ​เฮา​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์ คน​นั้น​ก็​เป๋น​ปี้น้อง​กับ​เป๋น​แม่​ของ​เฮา”