Vyhľadávací formulár

Jon 6:25

Yesu ivonakiiyaragha da tuna na yawasa vavina.

25Damsi toka nevanai Yesu ipanani ma ivi tarakiiyanei bo, “Bada, avi maranai kunekiibau wike?”