Vyhľadávací formulár

Aposolo 10

Angelo zo meni Koniliora nana kei awenu ginua.

1Sisaria nate ema zo noisonua zazo nuso Konilio. Nu Itali zebura soldia amira zo. Nu soldia 100 amira dia noisonua awa. 2Nu ata awiso nuso nukare Anutu sou inoise etutiro noisowa awa. Ago inoise Yuda ema bama bogamasa amire dumi pumai bua dainiro inoise Anutura nana eyaya begomo sai gege toise noisonua awa. 3Ago inoe waiko be zore tuwe 3 klok amire nu seka itise atua ine wero Anutura angelo zo meni nuso nana sora toinu ginua awa. Ago gosinoinu angelo meni zazo nuso zawa sero ego senua awa, “Konilio.” 4Zawa senu ua inoise azu wero titibi awero ego senua awa, “Tua, nogoro tosi?” Ago senu angelo meni numore ego senua awa, “Isa nisore dumi pumai nisore Anutura nana bayawi giro yaba inowia. 5Are ni soumai eni iyetasa bamu Yopa nate niro ema zo zazo nuso Simon Petoro awa tamuro puro mare. 6Ema awa ema zo zazo nuso Simon, nu wo aiso bua inowia, amira nana sora itewia. So awa ewa bera itia.” 7Angelo ge awa tugata wero doro bamunu nu soumai nuso etore soldia nu sou inoisowa amira nana zo Tuara gera nuai amire nukare etorobara zawa senu muwa 8ge uge wero pesuniro Yopa nate iyetinu bamuwa awa.

Tua meni nena nai saramaire sienaire awa Petorore gipenua.

9Mai iyetinu susaumite ebete awinoiwa pina atinu noko susaumite nata tamamu sero inoiwa waiko soe dopenu Petoro meni begomo samu sero so tame witiro 10begomo tomite meri betero senu nena sawinoiwa nu atua ine inoinu Tua meni numore nena ego gipenua awa: 11Utu zaumunu nena zo mo ine bamubake oko nuso zoeto-zoeto amira diai gamai awa zebura potiwa nuso nana osero munua. 12Mo amira mokara ena wo eure-taure ata zi eure-taure ata ni eure-taure ami itiwa. 13Osenu ge zo ego kei awenua awa, “O Petoro, eriro dero azero ni.” 14Ago senu Petoro meni ina ego senua awa, “Tua, ago oko sase. Na nena sienai waya awa oko ninowena.” 15Ago senu ge noko ego kei awenua awa, “Anutu meni nena sewero kora inoya awa waya oko asase.” Ago senua awa. 16Ge awa kei awenu be etorobara wenu amire eya noko zumuwa witiro bamu utura ninua awa.

17Petoro nu nena awa atua wago wero ginua, are susu gamu sero kotumu-katumu inoise itinu Koniliora ema nukare nate kei awero Simonra so kau inoise atata wero susaumite so tamuro so bera dopewa awa. 18Dopero zawa toise ego sewa awa, “Simon zazo nuso zo Petoro nu so emira itita?” 19Petoro nu nena ginua awa kotumuro susu gamu inoise itinu Ozana meni numore ego senua awa, “Ema etorobara muro ni kau inora, awa gi. 20Are ni eri. Osero numorekare dai bayamu sero inoise kotumu-katumu oko wase. Ema awa nane sesena mera awa.” 21Ago senu giro Petoro meni nusokare nana osero ego senua awa, “Na kau inowa na ewa. Nera tupewi?” 22Ago senu nukare ego tugata wewa awa, “Soldiara dia ema Konilio ami nakare iyeti tupenakare. Nu Anutu sou inoise etutiro nowia. Agoro Yuda ema numore gawera te inowia. Nu awa Anutura angelo zo meni nuso nana kei awero ni so nusora uzumuro be nisora ena ge eni ninaise sasaya.” 23Ago sewa giro Petoro meni nukare kora-makora wenua awa. Kora wenu awinoiwa pina atinu nu ata Yopa natara ge ninai eni ata ema ona muwa amire dai bamuwa awa.

Petoro meni Koniliora sora witiro ema Yudakore otao wenua.

