Vyhľadávací formulár

Levitiko 10

1 ʻOku vela ʻa Natapi mo ʻApiu heʻena ʻatu ʻae afi kehe. 6 ʻOku taʻofi ʻa ʻElone mo hono ngaahi foha ke ʻoua naʻa nau tangi ʻi ai. 8 ʻOku tapu ʻae uaine ki he kau taulaʻeiki ʻi heʻenau hū ki he fale fehikitaki. 12 Ko e fono ki he kai ʻoe ngaahi meʻa māʻoniʻoni. 16 Ko e lau ʻa ʻElone ʻi heʻene liʻaki ia.

1PEA ko Natapi mo ʻApiu ko e ongo foha ʻo ʻElone, naʻa na taki taha toʻo ʻene ipu ʻaiʻanga afi, ʻo ʻai ʻae afi ki ai, pea ʻai ʻae meʻa nanamu ki ai, ʻo na ʻatu ʻae afi kehe ʻi he ʻao ʻo Sihova, ʻaia naʻe fekau ʻe ia ke ʻoua naʻa fai. 2Pea naʻe ʻoho atu ʻae afi meia Sihova, pea na vela ai, pea mate ʻakinaua ʻi he ʻao ʻo Sihova. 3Pea pehē ʻe Mōsese kia ʻElone, “Ko eni ia naʻe folofolaʻaki ʻe Sihova, ʻo pehē, ‘ʻE ʻapasia ʻiate au ʻakinautolu ʻoku ʻunuʻunu mai kiate au, pea ʻe fakahikihiki au ʻi he ʻao ʻoe kakai kotoa pē.’|” Pea naʻe longo pe ʻa ʻElone. 4Pea naʻe ui ʻe Mōsese ke haʻu ʻa Misaeli, mo ʻElisafani, ko e ongo foha ʻo ʻUsaeli ko e tuʻasina ʻo ʻElone, ʻo ne pehē kiate kinaua, “Mo omi ke ofi, ʻo fua homou kāinga mei he ʻao ʻoe fale fehikitaki kituaʻā ʻi he ʻapitanga.” 5Pea naʻa na ʻunuʻunu atu, ʻo na fua ia ʻi hona kofu kituaʻā ʻi he ʻapitanga; ʻo hangē ko e fekau ʻa Mōsese. 6Pea pehē ʻe Mōsese kia ʻElone mo hono ongo foha ko ʻEleisa mo ʻItama, “ʻOua naʻa toʻo ʻae tatā mei homou ʻulu, pea ʻoua naʻa hae homou kofu; telia naʻa mou mate, pea telia naʻa tō ʻae houhau ki he kakai kotoa pē: kae tuku ki homou ngaahi kāinga ko e fale kotoa ʻo ʻIsileli, kenau tēngihia ʻae vela kuo tutu ʻe Sihova. 7Pea ʻoua naʻa mou ʻalu kituaʻā ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai, telia naʻa mou mate: he ko e lolo tākai ʻa Sihova ʻoku ʻiate kimoutolu.” Pea naʻa nau fai ʻo hangē ko ʻe lea ʻa Mōsese.

8¶ Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia ʻElone, ʻo pehē, 9“ʻOua naʻa ke inu uaine pe ha inu mālohi, ʻa koe, pe ko ho ngaahi foha mo koe, ʻoka mou ka hū ki he fale fehikitaki ʻoe kakai, telia naʻa mou mate: ko e fekau ia ʻe fai maʻuaipē ʻi homou ngaahi toʻutangata kotoa pē: 10Pea koeʻuhi ke mou ʻai ʻae fakaʻilonga kehekehe, ʻi he meʻa māʻoniʻoni, mo e meʻa taʻemāʻoniʻoni, pea ki he meʻa taʻemaʻa, mo e meʻa maʻa; 11Pea koeʻuhi ke mou ako ʻaki ki he fānau ʻa ʻIsileli, ʻae ngaahi fekau kotoa pē ʻaia kuo folofolaʻaki ʻe Sihova kiate kinautolu ʻi he nima ʻo Mōsese.”

12¶ Pea naʻe lea ʻa Mōsese kia ʻElone, pea mo ʻEliesa mo ʻItama, ko hono ongo foha naʻe toe, ʻo pehē, “Toʻo ʻae feilaulau meʻakai, ʻaia ʻoku toe ʻi he ngaahi feilaulau kia Sihova ʻoku tutu ʻi he afi, pea kai ia taʻefakalēvani ʻi he potu ʻoe feilaulauʻanga, he ʻoku fungani māʻoniʻoni ia: 13Pea mou kai ia ʻi he potutapu, he ko ho ʻinasi ia, mo e ʻinasi ʻo ho ngaahi foha, ʻi he ngaahi feilaulau tutu kia Sihova: he ʻoku pehē pe ʻae fekau kiate au. 14Pea ko e fatafata taʻaloʻalo mo e alanga muʻa hiki hake te mou kai ʻi he potu maʻa; ʻa koe, mo ho ngaahi foha, mo ho ngaahi ʻofefine mo koe: he ko ho ʻinasi ia, mo e ʻinasi ʻo ho ngaahi foha, ʻaia kuo foaki mei he ngaahi feilaulau ʻoe feilaulau fakamelino ʻoe fānau ʻa ʻIsileli. 15Ko e alanga muʻa hiki hake, mo e fatafata taʻaloʻalo tenau ʻomi fakataha mo e ngaahi feilaulau mo e ngako ʻoku tutu ʻi he afi, ke taʻaloʻalo ʻaki ia ko e meʻa ʻatu taʻaloʻalo ʻi he ʻao ʻo Sihova: pea ʻe ʻiate koe ia, mo ho ngaahi foha mo koe, ʻi he tuʻutuʻuni taʻengata; ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova.

16¶ Pea naʻe kumi lahi ʻe Mōsese ki he kosi ʻoe feilaulau maʻae angahala, pea vakai, kuo tutu ia: pea naʻe ʻita ai ia kia ʻEliesa mo ʻItama, ko e ongo foha ʻo ʻElone, ʻaia naʻe moʻui mo toe, ʻo pehē, 17“Ko e hā naʻe ʻikai temou kai ai ʻae feilaulau maʻae angahala ʻi he potu māʻoniʻoni, he koeʻuhi ʻoku fungani māʻoniʻoni ia, pea kuo foaki ia ʻe he ʻOtua kiate kimoutolu ke mou fua ʻae hia ʻae kakai ʻoe fakataha, ke fai ʻaki ʻae fakalelei maʻanautolu ʻi he ʻao ʻo Sihova? 18Vakai, naʻe ʻikai ʻomi hono toto ki loto ʻi he potu māʻoniʻoni: ko e moʻoni naʻe totonu hoʻomou kai ia ʻi he potu māʻoniʻoni, ʻo hangē ko ʻeku fekau.” 19Pea pehē ʻe ʻElone kia Mōsese, “Vakai, kuo nau ʻatu he ʻaho ni ʻenau feilaulau maʻae angahala mo ʻenau feilaulau tutu ʻi he ʻao ʻo Sihova: pea kuo tō ʻae ngaahi meʻa pehē ni kiate au: pea ka ne u kai he ʻaho ni ʻae feilaulau maʻae angahala, pea he ʻe lelei ia ʻi he ʻao ʻo Sihova?” 20Pea ʻi he fanongo ʻa Mōsese ki ai, naʻa ne fiemālie.