Vyhľadávací formulár

Matalikilo 1:29

29Alimwi Leza wakati, Amubone! Zisyu zyoonse zizyala imbuto ziboneke ansi, amisamu yoonse iili amicelo yamisamu iizyala imbuto, zyoonse buyo ndamupa, zibe zilyo zyanu.