Vyhľadávací formulár

Rénigoy de Apostol 11:5

5Ménbéréh i Pedrowe mano, “Amun diyou dob Jopa, déménasalu atin wén i fénggitoy Tuluse begén. Énggito gu tidéw dob lawayoy maake dakél safut ténutun fot i sugud ne. Atin ménténa dob téngaanga kuwe.