24Nukare ebete ena pi daimata auro kei awe Sisaria nate niwa. Konilio nu sedikai nuso ata otao mamai nusore senu mu dara niwa nukare dia itiwa kei awewa. 25Kei awero Petoro meni sora toyamu sero inoinu Konilio meni zorage muro nuso nana tera bawa diro yawa sara bamubake wenua. 26Ago wenu Petoro meni eraise ego senua awa, “Ni eri. Na ema ni ago ine awa.” 27Ago senua awa. Ago sero ge uge-mage weroto sora toiro ema auniro itiwa awa giro ego senua awa, 28“Nikare susu nasokare Yuda emara gosinowewa. Nakare ema Yudako amire tairo nuaita esewa we nisokare nana nai awa azu sai ge itia awa. Ata Anutu meni susu awa namore gipitaya, are na ema zo da di amire bemitire asero azu oko samunona. 29Are na manise uzumewa maira oko mou wetena. Are manise uzumewa tupena amira susu seu gane.” 30Ago senu Konilio meni ego senua awa, “Awisenakai omire nena naso nana kei awisia amira uge wana giyo. Zeme waiko diti 3 klok inoya, da ago be amire waiko diti da ago inoisia. Waiko diti 3 klok inoi na isa toise itena ema zo tama woi nuso zasimaire ami naso nana tutamu kei awisia. 31Kei awero namore ego sisia awa, ‘Konilio, Anutu meni isa niso ninitinoise dumi pumai niso giro nimore yaba inoya. 32Are ni ema iyetasa Yopa baro Simon zazo nuso zo Petoro awa puro marise. Nu ema zazo Simon wo aiso bua inowia amira nana sora itewia. So nuso ewa bera itia.’ 33Ago sesi giro na ema eya iyetena niso nana bamisera. Amira ni ge naso niniro mesa nama duba naso kokopai inoya. Are Tua meni ge nimore tugata wisia awa te sasa ninamukare dapikarago Anutura giti mokara auniro itenakare ewa.” Ago senua awa.

Petoro meni Konilio dubure Yesura Oziga Ewanana tugata wenua.

34Petoro nu be peu wenu ge ego tugata wenua awa, “Anutu meni eramara tama gege gosinoise oko awina-dawina inowia, awa zeme gena me inoya. 35Ema dubu giti amira nana eni meni nu sou inoise etutiro nowera nukare awa Anutu meni gawi te inowia. 36Oziga Anutu meni Isreli emare potinua amira bowi awa nikare ninitinowewa. Yesu Kristo, nu ema dapikaragora Tua, nu ami bega pumunua amira Oziga Ewanana Anutu meni kereniro poti damu ninua awa. Gita Yohane meni ema bama ge ou gutinoise ge tugata inoisonua be amira ana 37oziga ami Galilaya zebura ena zaawero bamuro Yudaya zebura te wenua, awa gosinowa awa. 38Ge ego emira tona. Anutu meni Yesu Nasarete natara buara potitinoise Ozana nuso nana iyetinu toinu Anutura putou pumunua awa. Putou pumuro izima-sauma inoise ema soremuro bua inoise eni Satan meni gera wenu waya wewa awa dapikarago kora inoisonua. Awa nera kota, Anutu meni nu soga wasai bua inoisonua awa. 39Bua nu Yuda zebura ata Yerusalem nate ena inoisonua amira oziga sai ema nakare awa. Nukare nu puro nira dewa betenua awa. 40Betero bi ditira itinu waiko be etorobara tepo wenu Anutu meni awa-uzenu seka wero eriro kei damu ninua. 41Kei damu ninua, awa Yuda ema dapikarago amira nana kota, ema oziga sai ema nakare Anutu meni gita nuso sianiro pumunua nasokare nana gege kei awenua. Nakare numa betaira ena seka wero erinu numore dai nena ninakare awa. 42Ota Anutu meni Yesu ema betaire seka nuaire amira zas bamu nasokai potinua, amira bowi ge awa ema dubu giti amira nana kereniro sanisekare senua awa. 43Yesu tuma diamunora nukare awa Anutu meni Yesura zazo bowire emo inoise pasina nusokare disamunoya. Awa porofete dapikarago meni kereniro tepo wewa awa.” Ago senua awa.

Ozana meni ema Yudakora nana osenua.

44Petoro nu ge ago toise dopero itinu nukare Oziga Ewanana ninitinoise itiwa Ozana meni osero nusokare nana toinua awa. 45Ago wenu Yuda ema ge ninai Petorore dai bamuwa nukare Anutu meni ema Yudakore dai Ozana potinua awa giro di tainiwa awa. 46Di tainiwa, nera kota, ema Yudako nukare ge ewe-pape Ozana meni tapinowia awa toise Anutu bowi inoiwa niniwa awa. Ago wewa Petoro meni ego senua awa, 47“Ozana nasokai nana toinua da ago ine nusokare nana toia, are ge ou gutai awa soyai ine oko itia.” 48Ago sero senu ema nukare Yesu Kristora zazora susumuwa ge ou gutewa. Ago wewa nukare Petoro soewa waiko be eni numorekare dai ago itisonua awa.